۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
شرح وظايف پرستاران

 

شرح وظايف پرستار بخش اورژانس :

 ترياژ


1. ارزيابي سريع اوليه از نظر شرايط تهديدكننده حيات در مددجويان با وضعيت بحراني با آسيب ديده
2. ارزيابي سيستماتيك وسريع(ثانويه)بيماران از سر تا پا براي شناسايي كليه آسيبهاي احتمالي
3. ثبت موارد ارزيابي شده با توجه به مشكل اساسي بيمار
4. برآوردن نيازهاي فوري مددجو
5. قرزار دادن بيمار در يكي از رده هاي طبقه بندي فوريتي و اعلام كد در صورت نياز
6. بررسي مجدد و متناوب بيماران
7. تكميل فرم بررسي ترياژ
8. برقراري ارتباط مناسي و موثر با خانواده مددجويان در اتاق انتظار و اطلاع وضعيت مددجويان به آنها
9. اطلاع به پزشك جهت ويزيت مددجو
10. راهنمايي وانتقال بيماران به اورژانس در صورت نياز به بستري

 CPR


1. اطمينان از عملكرد صحيح وسايل و تجهيزات اتاق CPR
2. اطمينان از كفايت داروها و سرم هاي اتاق
CPR
3. تحويل سربع و بدو ن و قفه بيمار بحراني و بدحال
4. بررسي راه هوائي بيمار و اطمينان از برقراري راه هوائي مناسب
5. بررسي نبض محيطي
6. بررسي سطح هوشياري بيمار
7. انجام اقدامات مقدماتي احياء
8. انجام اقدامات پيشرفته احياء شامل:برقراري راه هوائي مناسب,لوله گذاري در صورت عدم حضور پزشك,
D.C, شوك و...
9. گرفتن نمونه خون شرياني
10. مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي هاي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
11. مانيتورينگ تخصصي بيمار و انجام پالس اكسي متري وتشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
12. اكسيژن تراپي به روش هاي غير تهاجمي(بكارگيري انواع ماسك و كانولاها)
13. ساكشن كردن مددجو(دهاني,بيني حلقي,اندوتراكئال و تراكئوستومي)
14. ست كردن واتصال بيمار به دستگاه تهويه مكانيكي
15. فلبو تومي درماني با تجويز پزشك
16. گرفتن
EKG
17. اندازه گيري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلكومتر
18. برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگولار خارجي,داخلي و وريد ساب كلاوين و...
19. ثبت گزارش و عملكرد تيم احياء

 عمومي


1. تحويل بيمار از پرستار ترياژ يا پرستارCPR
2. برقراري ارتباط مناسب و موثر با بيمار و همراهان وي
3. كنترل وضعيت تنفس,قلب و عروق و هوشياري و ... بيمار
4. ثبت موارد غير عادي نظير نابينائي يا كم كم بينائي از يك چشم يا هردم چشم-ناشنوائي-اختلال اخلاقي و... در پرونده بيمار
5. كنترل موارد حساسيت هاي دارويي يا صرف دارو هاي خاص و ثبت در پرونده
6. كنترل وثبت بيماري گذشته
7. كنترل وثبت موارد مربوط به آزار واذيت كودكان-زنان-سالمندان و معلولين ذهني و گزارش به مقام مسئول در بيمارستان
8. كنترل عملكرد و تعداد مناسب تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت
9. هماهنگي با واحد هاي مختلف جهت انجام اقدامات كلينيكي و پاراكلينيكي
10. گرفتن نمونه خون شرياني
11. مانيتورينگ قلبي و تشخيص ديس ريتمي هاي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
12. مانيتورينگ تنفسي بيمار و انجام پالس اكسي متري وتشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
13. اكسيژن تراپي به روش هاي غير تهاجمي(بكارگيري انواع ماسك و كانولاها)
14. بكارگيري دستگاه تهويه مكانيكي
15. ساكشن كردن مددجو(دهاني,بيني حلقي,اندوتراكئال و تراكئوستومي)
16. فلبو تومي درماني با تجويز پزشك
17. گرفتن
EKG
18. اندازه گيري قندخون مددجو با استفاده از دستگاه گلوكومتر
19. برقراري راه وريدي از طريق وريد ژگولار خارجي
20. اندازه گيري
CVP
21. بكارگيري نبولايزر
22. انجام
CPRپيشرفته(بكارگير ي دستگاه فيبريلاتور-لوله گذاري و ...)
24. اندازه گيري فشارخون شرياني به روش تهاجمي
27. گذاشتن
NGTو OGT
28. گارواژ ولاواژ معده
29. بكارگيري دستگاه همودياليز و انجام همودياليز در موارد اورژانس
30. اجراي پروتكل انفوزيون ترمبوليتك(استرپتوكيناز
TPA, و...),مخدرو سداتيوبا تجويزپزشك
31.اجراي پروتكل بحران در بخش اورژانس.

32. كار با تمام دستگاه ها و تجهيزات موجود در اورژانس

 مسموميت

1. لاواژ معده
2. دادن داروهاي آنتي دوت برطبق دستور پزشك
3. درمان تشنج بيمار برحسب دستور پزشك
4. اندازه گيري گازهاي خون شرياني و
ph
5. دادن شاركول فعال يا مسهل
6. بررسي بيماري هاي همراه
7. سم زدايي فوري بر حسب نوع مسموميت (استنشاقي,پوستي,خوراكي و غيره)
8. كنترل اختلالات دماي بدن(هيپوترمي, هيپرترمي)

  

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
37529
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal