۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
همایش 1398-1399

 همايش هاي سال 1398
 

همايش و كنفرانس هاي فروردين 98

دوازدهمين همايش ادواري انجمن غدد و متابوليسم كودكان، فروردين 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي گلستان ، انجمن علمي غدد و متابوليسم كودكان ايران ، مركز تحقيقات رشد و تكامل

تاريخ برگزاري همايش29 الي 31 فروردين 1398

ارسال چكيده مقالات10 اسفند 97

اولين كنگره بين المللي پريناتالوژي، هفتمين كنگره سراسري پريناتالوژي و نئوناتالوژي (با امتياز بازآموزي )، فروردين 98

برگزار كننده همايش: دانشگاه علوم پزشكي شيراز

تاريخ برگزاري همايش: 27 الي 31 فروردين 1398

ارسال چكيده مقالات: 27 اسفند 97

دوازدهمين كنگره بين المللي و هفدهمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران، فروردين 98

تاريخ برگزاري همايش29 فروردين الي 1 ارديبهشت 1398

ارسال اصل مقالات10 اسفند 97

همايش و كنفرانس هاي ارديبهشت 98

دوازدهمين كنگره ساليانه كولوركتال ( با امتياز بازآموزي )، ارديبهشت 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي شيراز

تاريخ برگزاري همايش: 5 و 6 ارديبهشت 1398

چهاردهمين همايش ملي جراحي، بيهوشي و تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي و اولين كنفرانس ملي لنگش و آسايش گاو شيري، ارديبهشت 98

برگزار كننده همايشدانشگاه شهركرد

تاريخ برگزاري همايش: 10 الي 12 ارديبهشت 1398

ارسال چكيده مقالات: 20 اسفند 97

يازدهمين كنگره قلب خاورميانه و چهارمين همايش مداخلات پيچيده قلبي، ارديبهشت 98

برگزار كننده همايشمركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز

تاريخ برگزاري همايش: 4 الي 6 ارديبهشت 1398

ارسال چكيده مقالات: 20 اسفند 97

 

همايش و كنفرانس هاي خرداد 98

بيست و دومين كنگره انجمن اورولوژي ايران، خرداد 98

برگزار كننده همايشانجمن اورولوژي ايران

تاريخ برگزاري همايش: 21 الي 24 خرداد 1398

ارسال چكيده مقالات: 10 ارديبهشت 98

سومين كنگره بين المللي و سي امين كنگره ساليانه انجمن فيزيوتراپي ايران ( با امتياز بازآموزي )، خرداد 98

برگزار كننده همايشانجمن فيزيوتراپي ايران

تاريخ برگزاري همايش: 22 الي 24 خرداد 1398

ارسال اصل مقالات: 31 فروردين 98

بيست و هفتمين سمينار ساليانه گروه چشم دانشگاه علوم پزشكي شيراز، خرداد 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي شيراز

تاريخ برگزاري همايش: 22 و 24 خرداد 1398

 

همايش و كنفرانس هاي تير 98

اولين همايش ملي تغذيه و مسايل زيست محيطي گياهان دارويي و معطر، تير 98

برگزار كننده همايشدانشگاه اروميه ، انجمن علمي گياهان دارويي ايران

تاريخ برگزاري همايش: 18 و 19 تير 1398

ارسال اصل مقالات: 15 خرداد 98

سمينار كشوري رويكردهاي نوين در توانبخشي افراد آسيب نخاعي ( با امتياز بازآموزي )، تير 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي شيراز - دانشكده علوم توانبخشي

تاريخ برگزاري همايش: 5 و 6 تير 1398

همايش مراقبت مبتني بر شواهد در پرستاري و مامايي ( با امتياز بازآموزي )، تير 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي مشهد - مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي (با همكاري مجله مراقبت مبتني بر شواهد)

تاريخ برگزاري همايش: 26 و 27 تير 1398

ارسال چكيده مقالات: 17 خرداد 98

نهمين همايش ملي كنترل بيولوژيك در كشاورزي و منابع طبيعي، تير 98

برگزار كننده همايشدانشگاه بوعلي سينا ، دانشگاه تهران ، سازمان حفظ نباتات كشور ، موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور

تاريخ برگزاري همايش: 19 و 20 تير 1398

ارسال چكيده مقالات: 10 خرداد 98

ارسال اصل مقالات: 31 خرداد 98

اولين همايش زندگي دانشجويي ” فرصت ها و آسيب ها ” با تاكيد بر دانشجويان ساكن سراهاي (خوابگاه هاي) دانشجويي، تير 98

برگزار كننده همايشدانشگاه بوعلي سينا

تاريخ برگزاري همايش: 26 تير 1398

ارسال اصل مقالات:  25 خرداد 98

 

همايش و كنفرانس هاي مرداد 98

سيزدهمين كنگره بين المللي دانش اعتياد (با امتيار بازآموزي)، مرداد 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي ايران

تاريخ برگزاري همايش: 30 مرداد الي 1 شهريور 1398

ارسال چكيده مقالات: 14 تير 98

هجدهمين كنگره انجمن دندانپزشكي كودكان ايران ( با امتياز بازآموزي )، مرداد 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي تهران ، انجمن دندانپزشكي كودكان ايران

تاريخ برگزاري همايش: 1 الي 4 مرداد 1398

ارسال چكيده مقالات: 20 ارديبهشت 98

بيست و دومين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران، مرداد 98

برگزار كننده همايشانجمن علمي اپتومتري ايران

تاريخ برگزاري همايش: 23 الي 25 مرداد 1398

ارسال چكيده مقالات: 10 ارديبهشت 98

سومين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران، مرداد 98

برگزار كننده همايشدانشگاه تبريز

تاريخ برگزاري همايش: 26 الي 28 مرداد 1398

ارسال اصل مقالات:  4 خرداد 98

همايش و كنفرانس هاي شهريور 98

بيستمين كنگره بين‌المللي رويان، شهريور 98

برگزار كننده همايشپژوهشگاه رويان

تاريخ برگزاري همايش: 6 الي 8 شهريور 1398

كنگره درمان هاي حمايتي در بدخيمي هاي كودكان، شهريور 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي اروميه

تاريخ برگزاري همايش: 27 الي 29 شهريور 1398

ارسال چكيده مقالات: 31 تير 98

سيزدهمين كنگره بين المللي دانش اعتياد (با امتيار بازآموزي)، مرداد 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي ايران

تاريخ برگزاري همايش: 30 مرداد الي 1 شهريور 1398

ارسال چكيده مقالات: 14 تير 98

 

همايش و كنفرانس هاي مهر 98

هفتمين همايش سراسري طب و قضا (با امتياز بازآموزي)، مهر 98

برگزار كننده همايشسازمان پزشكي قانوني كشور ، پژوهشگاه قوه قضاييه

تاريخ برگزاري همايش: 17 الي 19 مهر 1398

ارسال اصل مقالات: 1 شهريور 98

همايش و كنفرانس هاي آبان 98

دومين كنگره بين المللي بيماريهاي منتقله بوسيله ناقلين و تغييرات آب و هوايي و چهارمين كنگره ملي حشره شناسي پزشكي ايران، آبان 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي شيراز ، انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران

تاريخ برگزاري همايش: 22 الي 24 آبان 1398

ارسال چكيده مقالات: 15 شهريور 98

چهارمين كنگره بين ­المللي و ششمين كنگره ملي زخم و ترميم بافت ( با امتياز بازآموزي )، آبان 98

برگزار كننده همايشمركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران

تاريخ برگزاري همايش: 28 آبان الي 1 آذر 1398

ارسال اصل مقالات: 31 شهريور 98

همايش و كنفرانس هاي آذر 98

چهارمين كنگره بين ­المللي و ششمين كنگره ملي زخم و ترميم بافت ( با امتياز بازآموزي )، آبان 98

برگزار كننده همايشمركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران

تاريخ برگزاري همايش: 28 آبان الي 1 آذر 1398

ارسال اصل مقالات: 31 شهريور 98

پانزدهمين همايش سراسري سم شناسي ايران، آبان 98

برگزار كننده همايشانجمن سم شناسي و مسموميت هاي ايران، دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تاريخ برگزاري همايش: 28 آبان 98 الي 1 آذر 1398

ارسال اصل مقالات: 1 شهريور 98

همايش و كنفرانس هاي دي 98

سومين كنگره ملي گزارشهاي موردي باليني (با امتياز بازآموزي)، دي 98

برگزار كننده همايشدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز

تاريخ برگزاري همايش: 4 و 5 دي 1398

ارسال اصل مقالات: 31 شهريور 98

همايش و كنفرانس هاي بهمن 98

ششمين كنگره بين المللي دوسالانه انجمن جراحي زانو، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران، بهمن 98

برگزار كننده همايشانجمن جراحي زانو، آرتروسكوپي و آسيب هاي ورزشي ايران

تاريخ برگزاري همايش: 21 الي 25 بهمن 1398

ارسال چكيده مقالات: 31 مرداد 98

 

 
 همايش هاي آذر 1396
 
چهارمين همايش دانشجويي بررسي فرهنگ سلامت از منظر قرآن و حديث توسط دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران 

 همايش هاي تير 1396 

 

الي 10 تير 1396- اولين سمينار ملي جمعيت 10 

الي 15 تير 1396- اولين همايش تازه هاي بيماري هاي كودكان و مراقبت هاي پرستاري  12

الي 16 تير 1396- كنگره ارتوپدي شمال غرب ايران  13

الي 16 تير 1396- دوازدهمين همايش بين المللي بيناري هاي شايع گوارش و كبد كودكان   14

الي 16 تير 1396- بيست و پنجمين سمينار چشم دانشگاه علوم پزشكي تبريز   14

الي 16 تير 1396- سمينار تازه هاي بيماري هاي شبكيه   16

الي 23 تير 1396- چهارمين دوره بين المللي رينولوژي شيراز    20

الي 23 تير 1396- چهاردهمين همايش علمي كاربردي پزشكان عمومي سراسر كشور  21 

الي 22 تير 1396- سمينار بازسازي استخوان و نسج نرم در ارتوپدي   22

الي 22 تير 1396- اولين همايش پيشگيري از غرق شدگي   22

الي 23 تير 1396- دومين كنگره بين المللي بيماري هاي عروقي ريه    22

الي 24 تير 1396- سمينار تجويز مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها و داروهاي ضد درد  22

الي 24 تير 1396- دومين كنگره بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي22

 

 

 

همايش هاي مرداد 1396 

 

الي 6 مرداد 1396- كنگره بين المللي ترومبوز هموستاز ايران  4

الي 6 مرداد 1396- نهمين گردهمايي علمي فصلي انجمن پزشكان عمومي ايران  4 

الي 6 مرداد 1396- پنجمين كنگره ملي و دومين جشنواره خودمراقبتي و آموزش بيمار   4

الي 6 مرداد 1396- دومين كنگره تازه هاي كودكان و نوزادان  5

الي 6 مرداد 1396- كنگره بين المللي درمان انسداد مزمن كرونري قلب   5

الي 13 مرداد 1396- يازدهمين سمينار گروه چشم و مركز تحقيقات چشم بيمارستان رسول اكرم11  

الي 13 مرداد 1396- همايش رويكرد پزشكي ورزشي در بدن سازي، آمادگي جسماني و تغذيه   11

الي 12 مرداد 1396- ششمين كنفرانس ساليانه تومورهاي هيپوفيز   12

الي 20 مرداد 1396- سومين سمينار تومورهاي سر و گردن 19 

الي 26 مرداد 1396- اولين كنگره بين المللي تازه هاي سرطان هاي دستگاه گوارش   25

الي 31 مرداد 1396- هفتمين كنگره استانداردهاي تجهيزات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت  30

 

 

 

همايش هاي شهريور 1396 

 

الي 3 شهريور 1396- سومين كنگره بين المللي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت 1   

الي 9 شهريور 1396- هجدهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي ايران

الي 10 شهريور 1396- هجدهمين كنگره بين المللي پزشكي توليد مثل

الي 10 شهريور 1396- سيزدهمين كنگره بين المللي سلول هاي بنيادي رويان 8

الي 10 شهريور 1396- دوازدهمين همايش پرستاري و مامايي در پزشكي توليد مثل  8   

الي 10 شهريور 1396- بيستمين كنگره سراسري انجمن علمي اپتومتري ايران  8

الي 17 شهريور 1396- هجدهمين كنگره ساليانه دانشجويان علوم پزشكي كشور   14

الي 17 شهريور 1396- كنگره بين المللي پرستاري و حرفه اي شدن در ايران و جهان   15 

الي 17 شهريور 1396- هفتمين كنگره بين المللي هپاتيت تهران  15  

الي 17 شهريور 1396- كنگره بين المللي تغذيه: از تحقيقات علوم پايه تا مداخلات باليني   15   

الي 19 شهريور 1396- كنفرانس بين المللي هپاتيت بيرجند 19 

الي 24 شهريور 1396- نوزدهمين كنگره بين المللي تازه هاي قلب و عروق24   

الي 24 شهريور 1396- هفدهمين كنگره سراسري بيماري هاي مغز و اعصاب كودكان22 

الي 24 شهريور 1396- دهمين همايش سراسري انجمن خون و سرطان كودكان ايران22  

الي 24 شهريور 1396- يازدهمين كنگره بين المللي دانش اعتياد 22

الي 24 شهريور 1396- دومين كنگره بين المللي اندوسونوگرافي   22

الي 30 شهريور 1396- نهمين همايش بين المللي مديريت بيمارستاني29   

الي 30 شهريور 1396- اولين همايش ملي دستاوردهاي نوين در گياهان دارويي و داروهاي گياهي 29 

الي 31 شهريور 1396- همايش سراسري استئوآرتريت: از تحقيق تا بالين 29

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

 

تاریخ :
1398/04/05
تعداد بازدید:
2546
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal