۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر
شرح وظايف مددكار

باسمه تعالي

1.مصاحبه وبررسي مسائل ومشكلات بهداشتي درماني ،خانوادگي، اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي، حقوقي ،بيماران درارتباط اجتماعي بابيماري.

2.-تشكيل پرونده .

3.-بررسي امكانات واستفاده ازمنابع واتخاذراه حل هاي مناسب جهت رفع مشكل آنان.

4.بررسي وضعيت مالي بيماران واعلام نظرتخصصي وحل مشكلات و پرداخت هزينه هاي درماني ازمحل اعتبارات مصوب وساير منابع موجود.

5.مشاوره وايجاد ارتباط مطلوب وسالم بين بيمار،موسسه ،خانواده جهت حل مشكل آنان .

6.تهيه گزارش نهايي ازوضعيت اقتصادي واجتماعي بيماران واراﺋه آن به مقام مافوق.

7.پيگيري اقددامات مددكاري تاحصول نتيجه وقادرسازي بيماران وسايرمددجويان.

8.تماس باموسسات درماني دررابطه باهماهنگي وكاهش مشكلات بيماران بستري وسرپايي كه به درمان نياز دارند.

9.راهنمايي وهدايت بيماران به مراكز تهيه وسايل پزشكي وكمك پزشكي.

10.راهنمايي وهدايت بيماران جهت استفاده از خدمات بيمه اي وتعميم وگسترش بيمه همگاني .11.تهيه گزارش ازوضعيت اقتصادي، اجتماعي بيماران وارائه به كمسيون هاي پزشكي وازكارافتادگي ميباشند.

12.تحقيق وپژوهش پيرامون مسايل اجتماعي مؤثربر بروزبيماريهاورونددرمان.

13.تهيه بانك اطلاعاتي درموردمنابع اجتماعي رفاهي وپزشكي موجود درجامعه وبه روزنگاهداشتن اين اطلاعات.

14.شناسايي بيماران مشكل دار دراستفاده ازخدمات درماني وبيمارستاني وارﺋه راه حل وتلاش جهت حل اين مشكلات.

15.ثبت دفتري اطلاعات مربوط به بيماران سرپايي وبستري درواحدجهت اراﺋه عملكردماهيانه وساليانه.

16.پيگيري اموراجتماعي بيماران درزمان بستري وپس ازترخيص تابهبودي كامل.

17.ارتباط وهمكاري باNGOوسازمانهاي اجتماعي موجود درجامعه واستفاده ازآنهابه نفع بيماران وخانواده ايشان .

18.پركردن اوقات فراغت بيماران وهمراهان آنان به طريق سازنده بابرنامه ريزي وتهيه امكانات لازم .

19.بازديدمنزل بيماران درصورت ضرورت بنا به تشخيص مسئول واحد.

.20.تهيه گزارش ها وآمارهاي مربوطه وانجام مكاتبات لازم .

21.بررسي وپيگيري مسايل مربوط به كودك آزاري ووقوع جرم درمورد كودكان مراجعه كننده به بيمارستان.

22.مشاركت دربرنامه هاي كنترل وپيشگيري بحرانهاي اجتماعي .

23.همكاري ومشاركت دربحرانهاي طبيعي ازطريق اداره مددكاري وستادحوادث غيرمترقبه وزارت متبوع.

24.پاسخگويي واعلام نظرتخصصي درخصوص بيماران وخانواده ايشان به مراجع مرتبط.

25.انجام سايرامورمربوطه كه ازسوي مقام مافغوق ارجاع ميگردد.

 

واحدمددكاري بيمارستان استادمطهري

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/05
تعداد بازدید:
859
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal