۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
رسالت گروه
گروه ارتوپدی
رسالت گروه:
1. آشنایی کارآموزان با محیط بخش ارتوپدی و تروماتولوژی
2. آشنایی کارآموزان با نحوه تعامل با پرسنل پرستاری و همکاران )اعضای هیأت علمی، دستیاران تخصصی سایر رشته
ها و کارورزان(ونحوه ارتباط و برخورد صحیح مطابق موازین اخلاق پزشکی
3. آشنایی عملی با علائم و نشانه های بیماری های شایع ارتوپدی و تروماتولوژی و کسب قابلیت جمع بندی یافته های
مربوط به بیماران در قالب شرح حال و یافته های فیزیکی و پاراکلینیک و توانایی ارائه راهکارهای مناسب بر اساس فهرست
مشکلات فوق جهت رسیدن به تشخیص های افتراقی اولیه
4. آشنایی دانشجوی کارآموز پزشکی با بیمارانیکه به درمانگاه ارتوپدی مراجعه میکنند، بیمارانیکه در بخش اورژانس
ارتوپدی بستری می شوند وبیمارانیکه در بخش الکتیوارتوپدی بستری می شوند.
5. آشنایی کارآموزان با متدهای بررسی، تصویربرداری رایج در بخش ارتوپدی و تروماتولوژی شامل رادیوگرافی، سی تی
اسکن و MRI و نحوه تفسیر آنها
6. شناخت کلی کارآموز پزشکی با انواع درمان های غیرجراحی و جراحیکه در درمانگاه ارتوپدی و بخش ارتوپدی برای
بیماران انجام می شود.
7. آشنایی کارآموز و کارورز با مراقبت های بعد عمل اعمال جراحی و ترومای ارتوپدی
8. کسب مهارت های لازم توسط کارآموز و کارورز کارورزان بخش ارتوپدی در اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق و
تهیه Problem List و مطرح نمودن تشخیص افتراقی های مناسب و طراحی برنامه ) Plan ( تشخیصی لازم
9. کسب مهارت های لازم توسط کارآموز و کارورز در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی از قبیل تفسیر رادیوگرافی،
شناخت انواع شکستگی ها، انواع آتل و طرز بستن آتل، معاینه اندام ها، تشخیص آسیبهای مفصل، انجام اقدامات اولیه در
بیماران ترومایی و معاینات دقیق عصبی و تاندونی اندامی باشند
11 . کسب مهارت های لازم توسط کارآموز و کارورز بخش ارتوپدی در نوشتن صحیح خلاصه پرونده و ارائه آموزش های
لازم به بیماران در هنگام ترخیص طبق لگوهای موجود در مراجع معتبر علمی
11 . کسب مهارت های لازم توسط کارآموز و کارورز بخش ارتوپدی در شناسایی اورژانس های ارتوپدی و انجام اقدامات
لازم و اولیه را درباره آن ها و اداره و احیاء بیماران بدحال و مالتیپل تروما
12 . آشنایی کارورزان با سیستم ارجاع بیماران تا بتوانند در موعد مناسب بیماران را جهت اقدامات تشخیصی درمانی
مورد نیاز به سطوح بالاتر )متخصص ارتوپدی یا مراکزارتوپدی( ارجاع دهد.
13 . آشنایی کارورزان با اصول کلی اقدامات قبل از عمل از جمله خطرات و عوارض آسیب و درمان وهمچنین اقدامات بعد
عمل جراحی ارتوپدی از جمله نحوه بازتوانی بیماران و مراقبت های لازم
14 . آشنایی کارآموزان و کارورزان ارتوپدی با مقدمات پژوهش های بالینی
گروه ارتوپدی
منابع آموزشی:
*campbells operative orthopedics 2021
*Rockwood Greens Fracture in Adults 2020
*Tachdjians pediatric orthopedics 2021
* اصول ارتوپدی و شکسته بندی دکتر بهادراعلمی هرندی
تاریخ :
1399/11/27
تعداد بازدید:
348
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal