۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
وظايف و اختيارات هيات امناء

وظايف و اختيارات هيات امناء:

الف- تصويب آيين نامه داخلي

ب- تصويب سازمان اداري موسسه براساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.

ج- بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود.

د- تصويب بودجه تفصيلي موسسه

هـ - تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه

و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن

ز- تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه

ج- كوشش براي جلب كمك هاي بخش خصوصي و عوايد محلي اعم از نقدي،تجهيزاتي،ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي

ط- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه برحسب مورد پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.

ي- پيشنهاد ميزان فوق العاده هاي اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي (كارشناسان و تكنيسين ها) كه برحسب مورد پس از تائيد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد.

ك- تعيين نحوه  اداره واحدهاي توليدي،خدماتي،كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه در چهارچوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ل- تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق،حق التدريس ،حق الزحمه، حق التاليف و نظايرآن.

م- بررسي گزارش موسسه كه ازطرف رئيس موسسه ارائه مي شود

ن- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه بمنظور هماهنگي پس از تائيد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/10
تعداد بازدید:
1053
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal