۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
قانون تشكيل هيات هاي امناء دانشگاه
قانون تشكيل هيات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي

(مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)


ماده 1- هريك از وزارتخانه اي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي براي  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي وابسته به خود كه در اين قانون ((موسسه)) ناميده مي شود هيات امنايي به تركيب ذيل تشكيل خواهند داد.

الف- وزير

ب- رئيس موسسه

ج- 4 تا 6 تن از شخصيت هاي علمي و فرهنگي يا اجتماعي محلي و كشوري كه نقش موثري در توسعه  و پيشرفت موسسه مربوط داشته باشند.

د- وزير يا نماينده وزير برنامه و بودجه

تبصره- حداقل دوتن از شخصيت هاي بند(ج) بايد از اعضاي هيات علمي دانشگاه ها باشند.

ماده 2- اعضاي بند((ج)) به پيشنهاد وزير و با تاييد و حكم رياست جمهوري براي مدت چهارسال منصوب مي شوند و دريك زمان حداكثر مي توانند عضو دو هيات امنا باشند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است.

ماده3- رياست هيات امناي موسسه برحسب مورد به عهده وزير فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

ماده 4- دبيرهيات امناي رئيس موسسه مربوط خواهد بود.

ماده 5- وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مي توانند درصورت اقتضاء دو يا چند موسسه مربوط به خود را زيرنظر يك هيات امناء قرار دهند. در چنين مواردي كليه روساي دانشگاه ها عضو هيات امناء مي باشند و دبيراين هيات را نيز وزير از ميان يكي از اين روسا انتخاب خواهند كرد.

ماده6- در موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه ها يا سازمان هاي ديگر كه مجوز تاسيس آنها از طريق وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي يا بهداشت، درمان وآموزش پزشكي صادر شده است  وزير يا مسئول سازمان مربوط به جاي يكي از اعضاي بند((ج)) ماده 1 عضويت و رياست هيات امناء را عهده دار خواهد بود.

تبصره – در اين گونه موسسات سايراعضاي بند((ج)) ماده 1 اين قانون به پيشنهاد وزير يا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تائيد و حكم وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مصوب مي شوند.

ماده 7- وظايف و اختيارات هيات امناء:

الف- تصويب آيين نامه داخلي

ب- تصويب سازمان اداري موسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.

ج- بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود.

د- تصويب بودجه تفصيلي موسسه

هـ - تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن

ز- تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه

ج- كوشش براي جلب كمك هاي بخش خصوصي و عوايد محلي اعم از نقدي،تجهيزاتي،ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ط- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه برحسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.

ي- پيشنهاد ميزان فوق العاده هاي اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي (كارشناسان و تكنيسين ها) كه برحسب مورد پس از تائيد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد.

ك- تعيين نحوه  اداره واحدهاي توليدي،خدماتي،كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ل- تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق،حق التدريس ،حق الزحمه، حق التاليف و نظايرآن.

م- بررسي گزارش موسسه كه ازطرف رئيس موسسه ارائه مي شود

ن- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه بمنظور هماهنگي پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

ماده 8- اعتبارات هريك از موسسات صرفا" در قالب برنامه و به صورت كمك بودجه سالانه كل كشور منظور و تصويب مي شود و تخصيص اعتبار حداقل هر3 ماه به ماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط كلا" در اختيارهريك از موسسات قرارخواهد گرفت.

ماده9- امورمالي و معاملاتي موسسات جزء درمورد ذيحسابي موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومي مشمول سايرمقررات قانون مزبور وآيين نامه معاملات دولتي و سايرقوانين مربوط به موسسات دولتي نخواهد بود.

ماده 10- رسيدگي به حساب هاي سالانه موسسات براساس آيين نامه اي خواهد بود كه برحسب مورد توسط وزارتين فرهنگ وآموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تائيد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

ماده 11- مادام كه هيات هاي امناي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي براساس اين قانون تشكيل نشده و آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز به تصويب نرسيده است .طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/08/07
تعداد بازدید:
5157
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal