۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
معرفي
   دفتر امور حقوقي دانشگاه به عنوان يكي از مديريت هاي زير مجموعه رياست محترم دانشگاه با ماموريت و رسالت استيفاي حقوق و حفظ منافع دانشگاه به انجام  وظايف خود مي پردازد،كه اهم شرح وظايف و اختيارات دفتر به شرح زير مي باشد:


شرح وظايف 


1) اموردعاوي (حقوقي – كيفري)

   اموري است كه از طريق دفتر امور حقوقي جهت استيفاي حقوق دانشگاه و يا دفاع از حقوق دانشگاه از طريق مراجع قضائي انجام مي شود:

الف)دعاوي حقوقي:

s  تهيه و جمع آوري مدارك لازم جهت تنظيم دادخواست حقوقي و يا لايحه دفاعيه، تقديم دادخواست به مرجع قضايي و ثبت آن و اخذ شماره ثبت و پيگيري،شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت ،پيگيري و اطلاع از  مفاد آراي صادره له و عليه دانشگاه و پي گيري اجراي حكم،اعتراض و تجديد نظر خواهي نسبت به آرايي كه عليه دانشگاه صادر گرديده است.

s   اخذ خسارات از متخلفين از مفاد قرارداد

s  اخذ خسارات از ممتنعين از اجراي تعهدات از طريق مراجع قضايي و يا دفتر اسناد رسمي و يا ادارات ثبت

s   اقدامات قانوني مبني بر تخليه ملك  و مطالبه ضرر و زيان وارده ، مطالبه اجور معوقه

s  الزام به انجام تعهد از طرق مختلف قانوني از جمله مراجع قضايي و دفاتر اسناد رسمي و اداره ثبت اسناد

s  بررسي و پاسخ به ادعاهاي حقوقي مطروحه عليه دانشگاه در مراجع غير قضايي

s   بررسي، شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري

s  بررسي،‌ پاسخ شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دانشگاه و مؤسسات تابعه

ب)دعاوي كيفري:

s   تهيه و جمع آوري مدارك و مستندات لازم جهت تنظيم شكوائيه

s  تقديم شكوائيه به مرجع قضايي(قاضي ارجاع)، ثبت آن و اخذ شماره ثبت

s   مراجعه به واحد ارجاع شونده و تكميل برگه اظهارات و تشكيل پرونده

s   پيگيري از طريق مراجع قضايي و انتظامي ( بازپرسي، دادياري ،كلانتري،‌آگاهي)

s   معرفي نماينده حقوقي، شركت در وقت تعيين شده و پيگيري تا حصول نتيجه

s   تجديد نظر خواهي از آرايي كه عليه دانشگاه صادر شده اند

s   پيگيري اجراي حكم، آراء قطعي

s   حمايت قضايي از كارمندان و مسئولين در مراجع قضايي

 2) امور قراردادها

s   تهيه و تنظيم برگ شرايط مناقصه و مزايده

s   تهيه و تنظيم برگ شرايط استعلام

s   تهيه و تنظيم پيوست ها و ضمائم مناقصه

s   تهيه و تنظيم قراردادهاي مورد نياز واحد هاي تابعه دانشگاه

s   تهيه وتنظيم متمم ها و اصلاحيه هاي قرارداد بر اساس مجوزهاي صادره

s  بررسي و اعلام نقطه نظرات كارشناسي در خصوص قراردادهاي ارسالي از واحد هاي تابعه دانشگاه

s   تهيه و طراحي فرم هاي مورد نياز

s   بررسي مدارك و اسناد مورد نياز جهت تنظيم قرارداد

s   تهيه و تنظيم بسته و چك ليست خدمات مورد نياز

s   اعمال نقطه نظرات اصلاحي در بسته و چك ليست هاي موجود

s   ثبت وضبط قراردادهاي منعقده در بانك اطلاعاتي در خصوص قراردادهاي منعقده دانشگاه

s   استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهاي منعقده دانشگاه

s  درج اطلاعات مربوط به مزايده ها و مناقصه هاي دانشگاه در سايت دانشگاه، پايگاه ملي مناقصات و سامانه سازمان بازرسي كل كشور

s   تنظيم آگهي روزنامه جهت مناقصه ها و مزايده هاي دانشگاه

s   بايگاني مكاتبات و پرونده هاي مربوط

s   ثبت اطلاعات آماري مناقصه هاو مزايده هاي برگزار شده

s  هماهنگي وبرنامه ريزي در خصوص جلسات بازگشايي پاكتهاي مناقصه ها و مزايده هاي دانشگاه وتنظيم صورتجلسه كميسيون

s   مطالعه و رعايت دستورالعملها، بخشنامه ها و آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه درخصوص تنظيم مفاد شرايط و قراردادهاي تنظيمي

s  شركت درجلسات،همايش ها و نشست هاي مرتبط طبق دستور رييس دفتر امورحقوقي

 3) امور تعهدات

s  بررسي وضعيت تعهد و اخذ غرامت تحصيلي از متعهديني كه از انجام خدمت تعهدات قانوني خويش، خودداري نموده اند

s  اقدامات مورد نياز در خصوص انجام مكاتبات لازم در زمينه سند تعهد و تعيين ميزان مطالبات دانشگاه از متعهدين از طريق ادارات و قسمت هاي مربوطه پرداخت كننده وجوه يا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد

s   اخذ تعهد رسمي از افرادي كه جهت گذراندن دوره هاي آموزشي به اين دفتر معرفي مي گردند

s  اخذ تعهد جهت فرصتهاي مطالعاتي

s   پيگيري اسناد متعهدين به خدمت( دانشجويان پزشكي،‌ پرستاري ،‌  بهياري) و مستنكفين خدمت و همچنين فسخ اسنادي كه تعهد آنان سپري شده است

s   نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائيه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت

س    اخذ تعهد جهت فرصتهاي مطالعاتي

س   اخذ وثيقه ملكي و غير ملكي از متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي

س  اقدام در جهت فك سند در صورت ايفاي تعهدات شخص متعهد از طريق دفترخانه مربوطه و اجراي ثبت تا حصول نتيجه

س   در صورت عدم ايفاي تعهد تقاضاي صدور اجراييه و ارسال آن به اجراي ثبت جهت وصول طلب

س   مكاتبه با اداره متبوع كارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و كسر از حقوق وي

  4) امور املاك

س شناسايي اموال غير منقول ملكي و موقوفه اي، داراي سند(رسمي، واگذاري عادي، صلحنامه،...)، فاقد سند مالكيت متعلق به دانشگاه

س   اخذ اطلاعات اموال غير منقول دانشگاه از واحدهاي تابعه به صورت ساليانه جهت به روز كردن آمار و اطلاعات املاك

س  اخذ مستندات مالكيت املاك دانشگاه از واحدهاي تابعه، جهت نگهداري در دفتر امورحقوقي و ارسال اصل اسناد مالكيت رسمي به اداره اموال دولتي يا خزانه معين دارايي استان

س  مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك، اموال دولتي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، راه و شهرسازي و.....جهت پيگيري صدور اسناد املاك فاقد سند دانشگاه

س   ارشاد و راهنمايي رابطين واحدها در خصوص اخذ اسناد مالكيت از طريق مراجع ذيربط مذكور

س  فروش اموال غير منقول مازاد بر نياز دانشگاه از طريق برگزاري تشريفات مزايده پس از اخذ مجوز فروش از هيات امناء دانشگاه و ارزيابي ملك توسط كارشناس يا هيات كارشناسان رسمي دادگستري

س  خريد املاك مورد نياز دانشگاه در صورت تخصيص اعتبار ودارا بودن طرح مصوب

س  پيگيري تنظيم و تجديد سند اجاره عرصه املاك موقوفه اي دانشگاه از آستان قدس رضوي و اداره اوقاف و امور خيريه

س   اخذ اسناد مالكيت اعياني املاكي كه عرصه آن موقوفه مي باشد

س  پاسخگويي و مراجعه به مراجع قانوني و قضايي در ارتباط با مالكيت ،تصرفات ، بدهي و....نظير دادگاه ها، ادارات ثبت اسناد و املاك، كميسيون مستند سازي اموال دولتي، اداره كل اموال دولتي، شهرداري ها(كميسيون مواد77 و 100) و ساير مراجع مربوطه

س  تنظيم توافق نامه ، قراردادهاي اجاره و.... در خصوص واگذاري املاك دانشگاه به اشخاص حقيقي و حقوقي

س  تنظيم توافق نامه ها و مقاوله نامه ها و.... در خصوص املاكي كه از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي به دانشگاه واگذار مي گردند

س   پاسخگويي به استعلامهاي واحدهاي تابعه در خصوص املاك دانشگاه

 5) انجام ساير امور محوله

 س  تهيه و صدور بخشنامه جهت اطلاع رساني واحدهاي تابعه دانشگاه از مفاد ضوابط و مقررات قانوني و... ذيربط

s  پاسخگويي به استعلامهاي به عمل آمده از سوي مراجع قضائي و قانوني و ساير موسسات عمومي نظير شهرداري ها

s   پاسخگوئي به استعلامهاي به عمل آمده از سوي واحدهاي تابعه دانشگاه

s  پاسخگوئي به شكايات اداره كار و امور اجتماعي و شركت در جلسات شعب تشخيص، تنظيم اعتراضيه نسبت به آراء صادره از شعب تشخيص و ثبت آن ، شركت در جلسات شعب حل اختلاف

s  پاسخگوئي به ادعاهاي مطروحه از سوي سازمان تامين اجتماعي، تنظيم اعتراض نسبت به مبالغ اعلامي ، شركت در جلسات هيات بدوي تشخيص مطالبات، تنظيم اعتراضيه نسبت به آراء صادره از هيات بدوي تشخيص مطالبات و ثبت آن، شركت در جلسات هيات تجديد نظر تشخيص مطالبات  

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/03
تعداد بازدید:
1032
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal