۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
بخش چشم

                                                       به نام خدا


بخش جراحي چشم

سال تاسيس بخش: درابتدا بخش چشم ،جراحي ارتوپدي وجراحي عمومي به صورت يك بخش واحددربيمارستان وجود داشت ولي ازسال          بخش جراحي چشم به عنوان بخش مجزاشروع به كار كرد

مسئول فني بخش(رئيس بخش):آقاي دكتر طاهريزدچي نژاد(فوق تخصص شبكيه)

سرپرستاربخش:خانم محدثه رحمانيان كوشككي (كارشناس پرستاري)

بيوگرافي سرپرستار:متولد(1360)شهرستان جهرم فارغ التحصيل رشته پرستاري ازدانشگاه آزاد اسلامي واحدجهرم وازسال 1382دربيمارستان استادمطهري شروع به كاركرد.سابقه خدمت دربخشهاي جراحي عمومي،اتفاقات،اسكرين،زنان داشته وهمچنين بعنوان مسئول آموزش قلب وديابت بيمارستان ازسال 1392تاكنون را داشته است.به عنوان ارزياب داخلي دراعتباربخشي بيمارستان درسال 95_94شركت داشته است وازسال 1390به عنوان سرپرستاربخش جراحي چشم منصوب ومشغول به كارشده است

تعدادپرسنل ونيروهاي بخش:كارشناس پرستاري (8)نفركه همگي خانم هستندو3نفرازخانمها كارشناس طرحي هستند و1نفر كارشناس شبه پيماني و3نفربه عنوان كاردانشجويي مشغول به كارهستند.پرسنل بصورت شيفت صبح باتوجه به تعداداسكجول 4_3نفر،شيفت عصر3نفروشيفت شيفت شب 1نفردربخش حضوردارند.

اطلاعات بخش:اين بخش داراي19 تخت و2اتاق و2راهرو مي باشد

روشهاي انجام كار:به محض ورودبيماراز واحدپذيرش ويابخشهاي ديگر يك نفربه عنوان مسئول پذيرش از بيماراطلاعات كامل درخصوص بيماري به همراه چك تمامي اوراق پرونده انجام مي دهد وپس ازانجام آموزشهاي لازم بيماررابه تخت مناسب راهنمايي مي كندويك نفربه عنوان مسئول عمل درزمان نيازبه اتاق عمل پس ازانجام آموزشهاي لازم بيماررابه اتاق عمل راهنمايي مي كندوپس از انجام عمل جراحي باهماهنگي بخش اتاق عمل بيماررابه بخش بازمي گرداندويك نفر به عنوان نفرسوم بخش كارهاي باليني (گرفتن علايم حياتي،گرفتن وريدمناسب قل از عمل .........)مربوط به بيمارقبل وبعدازعمل راانجام مي دهد

آموزشهاي بخش:به محض ورودبيماربه بخش آموزشهاي بدو ورود انجام مي گيرداين آموزشهاشامل معرفي فضاي فيزيكي بخش آشنايي باپرسنل پرستاري وپزشك راهنمايي جهت انجام فرايض ديني ساعت سرو غذاساعت ملاقات وآشنايي بامنشورحقوق بيمار وكاركنان انجام مي شود

آموزش درطي زمان بستري:آموزشهاي حين بستري شامل آشنايي بابيماري ، سير بيماري وعوارض آن مديريت درد ونحوه مراقبت ازخود توسط پرستاركشيك انجام مي شود

زمان ترخيص:آموزشهاي زمان ترخيص شامل رژيم غذايي ، نحوه مصرف داروها ، نحوه انجام فرايض ديني بعد ازعمل ونحوه استحمام ومحدويت هاي حركتي به بيماران آموزشهاي لازم داده مي شود

بيماريهاي شايع دربخش:

بيماريهاي بستري :كاتاراكت ،گلوكوما،DCR مي باشد

كه پمفلت آموزشي تهيه شده وبه آنهاآموزش داده وه تحويل داده مي شود.

بيماريهاي سرپايي :پروبينگ،شالازيون مي باشد

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
1740
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal