۱۴۰۰ جمعه ۴ تير
خدمات كتابخانه
خدمات كتابخانه:
مهمترين فعاليت هاي كتابخانه عبارتند از:
1) سازماندهي:
مجموعه فعاليت¬هايي كه با انجام آن مدارك و منابع كتابخانه، تجزيه و تحليل، رده¬بندي و قابل بازيابي مي شوند اين كار با استفاده از دو فرايند فهرست نويسي و رده¬بندي انجام مي گيرد لازم به ذكر است كه تا سال 1369 از روش رده بندي ديويي براي ساماندهي مواد كتابخانه استفاده مي شد كه از سال 1372 مبني بر سياست هاي كتابخانه و دستور وزارتخانه مبناي سيستم رده بندي و چيدمان كتب براساس رده بندي NLM قرار گرفت و كتب عمومي و ديني بر اساس رده بندي كنگره چيدمان مي شوند.
2) مخزن و امانت كتب:
بخش امانت كتابخانه يكي از پرمراجعه ترين بخش كتابخانه و به منزله نبض كتابخانه است. مخزن كتاب ها به صورت قفسه باز مي باشد و مراجعه كننده مي تواند آزادانه به منابع دسترسي داشته باشد و دانشجويان به صورت همزمان مي توانند از مجموعه هر دو كتابخانه مركزي و پرستاري استفاده نمايند. شرايط امانت براي اعضاء عبارتند از:
1. هر دانشجو تعداد 5 كتاب به مدت 7 روز
2. اساتيد هيأت علمي 10 كتاب به مدت 14 روز
3. اساتيد غيرهيأت علمي 6 كتاب به مدت 14 روز
4. كارمندان رسمي، پيماني، قراردادي 3 كتاب به مدت 7 روز
ساعات كار كتابخانه از ساعت 7:30 صبح تا 17 عصر مي باشد و سالن مطالعه كتابخانه ظرفيت پذيرش 40 دانشجو را، دارا مي باشد.
3) بخش مرجع:
شامل كتب مرجع عمومي و تخصصي است و وظايف آن عبارتند از:
- آموزش نحوه استفاده از منابع مرجع
- كمك در بازيابي منابع مورد نياز مراجعين
قابل ذكر است كه استفاده از منابع بخش مرجع فقط در محل امكان پذير مي باشد، همچنين يك دستگاه رايانه جهت جستجوي منابع هر دو كتابخانه مركزي و پرستاري در اختيار دانشجويان قرار داده شده است كه با توجه به نصب برنامه جستجوي پارس آذرخش اين امر امكان پذير گرديده است.
- رف خواني (قفسه خواني):
بررسي و تطابق مجموعه منابع اطلاعاتي موجود در كتابخانه با فهرست رده هاي كتابخانه براي تعيين و تهيه صورت منابع مفقودي، وجين، صحافي، فرسوده و رفع اشكال فهرست نويسي به منظور روزآمدسازي اطلاعات مربوط به دفاتر ثبت دستي و رايانه اي و تطابق موجودي رايانه و مخازن است.
- زمان رف خواني: زمان اجراي عمليات رف خواني در تابستان هر سال تعيين مي-گردد.
- به منظور رف خواني و وجين منابع اطلاعاتي مسئول كتابخانه مي تواند بخش امانت را با هماهنگي و موافقت معاونت پژوهشي تعطيل كند.
- وجين (تعريف):
عبارت است از جدا سازي برخي از منابع اطلاعاتي مازاد، فرسوده يا بدون مخاطب از ساير منابع، به منظور اهداء، مبادله يا امحاء.
هدف: از طريق وجين از انباشته شدن كتاب هاي زائد و بلااستفاده جلوگيري شده، فضاي لازم براي كتاب هاي جديد و رشد مجموعه فراهم مي گردد.
ضوابط و معيارها:
1. وضع ظاهري: كتاب هاي مندرس با وضع و شرايط نامناسب را مي توان از مجموعه خارج كرد، اما كتاب هاي پرمراجعه مي بايست با نسخه هاي جديد جايگزين شوند.
2. نسخه هاي تكراري: اين موارد شامل كتاب هايي است كه بدون دليل بيش از حد لزوم نسخه هاي تكراري آنها در مجموعه گردآوري شده است يا مربوط به كتاب هايي است كه بنا به شرايط و موقعيت زماني از عناوين پرمراجعه بوده اند و بنابراين از آنها نسخه هاي تكراري تهيه و در مجموعه قرار داده شده است اما در شرايط فعلي اهميت موضوعي خود را از دست داده اند لذا سه نسخه جديد و سالم را انتخاب و نسخه هاي تكراري بايد از مجموعه وجين شوند.
3. محتواي قديمي و كم ارزش: بعضي از كتاب هاي علمي به مرور اعتبار محتوايي خود را از دست مي دهند و كم ارزش مي گردند.
4. ميزان استفاده: با بررسي تعداد دفعات استفاده و يا به امانت رفتن يك كتاب مي-توان دريافت كه چه كتاب هايي بسيار كم استفاده و يا بي استفاده بوده و واجد شرايط وجين مي باشند.
فرايند كار:
كتابدار با موافقت مدير كتابخانه موظف است به صورت دوره اي جهت باز كردن جا براي كتاب هاي جديد و روزآمد كردن مجموعه خود براساس معيارهاي برشمرده و به ترتيب رده هاي موضوعي، مجموعه را بررسي و عمل وجين را انجام دهد.
در پايان كار وجين، بايد كتاب هاي وجين شده به وسيله هيأتي مركب از چند نفر از كتابداران متخصص مورد بررسي قرار گيرد تا چنانچه استثنائي تشخيص داده شده به مجموعه بازگردانده شود.

صحافي:
كارمندان مي بايست به صورت دوره اي حداقل هر ماه يكبار كليه كتاب ها را مورد بررسي قرار داده و كتب نيازمند صحافي را جدا كرده و پس از ثبت براي صحافي ارسال كند.
تبصره: كتاب هايي كه براي صحافي ارسال مي شود كه صحافي آنها مقرون به صرفه باشد، يعني يا نسخه جديد آنها در بازار كتاب موجود نيست يا آنكه هزينه خريد نسخه جديد، بيش از هزينه صحافي آنها باشد.
تاریخ :
1394/04/31
تعداد بازدید:
2004
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal