۱۴۰۲ يکشنبه ۶ فروردين
لزوم ثبت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
 

لزوم ثبت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در یکی از مراکز ثبت کارازمایی قبل از عقد ﻗﺮارداد پژوهشی و قبل از شروع ﺑﯿﻤﺎرﮔﯿﺮی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ بایستی ﺑﻪﺻﻮرت آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در یکی از مراکز ثبت کارازمایی بالینی مانند www.IRCT.ir ثبت گردد. اخذ کد IRCT علاوه بر کد اخلاق، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎرﮔﯿﺮی اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. عقد ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرآزﻣـﺎﯾﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬـﺎ ﭘـﺲ از ﮐﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ و ﮐﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق و IRCT اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺞ از ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺪ IRCT، ﻣﺠﺮی اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ، ﺑﺪون اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان" آﻏﺎز ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﻧـﺪ، ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ و  ﮐﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 2021 ﻓﺮﺻﺖ وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ اﻗﺪام ﺷﻮد.

ﺷﺮوع ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق و درﺧﺼﻮص ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻗﺒـﻞ از اﺧـﺬ ﮐـﺪIRCT، ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﺨﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد، ﻣﺠﺪداً ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 2021 ﻫﯿﭻ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﺎ درﺣﺎل اﺟﺮاﯾﯽ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﭘﮋوﻫﺶ در IRCT و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ  ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻦ اﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

تاریخ:
1399/03/20
تعداد بازدید:
5986
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal