۱۴۰۰ جمعه ۴ تير
معرفي رشته پرستاري

پرستاري Nursing

تعريف رشته :

رشته پرستاري شاخه اي از علوم سلامت است كه به ارائه مراقبتهاي سلامت مبتني بر دانش و توانمنديهاي حرفه اي لازم در راستاي تأمين ، حفظ و ارتقاء سلامت فرد ، خانواده و جامعه در ابعاد جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي از پيشگيري تا نوتواني مي پردازد .

تاريخچه رشته وپيشرفتهاي جديد:

از اواسط قرن نوزدهم، با دانشگاهي شدن رشته پرستاري، پرستاري نوين در مقطع ليسانس در كشورهاي توسعه يافته ودرحال توسعه رو به گسترش نهاد.

پرستاري در ايران ريشه در صدر اسلام دارد. آموزش پرستاري در سال 1294در شهر اروميه توسط مبلغ مذهبي آغازگرديد درسال 1295اولين آموزشگاه پرستاري در شهر تبريز توسط گروهي وذهبي دوره سه ساله پرستاري را با پذيريش داوطلبان دختر وبا مدرك سوم متوسطه آغاز نمود.

تيرماه سال 1315شمسي، اساسنامه آموزشگاه هاي پرستاري به تصويب شوراي عالي معارف رسيد ودر مهرماه 1316،برنامه دروس پرستاري مورد تاييد شوراي ياد شده قرار گرفت. در پي آن آموزشگاه هاي پرستاري شركت نفت تهران(1320)،شير وخورشيد سابق وهمدان (1327)،تهران(1328) نمازي شيراز(1333)، رشت، كرمانشاه و جرجاني مشهد(1338)اقدام به پذيرش داوطلبين با مدرك ديپلم كامل متوسطه براي دوره سه ساله پرستاري نمودند.

در سال 1331در بخش بهداشت وزارت بهداري، بخش آموزش پرستاري به عنوان يكي از زير بخشهاي واحد پرستاري ايجاد شد. هدف ازايجاد اين بخش گسترش مراكز آموزش پرستاري و تدوين استانداردهاي آموزش پرستاري و توانمند سازي مدرسان پرستاري براي طراحي، برنامه ريزي، آموزش وارزشيابي بود. بخش آموزش پرستاري وزارت بهداري با همكاري اعضا انجمن پرستاري زير نظر وزارت علوم اقدام به برنامه ريزي در مقاطع پرستاري فوق ديپلم، ليسانس وفوق ليسانس پرستاري نمود.طي اولين گردهمايي پرستاري برگزار شده توسط اين بخش در سال 1335،مقررشد كه از سال 1337برنامه آموزش پرستاري وشرايط ورود وتحصيل در اموزشگاه ها يكسان باشد. لذا در سال 1337، طبق اساسنامه آموزشگاه هاي پرستاري ، مصوب شوراي عالي فرهنگ ، شرط پذيرش داوطلبان ديپلم كامل متوسطه وطول دوره آموزش پرستاري سه سال با ارزش معادل ليسانس پرستاري تعيين شد. در اين برنامه، علاوه بر دروس اختصاصي و فني، دروس علوم رفتاري و اجتماعي نيز گنجانده شد. سال 1344، نخستين دوره آموزش چهار ساله(ليسانس) پرستاري(BScN )توسط انستيتو عالي پرستاري فيروز گر آغاز شد. به دنبال آن دانش آموختگان ساير آموزشگاه ها به منظور كسب مدرك ليسانس، دوره تكميلي ليسانس را طي نمودند. تا اينكه در سال 1354با تصويب دوره ليسانس پرستاري در وزارت علوم و آموزش عالي كليه مراكز آموزش عالي پرستاري موظف به ارائه دوره چهارساله با برنامه متمركز گرديدند. در سال 1354دانشكده پرستاري ملي سابق موفق به اخذ مجوز برگزاري دوره آموزش فوق ليسانس پرستاري با 5گرايش ودر سال 1356انستيتو عالي پرستاري فيروزگر موفق به پذيرش دانشجو در ردوره هاي فوق ليسانس مديريت پرستاري وآموزش پرستاري گرديدند.

پس از انقلاب شكوهمند اسلامي وتاسيس ستاد انقلاب فرهنگي در سال 1395، شاخه پرستاري ستاد ياد شده اقدام به بازنگري متمركز برنامه هاي پرستاري نمود. در پي نياز شديد به خدمات پرستاري پس از يك دوره تعطيلي دانشگاه ها ورويداد جنگ تحميلي، دوره 2ساله كارداني پرستاري در سال 1361توسط ستاد تصويب وبر اساس ضوابط مصوب ستاد انقلاب فرهنگي دانشكده پرستاري علوم پزشكي ايران، انستيتوهاي پرستاري فيروزگر و آموزشگاه هاي عالي پرستاري اقدام به پذيرش داوطلبان مرد وزن داراي ديپلم كامل متوسطه از طريق آزمون سراسري نمودند. در سال 1361گروه پرستاري دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تربيت مدرس تاسيس وبه پذيرش دانشجو در مقاطع فوق ليسانس آموزش ومديريت پرستاري با گرايشهاي مورد تصويب(5گرايش) وگروه پرستاري دانشكده علوم پيراپزشكي دانشگاه امام حسين(ع) نيز در سال 1363فعاليت هاي آموزشي خودرا با پذيرش دانشجوي پرستاري در مقطع آغاز كرد.

رسالت:

رسالت برنامه آموزشي كارشناسي پرستاري تربيت دانش آموختگاني است كه با تكيه بر دانش روز، مهارت وكارآمدي، ايمان وتعهد، دلسوزي و مهرباني، اخلاق حرفه اي، وبرقراري ارتباطات موثر حرفه اي، خدمات مراقبت پرستاري مورد نياز آحاد جامعه را از مرحله پيشگيري تا بازتواني با روش ها وابزارهاي استاندارد، ارائه كنند. اين برنامه پرستاراني تربيت مي كند كه متعهد به يادگيري خودراهبر بوده ودر دوره خدمت مرتبا دانش و مهارتشان را درهمه ابعاد به روز مي كنند.

چشم انداز:

طي ده سال آينده برنامه آموزشي دوره كارشناسي پرستاري همگام با نيازهاي در حال تغيير جوامع به نحو پويايي خواهد توانست استانداردهاي منطقه اي و جهاني آموزش پرستاري را كسب كند. دانش آموختگان كارشناسي پرستاري حاصل از اجراي اين برنامه، جايگاه تعريف شده و موثري در ارائه مراقبت ها در كليه سطوح سلامت از پيشگيري تا بازتواني در نظام سلامت كشور به دست خواهند آورد. دانش آموختگان اين رشته خدمات اثربخش ومقرون به صرفه اي را در مسير پيشرفت سطح سلامت آحاد جامعه وبهبود كيفيت زندگي مددجويان ارائه خواهند داد. خدمات دانش آموختگان برنامه كارشناسي پرستاري از لحاظ كيفيت در رتبه نخست منطقه وقابل عرضه در سطح بين

جايگاه شغلي دانش آموختگان :

دانش آموختگان رشته پرستاري مي توانند در جايگاه هاي زير به ارائه خدمات بپردازند .

-بيمارستان ها ، مراكز بهداشتي درماني ( شهري و روستايي )

-مراكز توان بخشي ( دولتي – خصوصي(

-مراكز مراقبتهاي سرپايي

-مراكز مشاوره و خدمات پرستاري

-مراكز نگهداري سالمندان و آسايشگاه ها

-مراكز مراقبتهاي تسكيني

-اورژانس هاي پيش بيمارستاني و بيمارستاني

-ساير عرصه هاي نيازمند مراقبتهاي پرستاري در جامعه

فلسفه ( ارزش ها و باورها(

در تدوين اين برنامه و در آموزش دانشجوي كارشناسي پرستاري ارزش هاي زير مد نظر مي باشند :

-تعالي اخلاقي ، اعتلاي فرهنگ اسلامي ، رشد معنوي و پيشرفت متوازن و همه جانبه به سوي كمال حقيقي در اين برنامه مورد تأكيد است .

-برنامه آموزشي مي بايست زمينه ساز رشد معنوي دانشجويان باشد .

-انسان به عنوان جانشين خداوند و بهترين مخلوقات ، داراي كرامت ذاتي است و به همين دليل حق حيات ، سلامت و در صورت داشتن عقلانيت ، حق تصميم گيري براي او محفوظ است .

-سلامتي حالتي پويا است كه تحت تأثير عوامل مختلف و تعامل عوامل دروني و بيروني در پيوستاري از حداكثر تا حداقل در حال تغيير است .

-در هر شرايطي مي توان موقعيت سلامت فرد را با توجه به دانش حرفه اي روزآمد و براساس شرايط واقعي زيستي ، رواني ، اجتماعي و معنوي به سمت بهبودي سوق داد .

-مهمترين ويژگي انسان برخورداري از قدرت عقل و تفكر است كه او را به سمت ارزش هاي انساني همچون اخلاق سوق مي هد .

-مراقبت از سلامت و پرستاري از مددجويان در سايه كار هماهنگ تيمي معني مي يابد .

دروس وتعداد واحدهاي درسي

دروس عمومي 24 واحد

دروس پايه 15واحد

دروس تخصصي 54واحد

كارآموزي 18واحد

كارآموزي درعرصه 21واحد

 

تاریخ :
1396/04/19
تعداد بازدید:
1917
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal