۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
شرح وظایف مسول تاسیسات

شرح وظایف مسئول تاسیسات:

   

1-انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، فن کوئل و هوارسانها                                                                                 

2-تهیه طرحهای نوسازی قطعات و وسایل مربوط به تاسیسات

3-نوسازی قطعات مربوط به تاسیسات

4-تهیه و تنظیم برنامه و برآورد هزینه مربوط به چگونگی توسعه و تعمیر تاسیسات مرکزی

5-انجام تحقیقات و بررسیهای علمی و فنی در زمینه برق و تاسیسات

6-محاسبه و تهیه طرح و برآورد قیمت تمام شده تاسیسات و دستگاههای مرکزی فشار ضعیف یا شبکه مرکزی تولید نیرو

7-سرپرستی و نظارت بر لوله کشی ساختمانها و تعمیر وسایل تاسیساتی

8-رسیدگی و نظارت بر محاسبات و برآورد قیمت سانترالهای بزرگ و تاسیسات مرکزی

9-نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب و انتقال وسایل تاسیساتی

10-آموزش و راهنمایی کاردانها و تکنسینها در زمینه نصب و آزمایش و بهره برداری و نگهداری تاسیسات

11-شرکت در کمیسیونهای فنی

12-نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه

13-همکاری با کارشناسان دفتر فنی دانشگاه در رابطه با تعمیرات ساختمانی بیمارستان وتعیین مشخصات و دستورالعملهای فنی

14-تهیه برنامه کشیک ماهیانه پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط

15-ارزشیابی سالیانه کارکنان، تقسیم کار بین پرسنل در صورت مرخصی کارکنان و جایگزینی وتامین نیرو در واحد

16-نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان

17-کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوطه

18-بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات وکیفیت آن

19-برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردها                                                 

20-برنامه ریزی جهت آموزش و آگاهسازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری ، استانداردها و

شناخت کامل نسبت به واحد

21-تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه

22-برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها

23-شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان واحد مربوطه و مشکلات واحد و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت.

24-ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسئولین ذیربط شامل درخواستها، وقایع غیرمترقبه

حوادث، کمبودها، نقایص و...

25-انجام سایر امور محوله مربوط به نگهداشت و یا ایجاد تغییرات ساختمانی دربیمارستان.

26-همکاری در اجرای سنجه های اعتبار بخشی در زمینه واحد تاسیسات و مدیریت بحران

27- همکاری با واحدهای بهداشت حرفه ای بهداشت محیط تجهیزات پزشکی و  فناوری اطلاعات .

28- نظارت برکار پرسنل تاسیسات در کلینیک هنری و نظارت بر نحوه عملکرد صحیح دستگاهها و تهیه ایزار و وسایل مورد نیاز موتورخانه و دستگاههای موجود.

 

شرح وظایف مسئول ایمنی (HSE) بیمارستان

1-آگاهی از الزامات ایمنی و ارزیابی ریسک

2-مسئول ایمنی و بهداشت شغلی، سیستم مدیریت را با توجه به الزامات قانونی و مقرراتی طرح ریزی نموده و بر اجرای آن نظارت می‌نماید

3-درک خط ‌مشی و اهداف سازمان و تلاش در جهت رعایت اصول آن

4-اطلاع ‌رسانی و افزایش آگاهی به کارکنان در خصوص مسائل ایمنی

5-طرح ‌ریزی و اجرای اقدامات لازم جهت رعایت الزامات ایمنی

6-شناسایی ریسک‌ها و جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های سازمان با مشارکت ذی‌نفعان

7-همکاری در ارزیابی اولیه و انتخاب پیمانکاران ازنظر مسائل ایمنی

8-از واحدهای مختلف HSE اجرای بازدیدهای ادواری ایمنی مسئولین

9-شناسایی عدم انطباق‌ها از طریق اقدام اصلاحی یا اقدام پیشگیرانه و پیگیری انجام اقدامات تعیین شده

10-شناسایی و تعیین مکان‌های امن با همکاری مدیریت ساختمان / نگهداری و تعمیرات

11-همکاری در تدوین نقشه‌های جانمایی خروج اضطراری و محل‌های امن

12-ثبت حوادث و شبه حوادث و گزارش حوادث / شبه حوادث و تحلیل آن‌ها

13-شناسایی شرایط بالقوه واکنش در شرایط اضطراری وطرح ریزی سناریو برای آن

14-برنامه‌ریزی برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری با هماهنگی مدیریت ارشد

15-ارزیابی مانور واکنش در شرایط اضطراری و بازنگری آن‌ها

16-مستندسازی مانورهای واکنش در شرایط اضطراری

17-برنامه‌ریزی جهت شارژ کپسولهای اطفاء حریق

18-هماهنگی اخذ تأییدیه‌های ایمنی برای ماشین‌آلات از شرکت‌های بازرسی یا مراکز ذی‌صلاح

19-شناسایی منابع مورد نیاز جهت اجرای HSE

20-تدوین اطلاعات خرید تجهیزات ایمنی شامل تابلوهای ایمنی و...

21-نظارت بر فعالیت‌های پیمانکاران در خصوص موضوعات ایمنی

22-ارتباط با سازمان‌های ذی‌صلاح در خصوص مسائل ایمنی

23-همکاری با سایر مدیران جهت جمع‌آوری ورودی بازنگری مدیریت سیستم مدیریت HSE

24-تهیه گزارش از مسائل ایمنی و ارائه به مدیریت ارشد

شرح وظایف ارشد ایمنی در سیستم فرماندهی مدیریت بحران (HICS) :

پوشیدن جلیقه مشخصه این مسئولیت-1

دریافت اطلاعات توجیهی از فرمانده حادثه-2

حصول اطمینان از تبعیت پرسنل از روشها و دستورات ایمنی-3

4-اطمینان از دسترس بودن تجهیزات حفاظت شخصی برای پرسنل و بیماران و استفاده از آن به صورت صحیح

5-بررسی وضعیت موجود و مخاطرات ایمنی پیش آمده یا احتمالی از نظر ایمنی پرسنل و بیماران یا مصدومان

. 6-صدور دستورات اجرای ایمنی و نظارت بر اجرای کامل و دقیق آنها

7-ثبت کلیه وقایع و اتفاقات پیش آمده در بحران و تنظیم گزارش و ارائه به دبیر کمیته بحران .

 

شرح وظایف مسئول گازهای طبی:

1- خلوص کپسول اکسیژن باید به صورت دوره ای بوسیله دستگاه خلوص سنج و یا شرکت های مجاز در این زمینه کنترل گردد.

2- مستند سازی کلیه اسناد مربوط به تاٌمین کپسول گازهای طبّی و تست های دوره ای جهت مطابقت با ضوابط و استاندارد.

3- نظارت بر شارژ سیلندرهای اکسیژن ( حتما" توسط شرکتی که مجوز تولید اکسیژن طبی از موسسه ملی استاندارد ایران را دارا می باشد ، شارژ گردد)

در خصوص عیوب فیزیکی و مواد ساخت بدنه سیلندر ها طبق استاندارد مربوطه اقدام گردد. 4-

تستهای دوره ایی مربوط به سیلندرها حتماً به صورت دوره ایی طبق استاندارد انجام شود. 5-

6-درخصوص جابجایی و انبارش سیلندرهای اکسیژن موارد و الزامات موجودرعایت گردد.

7-درخصوص محل سیستم تاٌمین اکسیژن( اتاق اکسیژن سانترال) الزامات موجود رعایت گردد.

8-نظارت بر انبارش و نگهداری صحیح سیلندرهای گاز طبی.

9-نظارت بر رعایت موارد ایمنی حمل و نقل سیلندرها به طریقه اصولی.

10- نظر باینکه ممکن است، موسساتی سیلندرهای گاز طبی پر شده را در حالتهای اضطراری در اختیار مراکز درمانی قرار دهند، جهت شناسایی این موٌسسات باید نام موٌسسه بر روی سیلندر درج شده باشد.

بر روی هر سیلندر گاز طبّی باید اطّلاعات خواسته شده طبق استاندارد، خوانا نوشته یا حک شود. 

 

تاریخ :
1399/12/06
تعداد بازدید:
2244
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal