۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
شرح وظايف مسئول فني

" شرح وظايف مسئول فني راديولوژي "

متخصص راديولوژي(مسئول فني)

اين رشته در برگيرنده طبقات مشاغلي است كه متصديان آنها عهده دار انجام كارهاي تخصصي ومطالعاتي و برنامه ريزي در زمينه هاي امور فني،تشخيصي،درماني،انتخاب روش هاي مناسب براي كار با پرتوهاي يونيزان،انجام كارهاي روزانه از جمله فلوروسكوپي، آنژيوگرافي،سونوگرافي،پروسيجرهاي تخصصي و ... مي باشند.

وظايف ومسئوليت هاي مسئول فني :

1-   سرپرستي كليه امور فني واداري بخش

2-  كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي،ساختماني ،دارويي وتجهيزات بخش و تطبيق آنها با استانداردهاي ارزشيابي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

3-  كنترل حضور وغياب وعملكرد كيفي پزشكان راديولوژي و كاركنان فني واداري واحد تحت سرپرستي

4-  تعيين اولويت پذيرش وبررسي وضعيت بيماران اورژانسي

5-  نظارت بر برآورد تنظيم درخواست تجهيزات پزشكي و مصرفي

6-  حضور مستمر وفعال در ساعات تعيين شده و نوبت كاري درج شده در پروانه مسئول فني واحد زيربط

7-   نظارت بركيفيت وقابل استفاده بودن تجهيزات وملزومات هر بخش ونيز داروهاي موجود در بخش

8-  نظارت برحسن انجام خدمات تشخيصي – درماني

9-  نظارت برثبت گزارش دقيق عملكرد،آمار واطلاعات مربوط به بخش به تفكيك خدمات تشخيصي ودرماني

10- پيروي و رعايت كليه مقررات ودستورالعمل هاي صادره از سوي مراجع ذيصلاح در ارتباط با حرفه شغلي

11- تهيه وتنظيم برنامه كاري قسمت هاي مختلف واحد

12- بررسي ونظارت برايمني كاركنان از لحاظ مخاطرات كار با پرتوهاي يونيزان ،ضوابط ساختماني و ...

در موارد ذيل وظايف مسئول فني وساير پزشكان متخصص راديولوژي يكسان مي باشد.

1-  رعايت سلسله مراتب اداري

2-  اجراي دقيق شئونات اسلامي در محيط كار

3-  به كارگيري اخلاق اسلامي و رفتار مناسب با همكاران،بيماران وهمراهان بيمار

4-  حضور فعال در بخش راديولوژي در ساعات مقرر

5-  نظارت بر انجام تزريق مواد حاجب و داروهاي مرتبط با حرفه شغلي

6-  انجام خدمات تشخيصي سونوگرافي وارائه گزارش آن

7-  نظارت برانجام سي تي اسكن و ارائه گزارش آن

8-  نظارت برانجام ام آر آي و ارائه گزارش آن

9-  نظارت برانجام عكسبردارهاي ساده و ارائه گزارش آن

10- انجام ساير اموري كه درحدود مقررات از طرف مقام مافوق ارجاع مي گردد.

 

 مركز آموزشي درماني استاد مطهري – واحد تصويربرداري

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
2552
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal