۱۴۰۰ سه شنبه ۵ بهمن
امورمالي

تعريف  حسابداري:

فرآيند تشخيص ،اندازه گيزي وگزارش اطلاعات اقتصادي كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور ،امكان قضاوت وتصميم گيري آگاهانه را فراهم مي سازد.

 

اهميت و نقش حسابداري:

 با شفاقيت بخشيدن به فضاي اقتصادي ومالي هركشور عاملي تعيين كننده در موفقيت سياستهاي تعيين عدالتهاي  اجتماعي مي باشد.

 

فرآيند حسابداري به ترتيب داراي چهار مرحله مي باشد:

1-ثبت فعاليتهاي مالي

2-طبقه بندي اقلام ثبت شده

3-خلاصه كردن اقلام در قالب اعداد قابل سنجش

4-تفسير نتايج حاصله از بررسي اقلام خلاصه شده

 

خط مشي مديريت منابع نقدي و تنخواه:

 جهت اعمال مديريت صحيح بر منابع و مصارف اعمال  گرديده واستفاده از منابع به گونه اي كه اهداف مورد نظر با حد اكثركارايي  و اثر بخشي تامين گردد  خط مشي مديريت منابع  نقدي وتنخواه تدوين شده است0

 

شرح  خدمات ارائه شده توسط  واحد:

 

1-كنترل تصفيه مانده حسلب تنخواه گردان

2-كنترل مانده وجوه مصرف نشده نزد واحد هاي تابعه

3-كنترل مانده حساب خريد كالا و خدمات

4-احتساب ذخيره لازم براي علي الحساب هاي پرداخت شده و تصفيه نشده

5-كنترل مانده حساب كنترل نسخ دريافت شده ارسال نشده

6-ثبت  اطلاعات در سامانه جامع اطلاعات درآمد اختصاصي

7-كنترل مانده حسابهاي بانكي غير قابل برداشت

8-تهيه ، تنظيم و پرداخت مبتني بر عملكرد پزشكان و كاركنان

9-رسيدگي اسناد حسابداري قبل از خرج

10-تهيه و تنظيم و پرداخت كليه مطالبات پرسنلي ،شامل: ماموريت ،حق مسكن، محروميت از مطب ،كمك هزينه ورزشي،كمك هزينه مهد كودك ،مقيمي ،آنكالي،كلينيك ويژه پزشكان و حقوق و مزاياي آن.

11-تهيه و تنظيم و نظارت مستمر بر كليه قراردادها درآمد زا و هزينه آور بيمارستان و ثبت در نرم افزار كامپيوتري بطوري كه زمان شروع و اتمام قراردادمشخص باشد و به كليه مفاد قرارداد عمل گردد.

12-ثبت و نظارت و پيگيري مستمر بر وصول مطالبات از موسسات طرف قرارداد وكليه درآمد هاي نقدي

13-ثبت كليه اطلاعات در سامانه سجاد و نر م افزار نظام نوين مالي  و تهيه گزارش هاي مالي به صورت دوره اي جهت ارائه به معاونت درمان دانشگاه  و تجزيه و تحليل كليه اطلاعات

14-تامين مالي و اعمال مديريت بر وجوه نقد و ساير دارائيهاي پولي ،كنترل فعاليتهاي مالي ونگهداري سوابق  ومدارك مالي

 15-كنترل قراردادهاي شركت با واحد هاي مختلف و اشخاص يا شركتهاي ثالث در هر مرحله از پرداخت و تائيد پيشرفت كار آنها

16-ارتبـاط و همكاري با واحدهاي تابعه امورمالي وطرف حسابهاي شركت

17-ارائه گزارشات مالي مورد نياز به مسئولين مافوق

18-كنترل مدارك و مستندات ضميمه اسناد از نظر كفايت مدارك وصحت محاسبات ، جمع تعدادي و ريالي فاكتورها

19-نظارت و كنترل بر اجراي صحيح امورمحوله در چارچوب شرح وظايف تعيين شده جهت كاركنان واحد حسابداري

20-تهيه و تنظيم صورتهاي مغـايرت مربوط به حسابهاي في مابين با ساير شركتها يا پيمانكاران ومشتريان و ساير افراد طرف حساب با شركت و اقـدام جهت رفع مغايرت آنها و ارائه گزارش مربوطه به مديرمالي

 

تجهيزات سرمايه اي و مصرفي كارگاه حسابداري

استاندارد تجهيزات كارگاهي امور مالي 

   رديف

عنوان

       1

كامپيوتر

 

      2

چاپگر

 

       3

ماشين حساب

 

       4

كمد كتابخانه

 

       5

فايل اداري

 

       6

كمد دردار

 

       7

صندلي گردان

 

       8

ميز كامپيوتري

 

       9

وايت برد

 

       10

كولر گازي

 

     11

نرم افزار هاي حسابداري

 

       12

نرم افزارهاي كامپيوتري

 

     13

           لوازم تحرير به طور تكميل

 

 

تجهيزات مصرفي

1-ماژيك

2-كتب مربوط به آيين نامه مالي معاملاتي

3-فلش مموري

4-كاغذ

5-cd خام

 

تعداد نيرو به تفكيك /رشته و شغل          

واحد امور مالي در حال حاضر توسط  7نفر انجام وظيفه مي نمايند .يك نفر به مسول واحد و 6 نفر به كارشناس حسابداري.

 

 

 

 

تاریخ :
1394/11/26
تعداد بازدید:
1412
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal