۱۴۰۱ جمعه ۲۱ مرداد
رسالت گروه
رسالت گروه بیهوشی
الف: درحیطه دانش
کسب دانش کافی در مورد ارزیابی و اداره راه هوایی، ارزیابی قبل از عمل بیمار، اهداف، مراحل و روش های بیهوشی
عمومی ورژیونال، احیای قلبی و ریوی، ترانسفوزیون و تهویه ی مکانیکی و درد حاد
کسب دانش لازم در ارتباط با اداره بیهوشی و عوارض احتمالی با توجه به بیماری زمینه ای
کسب دانش مرتبط با انجام پروسیجرهای لازم برای پزشک عمومی
ب ( در حیطه مهارت
توانایی اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی صحیح بیماران کاندید جراحی در ارزیابی قبل از عمل
توانایی ارزیابی و اداره راه هوایی در حد پزشک عمومی
توانایی انجام احیاء قلبی و ریوی در بالغین و نوزادان در حد پزشک عمومی
آشنایی با موارد لوله گذاری مشکل و القاء و اداره بیهوشی و ریکاوری بیمار
آشنایی با اصول درمان درد حاد پس از جراحی در بخش
ج ( در حیطه نگرش
آشنایی با نحوه برخورد با بیمار قبل از شروع بیهوشی از نظر اصول اخلاقی و مسایل قانونی
شاخص های تعیین محتوی ضروری Core content و متدولوژی تعیین محتوی ضروری
نیاز جامعه و کشور
میزان برخورد و نیاز به اداره راه هوایی، احیاء، بیهوشی و تهویه مکانیکی بر اساس آمارهای حوزه سلامت، نیازها و
اولویتهای ملی بر اساس برنامه توسعه
کتب و منابع معتبر بیهوشی
برنامه های آموزشی معتبر بین المللی
منابع آموزشی:
Basic of Anesthesia.Miller
Text Book of Miller
Anesthesia.Miller

تاریخ :
1399/11/21
تعداد بازدید:
367
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal