۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
1399

جلسه شورای پژوهشی روز دوشنبه مورخ 11/01/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه "بررسی اثر مکمل گیاهی حاصل از ترکیب شکر سرخ، هلیله سیاه و مصطکی همراه با پرتکل درمانی وزارت بهداشت بر سیر بیماری COVID-19" پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح تحقیقاتی "بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از 7 سال مراجعه کننده به کلینیک هنری شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

3. طرح تحقیقاتی " بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم درباره تریاژ داخل بیمارستانی در سال 98" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 20/01/1399 برگزار گردید.

1. طرح تحقیقاتی "بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد مادران از مصرف آنتی بیوتیک در کودکان کمتر از 7 سال مراجعه کننده به کلینیک هنری شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح تحقیقاتی " بررسی میزان دانش و عملکرد پرستاران بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم درباره تریاژ داخل بیمارستانی در سال 98" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. پایانامه " مقایسه تاثیر افزودن دکس متومدین و فنتانیل به بوپیواکایین بر روی درد و لرز در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با روش بی حسی اسپاینال" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 03/02/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " مقایسه تاثیر افزودن دکس متومدین و فنتانیل به بوپیواکایین بر روی درد و لرز در بیماران تحت اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با روش بی حسی اسپاینال" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " میزان تاثیر کوآنزیم Q10 بر پاسخ تخمدانی در خانم ها با میزان ذخیره تخمدانی مرزی در سیکل های القای تخمک گذاری" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

3. طرح تحقیقاتی " بررسی پیش آگهی بیماران مبتلا به کوید-19 بر اساس علائم کلینیکال و پاراکلینیکال" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 10/02/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " بررسی یافته های مربوط به focal asymmetric density در ماموگرافی پستان و ارتباط آن ها بامیزان تراکم بافت سینه، معاینه فیزیکی ، یافته های تصویر برداری،آزمایشات هورمونی و پاتولوژی" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

2. پایانامه " میزان تاثیر کوآنزیم Q10 بر پاسخ تخمدانی در خانم ها با میزان ذخیره تخمدانی مرزی در سیکل های القای تخمک گذاری" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. پایانامه" بررسی همراهی سطح هورمون پاراتورمون با اختلالات ساختاری قلب دربیماران تحت همودیالیز" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

4. پایانامه " تاثیر پماد گیاه لعل کوهستان بر درمان بیماری تنیس البو " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 24/02/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " بررسی یافته های مربوط به focal asymmetric density در ماموگرافی پستان و ارتباط آن ها بامیزان تراکم بافت سینه، معاینه فیزیکی ، یافته های تصویر برداری،آزمایشات هورمونی و پاتولوژی" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح تحقیقاتی" بررسی ارتباط بین سطح دیسترس اخلاقی و تعارض کار- خانواده در کادر درمانی مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19 در شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

3. طرح تحقیقاتی" بررسی عوامل مرتبط با کنترل عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم براساس الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 98" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

4. طرح تحقیقاتی" اعتبار سنجی نسخه فارسی فرم ثبت موردی بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید (کوید 2019) ارائه شده توسط مرکز جهانی کنترل و پیشگیری از بیماری " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 7/03/1399 برگزار گردید.

1. طرح تحقیقاتی" بررسی ارتباط بین سطح دیسترس اخلاقی و تعارض کار- خانواده در کادر درمانی مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19 در شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح تحقیقاتی" بررسی عوامل مرتبط با کنترل عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی و درمانی شهرستان جهرم براساس الگوی اعتقاد بهداشتی در سال 98" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح تحقیقاتی" اعتبار سنجی نسخه فارسی فرم ثبت موردی بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید (کوید 2019) ارائه شده توسط مرکز جهانی کنترل و پیشگیری از بیماری " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 7/03/1399 برگزار گردید.

1. طرح تحقیقاتی" بررسی اثر داروی رالتگراویر و ترکیب رالتگراویر/اینترفرون بتا با در بیماران کووید 19 بستری در بیمارستان پیمانیه جهرم در 1399 " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

2. طرح تحقیقاتی" بررسی رضایت زناشویی در زمان پاندمی کووید 19 در شهرستان جهرم در سال 1399 98" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

3. طرح تحقیقاتی" بررسی میزان فراوانی ابتلا موارد بدون علامت به بیماری کووید19 در شهرستان جهرم سال 1399 " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 27/03/1399 برگزار گردید.

1. طرح تحقیقاتی" بررسی اثر داروی رالتگراویر و ترکیب رالتگراویر/اینترفرون بتا با در بیماران کووید 19 بستری در بیمارستان پیمانیه جهرم در 1399 " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح تحقیقاتی" بررسی رضایت زناشویی در زمان پاندمی کووید 19 در شهرستان جهرم در سال 1399 98" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح تحقیقاتی" بررسی میزان فراوانی ابتلا موارد بدون علامت به بیماری کووید19 در شهرستان جهرم سال 1399 " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

4. پایانامه " برآورد درصد بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات سرطان شهرستان جهرم از سال 1395 تا 1398" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

5. پایانامه " بررسی میزان اضطراب ناشی از ویروس کووید 19 در بیماران مبتلا به سرطان سینه در زمان پاندمی کرونا در شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 04/04/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " تبیین تجارب زیسته بیماران مبتلا به COVID-19 و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی درباره رعایت اصل رازداری " پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح تحقیقاتی " مقایسه آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل درمانی و غیر درمانی در مواجهه و عدم مواجهه با ویروس کرونا جدید(کوید-19) در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان جهرم در سال 1399" پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح تحقیقاتی " پیش بینی موارد بیماری کووید-19 و تاثیر عوامل اقلیمی با استفاده از مدل های سری زمانی در شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

4. طرح تحقیقاتی " سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به کوید-19 در شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

5. طرح تحقیقاتی " مقایسه میزان اضطراب پرسنل درمانی بیمارستان ها با کارمندان ستادی علوم پزشکی در زمان پاندمی ویروس کرونا جدید(کوید-19) در شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

___________________________________________________________________________________________

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 11/04/1399 برگزار گردید.

1. طرح تحقیقاتی " مقایسه میزان اضطراب پرسنل درمانی بیمارستان ها با کارمندان ستادی علوم پزشکی در زمان پاندمی ویروس کرونا جدید(کوید-19) در شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت

2. طرح تحقیقاتی " ارزیابی روند مرگ و میر در ارتباط با بیماران غیرکرونایی قبل و بعد از شروع بحران کرونا در شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

3. پایانامه " القای تخمک گذاری با کلومیفن سیترات و لتروزول در مقایسه با لتروزول و کابرگولین در میزان ناباروری و عوارض آن در زنان نابارور مبتلا به سندروم پلی کیستیک تخمدان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 18/04/1399 برگزار گردید.

1. طرح تحقیقاتی " ارزیابی روند مرگ و میر در ارتباط با بیماران غیرکرونایی قبل و بعد از شروع بحران کرونا در شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " القای تخمک گذاری با کلومیفن سیترات و لتروزول در مقایسه با لتروزول و کابرگولین در میزان ناباروری و عوارض آن در زنان نابارور مبتلا به سندروم پلی کیستیک تخمدان مراجعه کننده به کلینیک زنان شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح تحقیقاتی " بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت در شرایط قرنطینه خانگی برای جلوگیری ازابتلا به ویروس کرونا در مردم شهرستان جهرم سال 99" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

4. طرح تحقیقاتی " بررسی اختلالات خواب در بیماران بستری در بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 25/04/1399 برگزار گردید.

1. طرح تحقیقاتی " بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری با تشخیص قطعی یا مشکوک به کووید 19 از کادر درمانی بیمارستان پیمانیه" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مرکز جامع خاتم الانبیا جهرم در خصوص سرطان پستان و روش های غربالگری آن در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

3. طرح تحقیقاتی " بررسی میزان اضطراب ناشی از ویروس کووید 19 در بیماران مبتلا به ام اس در زمان پاندمی کرونا در شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 01/05/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مرکز جامع خاتم الانبیا جهرم در خصوص سرطان پستان و روش های غربالگری آن در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح تحقیقاتی " بررسی میزان اضطراب ناشی از ویروس کووید 19 در بیماران مبتلا به ام اس در زمان پاندمی کرونا در شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. پایانامه " بررسی ارتباط میان سرطان پستان با الگو های غذایی در زنان مبتلا به سرطان پستان در شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

4. پایانامه " بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) در شهرستان جهرم " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

5. پایانامه " بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به ام اس از کووید 19 در زمان اپیدمی کرونا در شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 15/05/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " مرور نظام مند و متاآنالیز مطالعات قصور پزشکی در ایران از سال 1370 الی 1396 "مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

2. طرح تحقیقاتی " بررسی میزان خطر ابتلا به COVID19 در تماس های شغلی و خانوادگی و فراوانی برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان جهرم در سال 1399 " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

3. طرح تحقیقاتی " شیوع تهوع ، استفراغ و اسهال در بیماران کووید 19 بستری در بیمارستانهای جهرم " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 22/05/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " مرور نظام مند و متاآنالیز مطالعات قصور پزشکی در ایران از سال 1370 الی 1396 "مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. طرح تحقیقاتی " بررسی میزان خطر ابتلا به COVID19 در تماس های شغلی و خانوادگی و فراوانی برخی عوامل مرتبط با آن در شهرستان جهرم در سال 1399 " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح تحقیقاتی " شیوع تهوع ، استفراغ و اسهال در بیماران کووید 19 بستری در بیمارستانهای جهرم " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 29/05/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " بررسی فراوانی قصور متخصصان طب اوراژانس ارجاعی به پزشکی قانونی استان فارس از سال 92 تا 98" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " مقایسه تاثیر افزودن پتدین به بوپیواکایین نیم درصد و روپیواکایین نیم درصد برروی شدت بروز درد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان مطهری تحت عمل جراحی سزارین الکتیو" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح تحقیقاتی " بررسی سرواپیدمیولوژی کووید-19 در شهرستان جهرم درسال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

4. طرح تحقیقاتی " بیماری های خوش خیم و بدخیم پستان" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 28/08/1399 برگزار گردید.

1. طرح تحقیقاتی " بیماری ناخنک در شهرستان جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " بررسی مقایسه ای ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D با دیابت بارداری در زنان باردار مبتلا با زنان باردار غیر مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به کلینیک زنان جهرم در سال 1399-1400" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

3. پایانامه " مقایسه چهار داروی لیدوکایین، هیدروکورتیزون، دگزامتازون و افدرین بر درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات مجددا به شورا بازگردانده شود.

4. طرح تحقیقاتی " بررسی روند تغییرات سیتی اسکن ریه از زمان تشخیص اولیه تا بهبودی بیمار،در بیماران مبتلا به covid-19 مراجعه کننده به بیمارستانهای جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 05/09/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " بررسی مقایسه ای ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D با دیابت بارداری در زنان باردار مبتلا با زنان باردار غیر مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به کلینیک زنان جهرم در سال 1399-1400" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " مقایسه چهار داروی لیدوکایین، هیدروکورتیزون، دگزامتازون و افدرین بر درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح تحقیقاتی " بررسی روند تغییرات سیتی اسکن ریه از زمان تشخیص اولیه تا بهبودی بیمار،در بیماران مبتلا به covid-19 مراجعه کننده به بیمارستانهای جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 03/10/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " بررسی مقایسه ای ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D با دیابت بارداری در زنان باردار مبتلا با زنان باردار غیر مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به کلینیک زنان جهرم در سال 1399-1400" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " مقایسه چهار داروی لیدوکایین، هیدروکورتیزون، دگزامتازون و افدرین بر درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. طرح تحقیقاتی " بررسی روند تغییرات سیتی اسکن ریه از زمان تشخیص اولیه تا بهبودی بیمار در بیماران مبتلا به covid-19 مراجعه کننده به بیمارستانهای جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

4. پایانامه " بررسی سطح سرمی ویتامین د و ارتباط ان با شدت بیماری در بیماران مبتلا به کووید19" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 15/11/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " بررسی تغییرات مالامپاتی اسکور قبل و بعد از عمل جراحی pcnl با روش بی حسی اسپاینال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پیمانیه جهرم در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " تعیین میزان افسردگی و ناامیدی در زنان نابارور در طول شیوع اپیدمی کوید 19 در شهرستان جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. پایانامه " مقایسه همراهی عوامل مرتبط با یائسگی زودرس با زنان سالم مراجعه کننده به کلینیک های زنان شهرستان جهرم در سال 1399-1400" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 29/11/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " بررسی همراهی آنوریسم آئورت شکمی با LV mass index در بیماران با سابقه فشار خون بالا1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " بررسی فراوانی فشار خون بالا در افراد زیر 35 سال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان جهرم در سال1399 (ثبت بیماری) " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. پایانامه " بررسی سیر بالینی بیماران مبتلا به کوید 19 بستری در بخش ICU بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم در سه موج اول تا سوم کرونا ویروس" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 6/12/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " بررسی همراهی آنوریسم آئورت شکمی با LV mass index در بیماران با سابقه فشار خون بالا در سال 1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " مقایسه تاثیر میدازولام با دکس مدتومیدین وریدی قبل از اکستوباسیون بر واکنش های خروج از بیهوشی در بیماران بعد از عمل جراحی دیسک کمری: یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شده " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. پایانامه " ارتباط گروه های خونی با میزان و شدت ابتلا به بیماری کوید19در جهرم" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

4. پایانامه " بررسی روند شکایت از وسایل جامانده حین اعمال درمانی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس از سال 1390 تا 1398" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

5. پایانامه مقایسه ی استفاده از دو روش ژل لیدوکایین و ژل لوبریکانت بر روی علایم همودینامیک و واکنش های خروج از بیهوشی با دو روش استفاده از لارنژیال ماسک و لوله داخل تراشه در بیماران تحت عمل جراحی کاتاراکت " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 13/12/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " بررسی رابطه آدنومیوز رحم و نتایج حاصل از بارداری ، سقط جنین و ناباروری از نظر انواع(تایپ) آدنومیوز در زنان مبتلا به آدنومیوز در مقایسه با گروه کنترل مراجعه کننده به کلینیک های زنان در شهرستان جهرم در سالهای 1400-1399" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " مقایسه تاثیر تیوپنتال سدیم و پروپوفول در ایجاد کما در بیماران مبتلا به آسیب تروماتیک مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم در سال 401-1400" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. پایانامه " مرور نظام مند و متاآنالیز مطالعات اپیدمیولوژی شیوع بیماری هیرشپرونگ در بیماران مبتلا به سندرم دان از سال 1376 تا 1399 در اسیا" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

4. پایانامه " مرور نظام مند و متاآنالیز مطالعات تاثیر پروبیوتیک ها در درمان بیماری ها تنفسی اطفال ناشی از ویروس سین سیشال تنفسی" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای پژوهشی روز چهارشنبه مورخ 20/12/1399 برگزار گردید.

1. پایانامه " ارزیابی همراهی عوارض میکروواسکولار (میکروآلبومینوری، رتینوپاتی و نوروپاتی) با کمبود ویتامین D در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 - جهرم، سال 1399-1400 " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

2. پایانامه " تاثیر افزودن دوزکم اپی نفرین به همراه بوپیواکایین داخل نخاعی وفنتانیل بر ثبات همودینامیک بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی: یک مطالعه کارازمایی بالینی" مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

3. پایانامه " ارزیابی همراهی عوارض میکروواسکوالر (میکروآلبومینوری، رتینوپاتی و نوروپاتی) با کمبود ویتامین دی دربیماران دیابت تیپ یک مراجعه کننده به درمانگاههای علوم پزشکی جهرم 99-1400 " مطرح گردید. پس از بررسی این مطالعه، مقرر شد پس از انجام اصلاحات با تایید کارشناس مورد تصویب قرار گرفت.

تاریخ :
1400/08/24
تعداد بازدید:
5861
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal