۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
شرح وظايف سرپرستار

شرح وظايف سر پرستار 

الف) جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي :

1-     بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت .

2-     تعيين خط مشي جهت واحد مربوطه در راستاي اهداف كلي سازمان .

3-     برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي .

4-     تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفت هاي مختلف .

5-     تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار).

6-      برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار / مددجو در هر شيفت بر بالين بيمار .

7-   برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديدالورود به مقررات اداري ، استاندارد هاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي ، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز .

8-     برنامه ريزي جهت ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي .

9-     برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان / بيماران ، خانواده و ....... (مراقبت از خود و توانبخشي و ........).

10-  پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات ، تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن .

11- برنامه ريزي جهت تحويل و تحول تجهيزات واحد مربوطه در هر شيفت كاري .

12-  برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت .


ب) سازماندهي:

13- تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه ( كاركنان ، مددجويان / بيماران و .........).

14- توجه به نيازهاي كاركنان و ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي .

15- برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها.

16- انجام مراقبت هاي پرستاري در مواقع اورژانس .

17- ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها .

18- شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان ، مددجويان/ بيماران جهت بهبود وضعيت .

19- همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم .

20- ثبت و گزارش كليه امور واحدهاي مربوطه به مسئولين ذيربط ( شامل : درخواست ها ، وقايع غير مترقبه حوادث ، كمـــــــبود ها و نقايص ، نيازها و .......) .

21- مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ، باز آموزي و ..... كاركنان .

22-  مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كارآموزان در واحد مربوطه .

23-  مشاركت و همكاري در پژوهش ها و تحقيقات كاربردي پرستاري .

24- برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران .


ج) هدايت و رهبري : كنترل هدايت و ارزشيابي.

25- كنترل حضور و غياب پرسنل تحت سرپرستي .

26- تكميل فرم ارزشيابي كاركنان جهت پرسنل تحت سرپرستي .

27- ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر تحت سرپرستي از طريق : بررسي رضايت مندي مددجويان ، بيماران ، همكاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چك ليست و ........) .

28- نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان و انطباق امور پزشكي با موازين
 شرع مقدس .

29- ارزشيابي اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان ، مددجويان ، خانواده و دانشجويان .

30- كنترل و پي گيري ثبت و اجراي دستورات پزشك و نظارت اجراي آن .

31- مشاركت و همكاري با كميته هاي بيمارستان بنا به صلاحديد سرپرست مربوطه .

32- نظارت بر حسن اجراي تعرفه هاي پرستاري .

33- نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونت ها .

34- همكاري و همراهي و ارائه گزارش هنگام بازديد مسئولين مافوق و گروه هاي بازرسي .

35- نظارت بر حسن اجراي كليه خدمات پرستاري در واحد مربوطه .

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
17213
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal