۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
لیست اسامی و وضعیت متخصصین
اسامی پزشکان متخصص طرف قرارداد با مرکز آموزشی درمانی استاد مطهری 1397

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع تخصص

هیات علمی

غیر هیات علمی

ضریبk

مطب دار

بدون مطب

وضعیت استخدام

1

دکتر احمدنیای مطلق محمود

ارتوپد

 

P

 

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

2

دکتر فخری نیا حسام الدین

ارتوپدی

 

P

 

 

P

پیمانی غیر هئیت علمی تمام وقت

3

دکتر شفا شهرام

ارتوپدی

P

 

 

 

P

رسمی هئیت علمی

4

دکتر پورمختاری معصومه

ارتوپدی

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

 

دکتر قائم مقامی علی

ارتوپدی

 

 

 

 

 

قراردادی

5

دکترحکیم الهی    حسین

 

ارولوژی

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

6

دکتر اینالو   رضا

ارولوژی

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

7

دکتر یوسفی علیرضا

ارولوژی

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

8

دکتر رحمانیان    احسان

اطفال

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

9

دکتر مقرب وحید

اطفال

P

 

 

 

P

رسمی آزمایشی

هئیت علمی تمام وقت

10

دکتراسکندری امیر

اطفال

P

 

 

 

P

هئیت علمی تمام وقت

11

دکتر متین سارا

اطفال

P

 

 

 

P

هئیت علمی قراردادی تمام وقت

12

دکتر وفافر ارمغان

اطفال (فوق تخصص خون و سرطان)

P

 

P

 

P

 هئیت علمی تمام وقت

13

دکتر دم شناس   محمدحسن

بیهوشی

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

14

دکتر رادمهر   محمد

 

 

بیهوشی

(فلوشیپ درد)

P

 

 

 

P

رسمی

هئیت علمی تمام وقت

15

دکتر صحرائی رضا

بیهوشی

P

 

 

 

P

رسمی

هئیت علمی تمام وقت

16

دکتر صنیع   محمد صادق

بیهوشی

P

 

 

 

P

رسمی

هئیت علمی تمام وقت

 

17

دکتر ضابطیان   حسن

بیهوشی

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

 

18

دکتر قانعی مسعود

بیهوشی

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

19

دکتر صادقی فرزاد

 

بیهوشی

 

P

 

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

20

دکتر غلامی عبدالرضا

 

 

بیهوشی

 

P

 

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

21

دکتر رحمانیان محمد

بیهوشی

P

 

P

 

P

 هئیت علمی تمام وقت

22

دکتر رحمانیان الهام

بیهوشی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

23

دکتر رستگاریان   احمد

 

 

بیهوشی (فوق تخصص)

P

 

 

 

P

پیمانی-هیات علمی تمام وقت

24

دکتر زارع رسول

پاتولوژی

 

P

 

P

 

رسمی غیر هئیت علمی


26

دکتر هوشمند فرهنگ

پاتولوژی

P

 

 

P

 

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

  

 

 

 

 


27

دکتر رحمانیان کرامت ا..

 

 

پزشکی اجتماعی

P

 

 

 

P

رسمی آزمایشی

هئیت علمی تمام وقت

28

 

 

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

29

دکتر بمانا قهرمان

 

 

توانبخشی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

30

دکتر حق بین مرضیه

 

جراح (فوق تخصص   سرطان)

P

 

 

 

P

رسمی-هیات علمی تمام وقت

31

دکتر مجتبی قاعدی

جراح (فوق تخصص پلاستیک)

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

32

دکتر سیپدکار عبدالعلی

جراح عمومی

P

 

 

 

 

 

P

رسمی آزمایشی

هئیت علمی تمام وقت

33

دکتر قائدی مجتبی

جراح عمومی

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

34

دکتر طاهری لهراسب

 

جراح عمومی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

35

دکتر دهقانی مهدی

جراح عمومی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی

36

دکتر نقشوار فروزان

جراح عمومی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

37

دکتر جاودانی رضا

جراحی مغز و اعصاب

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

38

دکتر عیسایی

جراحی مغز و اعصاب

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

39

دکتر دهقانی نادر

چشم

 

 

 

P

 

قراردادی

40

دکتر رحیمی مهناز

چشم

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

41

دکتر عتیقه چیان مهرناز

چشم

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

42

دکتر زارع موسی

چشم

 

P

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

43

دکتریزدچی نژاد طاهر

 

چشم(فلوشیب)

P

 

 

 

P

رسمی هئیت علمی تمام وقت

44

دکتر علوی جلیله

داخلی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

45

دکتر شعبانپور حقیقی احسان

داخلی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

46

دکتر ضیاء زهرا السادات

داخلی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

47

دکتر شاکری مسیح اله

داخلی

P

 

 

 

 

هئیت علمی تمام وقت

48

 

داخلی

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

49

 

داخلی

P

 

 

 

P

رسمی هئیت علمی تمام وقت

50

دکتر سعید حورنگ

داخلی (فوق تخصص گوارش)

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقتداخلی (فوق تخصص نفرولوژی)

P

 

 

 

 

 

P

هئیت علمی تمام وقت

52

دکتر افتخاریان فاطمه

داخلی(فوق تخصص غدد)

P

 

 

 

P

هئیت علمی تمام وقت

53

دکتر آهی سلما

 

داخلی)فوق تخصص غدد)

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

54

دکتر طالب نیا سمیه السادات

رادیولوژی

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

55

دکتر روح زمین

رادیولوژی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

56

دکتر پیلبان جهرمی اطهری

رادیولوژی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

57

دکتر عبادت حمیده

رادیولوژی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

 

دکتر حسینی فاطمه السادات

رادیولوژی

 

 

 

 

 

قراردادی

58

دکتر باقرزاده شهیدی شهاب

 

روانپزشکی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

59

دکتر مصطفی حق شناس

روانپزشکی

P

P

 

 

P

 

60

دکتر راسخ      اطهر

 

زنان و زایمان

 

P

 

P

 

رسمی غیر هئیت علمی

61

دکتر مقرب   فریده

 

زنان و زایمان

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

62

دکتر صادقی سودابه

زنان و زایمان

P

 

 

 

P

ا هئیت علمی

63  64

دکتر مصلی نژاد زهرا

 

 

زنان و زایمان

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

65

دکتر مصلی نژاد نجمه السادات

زنان و زایمان

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

66  67

 


  68

دکتر البرزی مهشید

 

 

زنان و زایمان (فوق تخصص نازایی)  IVFو

P

 

 

 

P

پیمانی-هیات علمی تمام وقت

69

دکتر عزیزی طیبه

 

زنان وزایمان

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

70
 


 71

 

 

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

72

 

 

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

73

 

 

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

74

 

 

 

P

P

 

P

قراردادی

75

دکتر شاکری حشمت ا...

عفونی

P

 

 

 

P

قراردادی پیمانیه تمام وقت

76

دکتر رئوفی رحیم

عفونی

P

 

 

 

 

 

P

رسمی

هئیت علمی تمام وقت

77

دکتر عباسی علیرضا

عفونی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت(قراردادی)

78

دکتر شجاعی محمد

 

قلب و عروق

P

 

 

 

P

رسمی آزمایشی

هئیت علمی تمام وقت

79

دکتر فتاح زینب السادات

 

قلب و عروق

P

 

 

 

P

پیمانی

هئیت علمی تمام وقت

80

دکتر شادمهر اقدس

قلب و عروق

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

81

دکتر دهقانی خاطره

قلب و عروق

P

 

P

 

P

هئیت علمی تمام وقت

82

دکتر مصلح شیرازی مریم

گوش و حلق و بینی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

83

دکتر روحی سفید مزگی رضا

گوش و حلق و بینی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

84

دکتر رضائیان جهرمی فاطمه

نرولوژی

 

P

P

 

P

غیر هئیت علمی تمام وقت

85

دکتر جلالی مریم

نورولوژی

P

 

 

 

P

هئیت علمی تمام وقت

86

دکتر امید طریقت

داخلی

 

 

 

 

 

 

87

دکتر آوینا کشور دوست

داخلی

 

 

 

 

 

 

88

دکترمحمد جواد اطهری

 

رادیولوژی

 

 

 

 

 

 

89

دکتر رضا علم افشار

 

قلب

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

91 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

 

93

دکتر اردشیر توکل

اطفال

 

 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ :
1399/11/14
تعداد بازدید:
6330
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal