۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
آيين نامه كميته تخصيص امتياز

آيين نامه تخصيص امتياز به برنامه هاي حضوري آموزش مداوم (سيستم امتيازدهي(
 

الف- امتياز دهي برنامه هاي حضوري آموزش مداوم شامل همايش (كنگره)، سمنيار، كارگاه بهداشتي، دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و برنامه هاي مدون بر پايه يك ساعت فعال آموزشي معادل حداكثر 6/0 امتياز مي باشد. حداكثر امتياز در هر روز برنامه (4 امتياز) مي باشد.
v به كنفرانس هاي روزانه و ادواري براي هر يك ساعت فعال آموزشي حداكر 5/0 امتياز تعلق مي گيرد.
v امتياز كارگاههاي آموزشي و پژوهشي حداكثر 40% از ساعات مفيد برنامه خواهد بود. (كارگاههاي آموزشي با توجه به محتوا برخي ويژه اعضاء هيئت علمي و برخي ويژه كليه مشمولين قانون آموزش مداوم مي باشند. به عنوان مثال : كارگااههاي آموزشي ارزشيابي سوالات امتحاني، طرح درس، روش تدريس منحصر به اعضاي هيئت علمي و كارگاه هاي ارتقاء مستمر كيفيت يا مقاله نويسي جهت كليه مشمولين مي باشند. كارگاههاي پژوهشي مانند : روش تحقيق مقدماتي و كارگاه آمار و آناليز نيز قابل ارائه جهت كليه مشمولين مي باشد.)
v مشمولين قانون آموزش مداوم غير هيات علمي موظفند حداقل 40% كل امتيازات خود را از محل شركت در برنامه هاي مدون كسب نمايند تا نيمي از امتياز برنامه هاي مدون مي‌تواند از طريق شركت در دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي (مانند تاليف مقاله، تاليف يا ترجمه كتاب، سخنراني در همايش هاي علمي داخلي و خارجي) تامين گردد.
 
v به فعاليت هاي جاري آموزشي در مراكز آموزشي درماني مانند گزارش صبحگاهي، كنفرانس هاي آموزشي دستياران و... امتياز تعلق نمي گيرد.
 
v به فعاليت هاي جاري آموزشي در مراكز آموزشي درماني مانند گزارش صبحگاهي، كنفرانس هاي آموزشي دستياران و... امتياز تعلق نمي گيرد.
 
ب- برنامه هايي كه عناوين و موضوعات آنها در راستاي اولويت ها و نيازهاي ترسيم شده از سوي اداره كل آموزش مداوم تهيه گشته (براساس فهرست اعلام شده) و از شيوه هاي اجراي فعال و متنوع آموزشي برخوردار باشند از امتياز كامل يك ساعت فعال آموزشي مانند يك امتياز برخوردار خواهند بود. حداكثر امتياز در هر روز برنامه (6) امتياز مي باشد.
v فهرست اولويت هاي و نيازها در مقاطع سه ماهه توسط معاونت آموزشي اعلام خواهد شد.
 
ج- حداكثر امتياز هر برنامه آموزشي در گروه پزشكي 20 امتياز و در گروه پيراپزشكي و حرف وابسته پزشكي 12 امتياز خواهد بود.
 
د- دبيران هر برنامه موظفند گروه هاي هدف را مطابق با اهداف برنامه دسته بندي نموده و درصد امتياز مناسب براي هر دسته را به كميته تخصيص امتياز پيشنهاد نمايند.
 
تخصيص امتياز به سخنرانان حضوري آموزش مداوم
1-
به هر يك از سخنرانان برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكي مانند كنگره، سمينار، كنفرانس هاي يك روزه و ماهيانه، كارگاه، برنامه مدون، دوره كوتاه مدت آموزشي به ازاي هر سخنراني حداكثر 3 امتياز تعلق خواهد گرفت.
2-
به هر يك از سخنرانان برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پيراپزشكي و حرف وابسته پزشكي مانند كنگره، سمينار، كنفرانس هاي يك روزه و ماهيانه، كارگاه، برنامه مدون، دوره كوتاه مدت آموزشي به ازاي هر سخنراني حداكثر 2 امتياز تعلق خواهد گرفت.
3-
هر سخنران از ارائه يك عنوان برنامه مدون در هر سال مي تواند حداكثر سه بار امتياز كسب نمايد.
4-
به ارائه دهندگان پوستر در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي حداكثر (2) امتياز و در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پيراپزشكي و حرف وابسته پزشكي حداكثر (1) امتياز اعطاء خواهد شد.
تبصره- مجموع امتيازات قابل محاسبه در هر برنامه آموزش مداوم صرف نظر از تعداد سخنراني و ارائه پوستر حداكثر 10 امتياز مي باشد.
5-
امتيازي كه براساس مواد اين آيين نامه به سخنرانان به عنوان فعاليت آموزشي و پژوهشي (نوع چهارم برنامه هاي آموزش مداوم) تعلق مي گيرد مي تواند جايگزين بخشي از امتيازات لازم براي برنامه هاي مدون شود.
 
-
منظور از (سخنرانان) ارائه دهندگان مقاله، گردانندگان و اعضاي ميزگرد و يا مدرسين مي باشند.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/28
تعداد بازدید:
2210
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal