۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
معرفي مسئول

 


 

تصوير

معرفي

1

 

نام ونام خانوادگي: مهدي علي مددحقيقي

سمت: مسئول واحد مدارك پزشكي

شماره تماس: داخلي 287

مستقيم:54336004

 

پست الكترونيك:

alimadad_m@yahoo.com

 

سوابق

 

رشته تحصيلي: الكتروتكنيك

كسب رتبه دوم المپياد علمي تجهيزات پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 1390

سوابق اجرائي:

 

-         مسئول واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان نبي اكرم شهرستان خنج از سال 82 تا 92

-         مسئول واحد تاسيسات بيمارستان نبي اكرم شهرستان خنج از سال 82 تا سال 87

-         دبير كميته تجهيزات پزشكي بيمارستان نبي اكرم خنج از سال 82 تا 92

-         رابط it  بيمارستان بيمارستان نبي اكرم شهرستان خنج از سال 85 تا 92

-         مدير داخلي بيمارستان نبي اكرم شهرستان خنج از سال 90 تا 92

-         مسئول واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان پيمانيه از سال 92 تا 94

-         مسئول واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان استاد مطهري از سال 93

-         عضو كميته تخصصي اختراعات مرتبط با تجهيزات پزشكي از سال 93 تا 94

-         عضو كميته دارو و تجهيزات بيمارستان پيمانيه از سال 92 تا 93

سوابق تدريس :

-         برگزاري كارگاه آموزشي كار با دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي بيمار

-         برگزاري گارگاه آموزشي كار با دستگاه الكترو شوك

-         برگزاري دوره آموزش كار با دستگاه اينفيوژن پمپ و سرنگ پمپ

-         برگزاري دوره هاي آموزشي كار با تجهيزات بخشهاي بيمارستان

-         برگزاري دوره هاي آموزشي كار با تجهيزات جنرال بخشهاي بيمارستان جهت رابطين آموزش و تجهيزات پزشكي بيمارستانهاي آستاد مطهري جهرم ف پيمانيه جهرم و خاتم الانبياء خفر در طول سال 1395

 

 

شرح وظايف

 

1 ـ آموزش:

توانايي استفاده صحيح و بجا ، بهره گيري موثر از تمامي قابليت هاي تجهيزات و وسايل پزشكي ، اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنها ، رعايت اصول نگهداري روزمره جهت افزايش عمر مفيد تجهيزات و تهيه گزارشهاي مربوطه ، منوط به آموزش كامل و صحيح كاربران و نيز پاسخگويي مداوم به شبهات و سئوالات آنان مي باشد . نيز اين آموزشها موجب كاهش افت عملكرد واحدهاي مركز درماني هنگام تعويض پرسنل با نظرات جديد مي گردد .

2 ـ تامين ايمني بيماران و پرسنل:

دستگاهها و لوازم پزشكي جهت تشخيص و درمان در ارتباط مستقيم با بيماران و پرسنل بوده و مي بايست اقدامات تاميني جهت حفاظت افراد از عوارض مربوطه و همچنين هنگام بروز خرابيها نظير تشعشعات ، جريانهاي نشتي ، ضربات ، آتش سوزي و ... برابر روشهاي استاندارد و توصيه شده بعمل آيد .

3 ـ مديريت چرخه نصب و تعمير:

نظارت بر تحويل و نصب و راه اندازي صحيح تجهيزات و لوازم ، قراردادهاي خدمات پس از فروش ، اولويت بندي و پيگيري تعميرات ، فاكتورهاي هزينه تعميرات ، مراحل و كيفيت و چگونگي تعمير كه عمدتا“ از سوي شركتها صورت مي پذيرد به منظور كاهش زمان از كارافتادگي دستگاه ، كاهش هزينه تعميرات و عدم نياز به تعميرات مكرر مي بايست صورت پذيرد .لازم به ذكر است با توجه به تنوع و پيچيدگي دستگاهها و لوازم پزشكي كه در حوزه هاي مختلف بكار گرفته مي شود واز آنجا كه امر تعمير علاوه بر تخصص نيازمند آموزش و داشتن ابزار لازم و قطعات يدكي مربوطه مي باشد و نيز بعضا“ بهانه جويي شركتها جهت رفع مسئوليت تعميرات و يا بزرگنمايي مشكلات ودر نتيجه افزايش هزينه هاي تعميراتي ، اقدام مستقيم از سوي كاركنان واحد مهندسي پزشكي جهت تعمير جز در موارد خاص و جزيي و دستگاههاي ساده مورد توقع نميباشد.

4 ـ نظارت بر انبار طبي و انبار اسقاط:

همان اندازه كه تجهيزات و لوازم پزشكي در تشخيص و درمان اهميت و حساسيت دارد، رعايت شرايط نگهداري و انبار تجهيزات ولوازم پزشكي و قطعات آنها نيز از اهميت و حساسيت برخوردار است . از طرفي اهميت برنامه ريزي جهت تامين بموقع قطعات و لوازم پزشكي موردمصرف در بيمارستان نيازي به توضيح ندارد . بعلاوه نظارت بر نحوه اعلام اسقاطي تجهيزات پزشكي ، بكارگيري قطعات سالم موجود در دستگاه اسقاطي جهت راه اندازي ساير دستگاهها و نيز در صورت امكان تعمير و راه اندازي دستگاههايي كه به غلط اسقاط اعلام گرديده اند ، در كاهش هزينه هاي مركز درماني مي تواند تاثير بسزايي داشته باشد .

 

5 ـ مديريت نگهداري و عملكرد دستگاه:

نگهداري پيشگيرانه ( Preventive  Maintenance ) يا به اختصار PM به مجموعه عمليات و بازرسي هايي گفته مي شود كه براي جلوگيري از خرابي ناگهاني و افزايش عمر مفيد دستگاه به صورت دوره اي صورت مي پذيرد . در اين راستا برنامه ريزي و تهيه روالهاي لازم و فرمهاي مربوط به هر دستگاه با توجه به توصيه ها و نكات اعلام شده از سوي توليد كننده براي بازديدهاي دوره اي PM انجام مي گيرد . از طرفي بررسي صحت عملكرد و دقت پارامترهاي خروجي تجهيزات در تشخيص و عمليات درماني كادر پزشكي نقش تعيين كننده اي دارد . براي اطمينان از عملكرد صحيح تجهيزات و كاليبره نمودن آنها ، مي بايست آزمونهايي به شكل دوره اي و با استفاده از ابزارهاي ويژه كاليبراسيون بر روي دستگاه انجام پذيرفته و خطاهاي موجود تصحيح گردد .

6 ـ كارشناسي مشاور خريد تجهيزات و وسايل پزشكي:

نياز به دقت و امعان نظر در خصوص پارامترهاي ذيل جهت خريد تجهيزات و وسايل پزشكي براي مركز درماني ، واحد مهندسي پزشكي را بعنوان يك عضو موثر در كميته خريد مطرح مي نمايد :

شناسايي پارامترها و عملكردهاي مورد نياز مركز درماني بر اساس ميزان و نوع مراجعين و انتظارات كادر پزشكي و بر اين اساس شناسايي دستگاههايي كه واجد اين پارامترها و عملكردها مي باشند .

مسايل لازم براي سرويس و نگهداري ، وضعيت سرويس داخل كشور و تامين قطعات يدكي

كسب اطلاعات فني لازم در خصوص عملكرد دستگاه در ساير مراكز درماني داخلي و خارج

 آناليز صحت و سقم ادعاهاي مطروحه از سوي فروشنده دستگاه

تعيين اطلاعات لازم و تعهدات فني كه از سوي فروشنده مي بايست با توجه به نوع دستگاه در اختيار قرار گيرد .

كنترل دستگاههاي خريداري شده بر اساس پروفرم هاي مربوطه و اطمينان از وجود تائيديه هاي حاصل از انجام تست هاي پذيرش ( Acceptance  Test )

7 ـ كارشناسي اقتصادي تجهيزات پزشكي:

بيمارستان از يك طرف به عنوان مركزي كه هزينه ها و درآمدهايي داشته و مي بايست برنامه ريزي جهت ايجاد تعادل و كسب سود بيشتر در آن صورت پذيرد و از طرفي بلحاظ ارتباطي كه با جان و سلامتي انسانها داشته و يكي از مهمترين و بدوي ترين نيازهاي بشري را تامين مي نمايد ، از منظر اقتصادي بعنوان يك بنگاه اقتصادي خاص كه طراحي فرآيندها و تصميم گيريها در آن تابع شرايط و محدوديتهايي است مد نظر بوده ودر اين راستا واحد مهندسي پزشكي وظيفه دارد با همكاري واحدهاي امور مالي ، انبار ، شاخصه هاي تخصصي را در حوزه تجهيزات و وسايل پزشكي كارشناسي و جهت تصميم گيري به مبادي ذيربط ارائه نمايد .

8 ـ نظارت بر اجراي استانداردهاي فضاهاي درماني در خصوص تجهيزات پزشكي:

تشخيص و اجراي بهينه استانداردهاي فضاهاي درماني با توجه به فرآيندهاي درماني در بيمارستان نظير محل قرارگرفتن تجهيزات و وسايل ، نحوه ارتباط بخشها و حوزه هاي مختلف به يكديگر و نحوه دسترسي به تجهيزاتي كه استفاده از آنها ميان چند بخش مشترك است و ... از اموري است كه مي تواند يك مركز درماني را در انجام بهينه وظايف خود بويژه در زمانهاي حياتي ( Golden  Time ) ياري رساند .همچنين در بعضي قسمتهاي در نظر نگرفتن شرايط فيزيكي و امكانات لازم هم مي تواند باعث آسيب رساندن به دستگاه شود و هم اينكه ممكن است عوارض جبران ناپذيري براي پرسنل و بيماران بخش مربوطه و يا بخشهاي مجاور داشته باشد .

9 ـ مستند سازي و نگهداري اطلاعات :

مستند سازي و نگهداري اطلاعات مربوط به انجام بندهاي قبل جهت حفظ سوابق و طبقه بندي آنها براي دسترسي سريع و بموقع به اين اطلاعات نظير شناسنامه هاي تجهيزات و وسايل پزشكي ، سوابق تعميراتي ، عملكردي ، PM و كاليبراسيون هر كدام ، سوابق آموزشي پرسنل ، كاتالوگها ، دستورالعمها ، فيلمها ، اسلايدها و كتب مرجع مربوط به تجهيزات ، اقدامات تاميني و ساير موارد مربوط به فعاليتهاي واحد بلحاظ مراجعات بعدي جهت تصميم گيريهاي آتي و تهيه گزارشهاي مدون خواسته شده ، اهميت زيادي داشته و مي بايست به بهترين وجه صورت پذيرد . 

10 ـ ارتباط با اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي متبوع 

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/20
تعداد بازدید:
4695
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal