۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
مديريت اطلاعات سلامت

معرفي واحد / بخش:

در علوم پزشكي،رشته مدارك پزشكي طي دهه هاي اخير نقش اساسي در انجام پژوهش هاي باليني ايفا نموده است. و در واقع مهم ترين منبع قابل استناد در اين گونه پژوهش ها محسوب مي شود.بعلاوه پايه اوليه ايجاد بانك هاي اطلاعات علمي پزشكي هر كشور را مدارك پزشكي و علمي نبودن نحوه تدوين،نگهداري و مكانيزم استفاده از مدارك پزشكي در سطح ملي را تشكيل مي دهد.

بخش مدارك پزشكي  بيمارستان در راستاي مديريت اسناد و مدارك پزشكي بيماران وظايف متعددي را به عهده دارد.مديريت،برنامه ريزي،توسعه و اجراي اموري از قبيل نظارت بر تكميل مستندات،تحويل گرفتن پرونده بيماران ترخيصي،مرتب سازي اوراق پرونده،رفع نقايص اطلاعاتي پرونده و كدگذاري بيماري هاو اعمال جراحي مطابق با كتب طبقه بندي بين المللي،بايگاني ايمن و بازيابي سريع پرونده ها ،پاسخگويي به ارباب رجوع ،همكاري در جهت تكامل سيستم اطلاعاتي بيمارستان و حركت به سوي پرونده الكترونيك ،هماهنگي  با ساير قسمتهاي بيمارستان  و.... را به عهده دارد.

 

معرفي مسوول واحد / بخش:

مهسا دلير، كارشناس آمار و مدارك پزشكي ، با پست سازماني :مسئول بايگاني و آمار و مدارك پزشكي

معرفي مسوول فني واحد / بخش

-

شرح وظايف

شرح وظايف مسوول بخش:

1- تقسيم كار بين پرسنل واحد ونظارت برنحوه صحيح عملكرد ايشان.

2- ايجاد انگيزه درپرسنل به منظور بالا بردن كيفيت كارها.

3- كنترل پاسخگويي به مكاتبات اداري وپاراف نامه ها و پاسخ گويي به مكاتبات مربوط به مدارك پزشكي از قبيل پزشكي قانوني و ارگانهاي ديگر با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشكي با هماهنگي رياست ويا مديريت مركز .

4- برنامه ريزي براي ايجاد بايگاني استانداردجهت پاسخگويي سريع به ارباب رجوع.

5- تشكيل ماهيانه كميته مدارك پزشكي و پيگيري مصوبات آن وحضور درجلسات و كميته ها ي بيمارستاني

6- ارزيابي ماهيانه كاركنان ازلحاظ كاري واخلاقي وآگاه كردن آنها ازموارداخذوكسر كارانه وتشويق ، تنبيه وارائه رهنمودهاي لازم.

7- نظارت بر كدگذاري بيماريها و اعمال جراحي براساس طبقه بندي بين المللي ،بر انجام اموربايگاني پرونده ها  براساس روشهاي تعيين شده.

8- بررسي و تحقيق درباره بهبود فرمهاي مدارك پزشكي ، روشهاي كار، وسايل ، جاومكان واحد مدارك پزشكي .

9-تهيه وتنظيم آمار مورد لزوم جهت مقامات بهداشتي ودرماني كشور.

10- شركت در دوره هاي آموزش شغلي و مديريتي به منظور افزايش مهارتهاي شغلي .

 11-تهيه و تنظيم آمارها و شاخصهاي بيمارستاني  و تجزيه و تحليل آنها اعم از آمارهاي مراكز درماني ، مراكز پاراكلينيك و آمار فعاليت بيمارستان ، آمار مراجعين به پزشكان

12-ارائه آمارهاي مورد نياز مديريت و پاسخگويي به آمارهاي متفرقه از بخشهاي باليني

13-ثبت كليه اطلاعات پرسنلي بيمارستان و كلينيك هنري و ارائه گزارشات مربوطه درصورت نياز

14-ثبت كليه ي آمارها در سايت آماري آواب Avab.behdasht.gov.ir  به صورت ماهيانه

15-تهيه شاخص هاي اولويت دار بخش اورژانس

16- همكاري د رتحويل پرونده جهت امور تحقيقاتي

17- پيگيري تامين نيروي انساني در واحد مربوطه

18- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق   

بخش مدارك پزشكي شامل 4 واحد ميباشد :1)امار 2)كدگذاري 3)بايگاني   4)پذيرش كه شر ح   وظايف هر واحد در زير توضيح داده مي شود :

شرح وظايف كدگذار:

1)رعايت قوانين و مقررات و ضوابط بيمارستان

2)كد گذاري تشخيص اوليه بر اساس كتاب ICD10

3)كد گذاري تشخيص نهايي بر اساس كتاب ICD10

4)كد گذاري علت خارجي بر اساس كتاب ICD10

5)كد گذاري علت زمينه اي فوت بر اساس كتاب ICD10

6)كدگذاري اقدامات و اعمال جراحي بر اساس كتاب ICD9CM

7)پاسخگويي به نامه هاي مراجع قانوني و ذيصلاح با هماهنگي مسئول مدارك پزشكي

8)انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق

شرح وظايف مسئول واحد آمار:

 1)رعايت قوانين ومقررات وضوابط بيمارستان

2) پيگيري وتهيه فرم هاي مورد نياز واحد جهت جمع آوري اطلاعات آماري

3) پيگيري و دريافت فرم هاي آماري تكميل شده از تمام بخش هاي بيمارستان

4) محاسبه و ارائه شاخص هاي آماري

5)ارائه آمار به اداره آمار دانشگاه به صورت ماهيانه

6)ارائه آمار ماهيانه وساليانه از تمام فعاليت هاي بيمارستان

7) نگهداري سوابق فرم ها و گزارش ها طبق ضوابط مربوط

8)انجام كليه امور محوله طبق دستور ما فوق

9)وارد كردن آمارهاي جمع آوري شده از واحدهاي مختلف به صورت روزانه در كامپيوتر در محيط  Excel

10) جمع بندي آمار بخشها در پايان ماه و ورود در سايت برنامه جامع آماري در قسمت فرم فعاليت بيمارستان.

11)گرفتن آمار مراجعين سرپايي از كليه واحدها مثل آزمايشگاه،راديولوژي،سي تي اسكن،اورژانس مامايي،درمانگاه تخصصي و عمومي و....ووارد كردن آمار در سايت برنامه آماري فرم مراجعين سرپائي

12)جمع آوري آمارزايمان و سزارين و آماده كردن آنها طبق فرم زايمان موجود در برنامه جامع آماري

13) جمع آوري آمار اتاق عمل و ورودآماردرسايت مربوطه

14) پاسخگويي به رياست و مديريت و مسولين بخشهاو اماده كردن امارهاي درخواستي

15) تهيه و تنظيم تمام فرمها ي مربوط به آمار

16) جمع آوري برگه هاي ترياژ  و استخراج مواردي مانند زمان اولين ويزيت بيماران ، زمان خدمات پرستاري ، زمان اقدامات پاراكلينيك و ميزان رضايتمندي بيماران از واحد اورژانس و رسم نمودارهاي مربوطه به صورت ماهيانه ، شش ماهه و ساليانه  و ارسال به معاونت

شرح وظايف واحد بايگاني:

·        رعايت قوانين و مقررات و ضوابط بيمارستان

·        تنظيم اوراق و حذف اوراق اضافي پرونده براساس ترتيب استاندارد

·        اسكن اوراق اصلي پرونده هاي پزشكي كه جاري هستند.

·        الصاق پوشه براي هر پرونده و ثبت شماره پرونده، نام و نام خانوادگي بيمار بر روي پوشه

·        تلاش جهت رعايت اصل محرمانگي اطلاعات با رعايت اصول واگذاري پرونده پزشكي

·        بايگاني صحيح پرونده پزشكي طبق دستورالعمل بايگاني(پرونده بيماران بستري بر طبق شماره دهي سريال و پرونده سرپايي بر اساس تاريخ پذيرش)

·        بازيابي و تحويل پرونده هاي پزشكي از بايگاني به درخواست كننده طبق قوانين و دستورالعمل تحويل پرونده پزشكي

·        پيگيري جهت بازگشت پرونده هايي كه تحويل بخش ها داده شده است.

·        شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال يا تحويل پرونده به درخواست كننده و چك آن در زمان تحويل گرفتن پرونده

·        پيش بيني فضاي مورد نياز بايگاني و اعلام به مسئول مربوطه

·        حصول اطمينان از سالم بودن سيستم اطفاء حريق در بايگاني

·        پاسخگويي به نامه هاي مراجع قانوني و ذيصلاح با هماهنگي مسئول مدارك پزشكي

·        مشخص نمودن پرونده هايي كه زمان امحاي آن فرا رسيده است مطابق با دستورالعمل استاندارد (بستري15 سال، سرپايي5 سال، اورژانس3 سال )

·        كنترل نهايي پرونده هاي فايل شده و ارسال ليست پرونده هاي كه به بايگاني نرسيده اند به مسئول مربوطه

شرح خدمات ارائه شده توسط واحد / بخش

فرايند كار:

1.     تحويل پرونده از بخش باليني بيمار و كنترل پرونده هاي بستري جهت رفع نقص آنها

2.     عودت پرونده ناقص به بخش مربوطه  و تحويل آن حداكثر تا 14 روز

3.     كدگذاري بيماريها،اعمال جراحي و ساير اقدامات درماني مطابق با آخرين ويرايش ICD10

4.      فرايند ارائه گزارش از  بيماريها جهت امور آموزشي ، تحقيقي و درماني

5.     ترتيب اوراق پرونده ها

6.     فرايند اسكن و ذخيره سازس اوراق در كامپيوتر

7.     فرايند پوشه گذاري و نام نويسي روي پوشه ها

8.     بايگاني كردن مدارك پزشكي پس از ترخيص بيمار به روش شماره اي سريال مستقيم

9.     ارائه مدارك پزشكي به متقاضيان جهت امور ادامه درمان، كميسيون پزشكي ، پزشكي قانوني ، دادگاه و ..

10.تهيه اطلاعات دقيق تعداد خدمات ارائه شده كلينيكي،پاراكلينيكي و بستري به بيماران و تهيه گزارشات آماري به صورت جدول ،نمودارها و تحليل نتايج آنها به منظور استفاده مديران و برنامه ريزان بيمارستان و سطوح بالاتر مديريتي.

 

تعداد نيرو ها به تفكيك / رشته و شغل

اين واحد با 4 پرسنل مشغول به ارائه خدمات مي باشد.

مهسا دلير      

پست فعلي : مسئول و احد

ندا عباس زاده فرد:

مدرك تحصيلي:كارشناس آمارو مدارك پزشكي،   پست سازماني:كارشناس آمار و مدارك پزشكي، پست فعلي متصدي كدگذاري

زهرا پارسافر:

مدرك تحصيلي:ديپلم ، پست سازماني: بايگان مدارك پزشكي ، پست فعلي متصدي بايگان

حميد رضا كارگر :

   مدرك تحصيلي:كاردان حسابداري  ، پست سازماني : نگهبان،  پست  فعلي:متصدي تفكيك اوراق

 

تجهيزات بخش / واحد:

 كامپيوتر -دستگاه پانچ - دستگاه منگنه بزرگ -  پوشه- كتاب ICD9CM، كتابICD 10، ميز تحرير- قفسه-اسكنر-پرينتر-دستگاه منگنه برقي

 

افتخارات بخش / واحد:

-

 

 

چشم اندازه بخش / واحد:

ما آرزو داريم كاملترين و كاربردي ترين مدارك پزشكي را همراه با تحليل و بررسي داده ها  براي ياري رساندن مديران و تصميم سازان مجموعه ارائه دهيم و نيز نمونه كاملي داشته باشيم از مدارك پزشكي گويا ، مستند ، علمي و با ارزش  مبتني بر اصول سازمان بهداشت جهاني كه در كوتاه ترين زمان با بالاترين قابليت دسترسي در خدمت پزشكان ، محققان و مراجع قضايي قرار گيرد.

رسالت بخش / واحد:

ارائه خدمات به بيماران، پزشكان ،مديران بيمارستان ها و ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و حفظ مطلوب كيفيت خدمات درماني و بهداشتي همراه با در نظر گرفتن حفظ حقوق و اسرار بيماران ، مدارك پزشكي قوي ، پويا ، مستدل ، مستند را براي  خدمت به بيماران ،  جامعه پزشكي و پيرا پزشكي ، پژوهشگران و مراجع قضايي فراهم آوريم.

موقعيت فيزيكي بخش:

اين واحد درحياط اصلي بيمارستان جنب نمازخانه واقع مي باشد.

مقررات بخش:

·        حضور پرسنل در ساعت موظفي خود از 7.30 الي 14 جهت انجام وظيفه

·        كپي پرونده به تمام بيماران و مراجعين در صورتيكه خود بيمار و يا از افراد درجه اول بيمار (پدر،مادر ،فرزند،همسر و خواهر ،برادر) باشندو هويت آنها از طريق كارت شناسايي معتبر عكس دار احراز شود مي توانند كپي پرونده خود را در اختيار داشته باشند و برا ي دريافت پرونده با مهر برابر اصل بايستي از سازمانهاي ذيصلاح درخواست پرونده رسمي به همرا ه داشته باشند.

·        پژوهشگران و دانشجويان با معرفي نامه از دانشگاه مربوطه مراجعه مي كنند و در صورت محفوظ ماندن هويت بيماردر موارد خاص بيماري مراقبتي، اعتياد،خودكشي،و ......با اجازه كتبي از مديريت مي توانند پرونده را مطالعه كنند.

·        براي دريافت پرونده بايستي فرد به سن قانوني 18 سال تمام رسيده باشد.

 

ضريب اشتغال تخت:

·        ضريب اشغال تخت  9 ماهه اول سال1394   در بيمارستان ( 68% ) مي باشد.

 

تخت فعال:

تعداد تخت فعال 173 ميباشد.

 

پزشكان متخصص بخش: -

 

تلفن تماس: 54333001-4 داخلي 240

 

تاریخ :
1394/11/26
تعداد بازدید:
4513
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal