۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
فرآيند كاري دبيرخانه در خصوص جلسات هيات امناء
تعيين موضوع جلسه هيات امنا

تعيين تاريخ برگزاري جلسه هيات امنا دانشگاه

ابلاغ تاريخ فوق الذكر توسط معاونت هماهنگي  وزارت

اطلاع رساني و هماهنگي با اعضاي هيات امنا دانشگاه جهت برنامه ريزي ايشان

بازبيني سايت مربوطه و اخذ پرينت فرم ها توسط دبيرخانه هيات امنا

اطلاع رساني به معاونتهاي زيرمجموعه با توجه به موضوع جلسه و اخذ دستوركار

تشكيل جلسه با رابطين هيات امنا در حوزه هاي زير مجموعه

تكميل فرم ها توسط رابطين معاونتها

تاييد فرم ها توسط معاونتها و ارسال اطلاعات و آمار به دبيرخانه هيات امنا

تحليل و بررسي مجموعه اطلاعات جمع آوري شده با حضور رابطين معاونتها در دبيرخانه هيات امنا

ويرايش و اصلاح اطلاعات و آمار در دبيرخانه هيات امنا

بررسي نهايي اطلاعات در جلسه هيات رئيسه با حضور اعضا هيات امنا

ويرايش نهايي در دبيرخانه هيات امنا

تهيه فايل نهايي شده در دستوركار توسط دبيرخانه هيات امنا

تبديل فايل مربوطه به سي دي و جزوات

تهيه و ارسال دعوتنامه مقام عالي وزارت،معاونين وزارت،اعضاي هيات امنا دانشگاه،معاونين دانشگاه

پيگيري وصول دعوتنامه توسط مدعوين از طريق دبيرخانه هيات امنا

حضور اعضا در جلسه هيات امنا دانشگاه در تاريخ مربوطه

تصميم گيري و تهيه صورتجلسه

پيگيري دريافت صورتجلسه توسط دبيرخانه هيات امنا

وصول و ثبت مصوبات در سامانه مصوبات هيات امنا دانشگاه

ابلاغ بندهاي مرتبط به واحدهاي زيرمجموعه

پيگيري اجراي مصوبات در مواقع لزوم دبيرخانه هيات امنا

 

انجام مراحل فوق الذكر براي 4 جلسه در طول سال صورت ميگيرد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/08/07
تعداد بازدید:
1219
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal