۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
آئين نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

آئين نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 10/2/1376 بنا به پيشنهاد شماره 6565 مورخ 2/7/1375 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (6) قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور – مصوب 1375 – آئين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آئين نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

 

 ماده 1- اهداف كلي اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور – مصوب 1375 – كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود ، ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي موضوع ماده (1) قانون ، بهينه سازي خدمات بهداشتي – درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه به روشهاي ياد شده زير است :
الف – افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشمولان قانون .

ب – به هنگام كردن دانش پزشكي مشمولان قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه.
ج – آشنا كردن جامعه پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي – درماني كشور و جلب مشاركت آنها.
د- تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي .
هـ - آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته .

 ماده 2 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيلات لازم براي تحقق اهداف قانون را پيش بيني مي كند.

 ماده 3- چگونگي كنترل و شركت افراد مشمول قانون ( موضوع ماده 1 و تبصره 3 و 4 آن و ماده 4) به شرح زير تعيين مي شود:

1- پزشكان ، دندانپزشكان ، دكترهاي داروساز ، متخصصان علوم آزمايشگاهي ، دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتراي علوم بهداشتي در زمان صدور پروانه اشتغال اعم از پروانه مطب دائم يا موقت ، يا پروانه تاسيس و مسئول فني موسسه از زمان فارغ ‌التحصيلي موظف به ارائه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم تا آن زمان هستند و پس از آن نيز بايد هر (5) سال يك بار براي تمديد آن ، پس از كسب امتيازهاي لازم آموزش مداوم اقدام كنند، در غير اين صورت پروانه اشتغال اشخاص ياد شده تا تمديد مجدد و شركت در دوره هاي آموزشي مطابق ضوابط ، اعتبار ندارد.

2- شاغلان حرف وابسته پزشكي نظير مامايي ، فيزيوتراپي ، ساخت اندام مصنوعي ، ساخت عينك طبي ، ليسانسهاي داروسازي ، توانبخشي ، دندانسازان تجربي و كليه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني – مصوب 1334 – و اصلاحات بعدي آن نيز موظف به ارايه گواهي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم هستند و پس از آن نيز بايد هر (5) سال يك بار براي تمديد آن ، پس از كسب امتيازهاي لازم آموزش مداوم اقدام كنند ، در غير اين صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط مي شود.
1- كليه اقشار پرستاري شاغل ليسانس و بالاتر كه مشمول قانون هستند ، براي ارتقاي گروه و ارزشيابي موظف به ارائه گواهي شركت در دوره هاي آموزش مداوم مربوط هستند.
2- صاحبان پروانه تاسيس و مسئول فني موسسات پزشكي ( بيمارستان ، درمانگاه ، مركز جراحي محدود و معين ، راديولوژي ، فيزيوتراپي ، طب هسته اي ، داروخانه ، آزمايشگاه و نظاير آن ) كه داراي يكي از مدارك دكتراي پزشكي ، دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاهي ، داروسازي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي باشند در هنگام اخذ پروانه يا تمديد پروانه خود – هر 5 سال يكبار موظف به ارايه گواهي آموزش مداوم هستند و تمديد پروانه ، منوط به ارايه گواهي آموزش مداوم مي باشد.

تبصره 1- كليه شاغلان حرف وابسته پزشكي در بخش خصوصي كه نياز به مجوز يا پروانه كار ندارند طبق قانون موظف به شركت در دوره هاي آموزش مداوم بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دستورالعمل مربوط را تنظيم و اجرا مي كند . براي اين گروه كارت اشتغال توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني صادر مي شود.
تبصره 2- چگونگي شركت و كنترل اقشار پرستاري شاغل در بخش خصوصي توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تنظيم مي شود.

 ماده 4- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني مسئوليت اجراي ماده (3) اين آيين نامه را در هنگام صدور يا تمديد پروانه اشتغال مجوز دفتر كار و پروانه هاي تاسيس و مسئول فني بر عهده دارند.

 ماده 5- مصاديق تسهيلات و امتيازهاي مندرج در بند (2) ماده (4) قانون – كه افراد مشمول در زمان استفاده از آن موظف به ارائه گواهي شركت كامل در دوره هاي آموزش مداوم هستند – عبارتند از : ماموريت در داخل و خارج كشور ، استفاده از سهميه دارو ، لوازم طبي و آزمايشگاهي ، امتيازهاي نوبت داروخانه و آزمايشگاه ، استفاده از تسهيلات بانكي ، شركت در امتحانات تخصصي ، استفاده از بورس تحصيلي و فرصت مطالعاتي .
تبصره – شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي مجاز است هر (5) سال يكبار در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصاديق تسهيلات و امتيازها را تعديل ، اضافه يا كم كند.

 ماده 6- تنها مورد معذوريت از شركت در برنامه هاي آموزش مداوم ، عدم فعاليت حرفه اي فرد مشمول قانون است . مرجع تشخيص معذوريت بر اساس دستورالعملي كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي كند ، تعيين مي شود.

 ماده 7- كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت ، هم چنين بخشهاي خصوصي و ساير دستگاهها ، موظف به رعايت مفاد اين آئين نامه و ايجاد امكان شركت كاركنان مشمول قانون در دوره هاي آموزش مداوم هستند.

 ماده 8- منابع پيش بيني شده در بندهاي " الف "، "ب " و " ج" ماده (5) تنها در زمينه اجراي آموزش مداوم هر دانشگاه استفاده مي شود.
تبصره – اعتبارات سالانه مورد نياز براي اجراي قانون در هر دانشگاه پيش بيني مي شود.

 ماده 9- تعيين مقدار حق ثبت نام شركت كنندگان در برنامه هاي مختلف آموزشي ، با دريافت و بررسي نظرات دانشگاهها توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي تعيين و ابلاغ مي شود.

 ماده 10- كليه شركتهاي دارويي( توليدي و توزيعي) موظفند معادل يك در صد (1%) فروش خود را ( موضوع بند " الف " ماده (5) قانون) به طور جداگانه در فاكتورهاي فروش درج و مبالغ آن را در پايان هر ماه به حساب خزانه, كه از سوي خزانه داري كل بدين منظور تعيين و افتتاح مي شود , واريز كنند . شركتهاي ياد شده موظفند هنگام تقاضاي تسهيلات ارزي ، دريافت يارانه و سهميه هاي دارويي مدارك پرداخت (1%) فروش خود را به معاونت درمان و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارايه كنند.
تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هنگام رسيدگي مالياتي شركتهاي ياد شده ، برگ تسويه حساب يك در صد(1%) را بر اساس نمونه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شركت مربوط مطالبه يا فيشهاي واريزي به حساب خزانه داري كل را كنترل كند. 
 

 

حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور

 

 

 

 

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/28
تعداد بازدید:
2703
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal