۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
شرح وظايف مسئول واحد

عنوان پست: سوپروايزر و مسئول راديولوژي

   وظايف پست فوق الذكر بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل ميباشد:

 

 1. طرح ريزي و انجام برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي با همكاري و نظارت راديولوژيست واحد مربوطه
 2. مطالعه به منظور انتخاب روشهاي مناسب براي كار با پرتوهاي يونساز.
 3. دادن دستورات لازم به بيماران بمنظور انجام راديولوژي.
 4. انجام امور مربوط به آماده نمودن و بكار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و ساير عوامل فني جهت راديوگرافي بيماردر صورت نياز.
 5. بررسي و كنترل قسمتهاي مختلف دستگاههاي راديوگرافي و اعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط .
 6. راهنمايي ، كنترل تكنسينهاي راديولوژي به هنگام انجام امورفوق الذكربراساس استاندارد ها
 7. بررسي آمار و گزارش اقدامات بصورت ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه .
 8. مطالعه در مورد تكنيكهاي پيچيده و پيشرفته و ارائه نتايج مربوط به آن .
 9. نظارت بر نحوه نگهداري و كاربرد دستگاهها و همكاري با سازمانها و مراكز ذيصلاح كنترل پرتوهاي تحت نظارت راديولوژيست .
 10. نظارت بر نحوه كار افراد تحت نظر .
 11. شركت در برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي و مطالعه آخرين پيشرفتها در زمينه شغلي
 12. برگزاري دوره هاي آموزشي و باز آموزي جهت پرسنل با هدف به روز كردن آنها.
 13. اقدام در جهت تهيه لوازم،داروهاي مورد نياز ، فيلم در سايزهاي مختلف جهت واحد راديولوژي
 14. اقدام جهت تهيه كتابهاي مورد نياز پرسنل
 15. برنامه ريزي جهت آموزش به دانشجويان مامايي
 16. اطلاع رساني به پرسنل در خصوص كليه دستور العمل ها
 17. پيگيري اشتراك فيلم بج پرسنل و بررسي مداوم نتايج آزمايشات آنها
 18. پيگيري برقراري حق اشعه پرسنل جديد الورود
 19. پيگيري، نصب و تعمير دستگاههاي راديولوژي.
 20. آموزش تئوري و عملي افراد تحت نظر .
 21. نظارت و كنترل و ارائه نظر در زمينه انتخاب روشهاي مناسب به منظور حفاظت افراد در برابر پرتوهاتحت نظارت راديولوژيست واحد مربوطه .
 22. نظارت در رعايت نظم و انظباط اداري پرسنل (حضور و غياب و پاس ساعتي ) .
 23. پيگيري در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز واحد مربوطه.
 24. انجام گرافيهاي ساده ، اختصاصي و پرتابل در صورت نياز .
 25. تامين ملحفه و لباس جهت بيماران .
 26. نظارت بر نظافت بخش، و چك ترالي احياء .
 27. كنترل و نظارت بر روند پذيرش و انتقال بين بخش بيماران .
 28. آشنايي با مراحل اوليه احياء
 29. تهيه برنامه كشيك هفتگي  پرسنل و محاسبه ساعت اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه كاركنان با هماهنگي واحد ذيربط .
 30. ارزشيابي ساليانه كاركنان ، تقسيم كار بين پرسنل در صورت مرخصي كاركنان جايگزيني و تامين نيرودر واحد.
 31. نظارت بر عملكرد و نحوه برخورد كاركنان .
 32. كسب خط مشي و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه .
 33. بررسي وضعيت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت آن .
 34. برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردها .
 35. برنامه ريزي جهت آموزش و آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري ، استانداردها و شناخت كامل نسبت به واحد .
 36. تهيه چارت  لازم براي پرسنل جديد الورود و فراهم آوردن امكانات آموزشي لازم جهت اورينت سازي آنها
 37. ارزشيابي پرسنل جديد الورود (رسمي ، پيماني ، طرحي و...)
 38. هماهنگي تشكيل جلسات گروهي وجلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه با نظارت مقام مافوق
 39. برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحد ها .
 40. شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان مربوطه و مشكلات واحد و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت .
 41. ثبت گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسئولين ذيربط (شامل درخواستها ، وقايع غير مترقبه ، حوادث ، كمبودها ، نقايص و ... )
 42. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .
 43. مسئولين مربوطه عنوان پست سازماني نام و نام خانوادگي تاريخ

 

 

  مركز آموزشي درماني استاد مطهري – واحد تصويربرداري

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
1901
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal