۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
دستور العمل صدور گواهي نهايي

دستورالعمل صدورگواهي نهائي انجام برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي

براساس مصوبات شورايعالي آموزش مداوم جامعه پزشكي و به منظور هماهنگي در امر صدور گواهينامه نهائي تكميل امتيازات برنامه هاي آموزش مداوم مشمولين قانون آموزش مداوم در استان ها دستورالعمل ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

1. برابر ضوابط كلي اجراي برنامه هاي آمـوزش مداوم هر يك از افـراد مشمول قانـون مـي بايست از زمان فارغ التحصيلي بطور متوسط 25 امتياز در هر سال در رشته تحصيلي مربوطه كسب نمايند.
تبصره 1-1- ملاك مشموليت افراد ؛ سال فراغت از تحصيل از مقطع دكتراي حرفه اي رشته مربـوطه مـي باشد . در صورت طي دوره هاي آمـوزشي در مقاطـع مختلف تخصصي ؛ فوق تخصصي و .... (با معافيت دوره تحصيل از كسب امتيازات ) و با ارائه 25 امتياز به ازاي هر سال گواهي نهائي صادر خواهد گرديد.
تبصره 2-1- در مورد متخصصيني كه قبل از دوره تخصص كسر امتيازات آموزش مداوم داشته اند دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به اخذ تعهد (پيوست 1) نسبت به صدورگواهي نامه نهايي اقدام نموده و در گواهي نامه نهايي به نظام پزشكي موضوع تعهد نامه را اعلام نمايد.
تبصره 3-1- امتيازات فاصله خاتمه دوره پزشكي عمومي و شروع دوره دستياري تا سقف يكسال قابل بخشودگي مي باشد.
تبصره 4-1- در خصوص پزشكان فارغ التحصيل خارج از كشور ؛ تاريخ ارزشيابي نهائي دانشنامه نامبردگان در داخل كشور مبناي تاريخ فارغ التحصيلي محسوب مي گردد بعبارتي ديگر در صورت وجود دوره تكميلي ، تاريخ اتمام دوره مذكور در داخل كشور ملاك زمان فارغ التحصيلي خواهد بود.
تبصره 5-1- گواهي نهائي براي دو دسته دكترا صادر مي گردد: الف ) مشموليني كه دوره پنجساله پس از فارغ التحصيلي آنان به پايان رسيده است. ب ) مشموليني كه در دوره هاي قبل (1375، 1380) تمديد پروانه نموده اند.
تبصره 6-1- مشموليني كه هنوز پنجسال از فارغ التحصيلي ايشان سپري نگرديده جهت اخذ پروانه اشتغال به كار نياز به ارائه امتيازات آموزش مداوم نداشته و در پايان پنجسال پس از فارغ التحصيلي ( در زمان تمديد پروانه) نسبت به ارائه 125 امتياز اقدام نمايند. بديهي است كليه بخشنامه ها و ضوابط مربوط به گواهي مقدماتي از تاريخ صدور اين دستورالعمل كان لم يكن تلقي مي گردد. (بطور مثال فارغ التحصيل سال 83 در سال 85 جهت اخذ پروانه مراجعه مي نمايد صدور پروانه ايشان توسط سازمان نظام پزشكي تا سال 88 بلامانع بوده و در سال 88 مشمول ملزم به ارائه 125 امتياز مي باشد. در صورتي كه همين فرد در سال 87 جهت صدور پروانه مراجعه كند ، نظام پزشكي مي تواند براي يك سال (تا سال 88) پروانه صادر نمايد لذا ملاك محاسبه سال شمسي مي باشد.
تبصره 7-1- آن دسته از مشمولين قانون كه داراي مدك تحصيلي در دو رشته تخصصي مي باشند مي توانند از برنامه هاي آموزش مداوم هر دو گروه تخصصي امتياز كسب نمايند. تبصره 8-1- در خصوص افرادي كه به تازگي موفق به كسب تابعيت جمهوري اسلامي ايران شده اندبا استناد به نظريه شماره 411/ن مورخ 31/2/80 اداره كل امور حقوقي از تاريخ دريافت تابعيت جمهوري اسلامي ايران مشمول قانون مي باشند.
تبصره 9-1- ضوابط صدور گواهي نهائي مشولين تبصره 7 ماده 13 آئين نامه اجرائي قانون تاسيس مطب همچون ديگر مشمولين قانون مي باشد و تاريخ قيد شده درگواهي نهائي جهت تمديد پروانه مطب به اعتبار خود باقي است .
تبصره 10-1- در صورتي كه تاريخ اعتبار پروانه آزاد مشموليني كه كمتر از پنج سال از فراغت از تحصيل ايشان سپري گرديده ؛ كمتر از پايان پنجساله آموزش مداوم نامبردگان قيد گرديده ، تاريخ مربوطه بدون اخذ وجه مجدداً تصحيح گردد. (بطور مثال تاريخ اعتبار پروانه اشتغال به كار فارغ التحصيل مهر 84، 1/4/85 قيد گرديده كه مي بايستي به سال 79 تصحيح گردد.)
تبصره 11-1- كساني كه براي صدور پروانه مطب ؛ در سال پنجم اولين دوره پنجساله آموزش مداوم مراجعه مي نمايند براي جلوگيري از صدور پروانه كمتر از يكسال به دفاتر آموزش مداوم دانشگاهها هدايت شوند و دفاتر آموزش مداوم نسبت به صدور گواهي نامه نهايي پنجساله طبق دستورالعمل اقدام نمايد.

2. به موجب ضوابط مربوطه انواع برنامه هاي آموزش مداوم مورد قبول از 5 نوع فعاليت زير تشكيل مي شود:
الف – سمينار ، كنگره ؛ كارگاه ؛ كنفرانس
ب – دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه اي
ج – برنامه هاي مدون
د – فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
هـ - خودآموزي
تبصره 1-2- به منظور مطابقت كد درج شده در گواهيهاي آموزش مداوم با عنوان برنامه ها ، بدينوسيله شروع كـد ( ارقام ابتداي سمت چپ كـد ) برنامه هاي فوق الذكر به شـرح ذيـل اعـلام مـي گردد:

انواع برنامه ها

كد مجوزهاي صادره ازستاد
 

انواع برنامه ها

كد مجوزهاي صادره ازستاد

كد مجوزهاي صادره ا زمراكز تفويض اختيار شده

سمينار ، كنگره (همايش)

110

--

كنفرانس

111

18

كارگاه

112

29

دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه اي

2

--

برنامه هاي مدون

3

3

فعاليت هاي آموزشي پژوهشي

7

--

خودآموزي

5

--


 
 
تبصره 2-2- مشمولين غير هيات علمي بايد 40% كل امتيازات آموزش مداوم را از محل شركت در برنامه هاي مدون اخذ نموده مابقي امتيازات را مي توانند از شركت در ساير انواع برنامه هاي آموزش مداوم كسب نمايند.
تبصره 3-2- با توجه به تغيير قالب برنامه هاي مدون ؛ امتيازات شركت در برنامه هاي مدون يكسان (تكراري) با صلاحديد معاون آموزشي دانشگاه مربوطه قابل پذيرش مي باشد. تبصره 4-2- امتياز دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه اي و همچنين امتياز كسب شده از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي (نوع چهارم برنامه هاي آموزش مداوم) مي تواند جايگزين امتياز برنامه هاي مدون آموزش مداوم گردد.
تبصره 5-2- براي هر مشمول كسب كليه امتيازات از برنامه هاي مدون رشته مربوطه بلامانع است.
تبصره 6-2- مشمولين قانون در آن دسته از رشته تخصصي كه برنامه مدون ويژه اي جهت ايشان طراحي نگرديده است ( بـه استثنـاي 17 رشته بازنگري شده مدون در CD مربوطه) مي توانند كليه امتيازات را از ساير انواع برنامه هاي آموزش مداوم كسب نمايند.
تبصره 7-2- كليه مشمولين مي توانند حداكثر تا 75 امتياز (در هر دوره 5 ساله) از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي كسب نمايند.
تبصره 8-2- كسـب امتيـازات از فعاليـت هـاي خودآموزي تا سقف حداكثر 50% كل امتيازات آموزش مداوم مجاز مي باشد.
تبصره 9-2- رشته هايي كه فاقد برناه هاي آموزش مداوم به تعداد كافي مي باشند از قبيل پزشكي اجتماعي ؛ طب كار؛ پزشكي قانوني ؛ پزشك خانواده و ... مي توانند از ساير برنامه هاي مرتبط و يا برنامه هاي رشته پزشكي عمومي كسب امتياز نمايند.

3. براي صدور گواهينامه نهائي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم افراد مشمول قانون ؛ لازمست موارد ذيل اعمال گردد:
الف – كپي كليه گواهيهاي مربوطه كه شخص با شركت در انواع برنامه ها دريافت داشته تحويل نمايند . پس از مطابقت كپي با اصل گواهي و درج مهر ابطال در پشت اصل گواهي مربوطه و همچنين مطابقت با برنامه رايانه اي اداره كل آموزش مداوم (دانشگاهها بايد جهت اخذ آخرين نسخه اين اطلاعات اقدام نمايند به استثناء برنامه هاي خودآموزي و فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي كه بصورت غير رايانه اي بررسي گرديده و در ليست پيوست آمده است.) ، گواهينامه نهائي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم مطابق نمونه ضميمه صادر گردد.
ب – فرم درخواست متقاضيان صدور گواهينامه نهائي تكيمل گردد درحال حاضر فرم بصورت دستي ارائه مي شود وليكن به زودي نرم افزار آن در اختيار دانشگاهها قرار خواهدگرفت لذا ضروري است اين اطلاعات جهت درج در برنامه نرم افزاري مذكور به دقت از مراجعه كنندگان اخذ گردد (پيوست 2)
ج – تصوير كارت نظام پزشكي و يا عضويت هيات علمي جهت مطابقت با اصل آن ارائه گردد.
د – گواهي فراغت از تحصيل در مقاطع دكتراي عمومي و تخصص ارائه گردد.
هـ - گواهيهاي شركت در برنامه هاي آموزش مداوم از نظر تداخل زماني و خدف امتياز يكي از برنامه هاي همزمان بطور دقيق بررسي گردد.

4 . در مورد احتساب امتياز شركت در برنامه هاي آموزش مداوم خارج از كشور ، صرفاً گواهيهاي صادره از اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي شيراز – تبريز – تهران – ايران – شهيد بهشتي – اهواز – اصفهان و مشهد و ميزان امتياز مندرج در آن قابل قبول مي باشد.

5 . شكل كلي گواهينامه مطابق فرم ضميمه خواهد بود و ضرورتي به تائيد آن از طرف معاونت آموزشي وزارت متبوع نمي باشد.(پيوست 3 و4)

6. گواهينامه هاي صادره توسط دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور به امضاء و مهر دبير آموزش مداوم و يا دبير شوراي هماهنگي و برنامه ريزي آموزش مداوم استان (معاون آموزشي) و رياست شوراي هماهنگي و برنامه ريزي آموزش مداوم استان (رياست دانشگاه ) مربوطه برسد. (بديهي است مسئوليت صحت صدور گواهي نامه ها به عهده نامبردگان مي باشد)

7 . اخذ يك گواهي نهائي ( در پايان دوره پنجساله ؛ از هر دانشگاه علوم پزشكي) جهت صدور و يا تمديد پروانه مطب در سراسر كشور معتبر مي باشد.

8 . به منظور تقدير از كسانيكه بيشتر از امتياز موظف (بيش از 25 امتياز به ازاي هر سال پس از فراغت ازتحصيل) كسب نموده اند گواهي نهائي با ذكر امتياز موظف صادر شده و تقدير نامه پيوست (ويژه مدرسين و شركت كنندگان) با ذكر امتياز مازاد با امضاي معاون محترم آموزشي آن دانشگاه به ايشان اعطا شود (پيوست 5و6).

9. كليه امتيازات كسب شده از برنامه ها از فروردين ماه اولين سال دوره پنجساله هر مشمول قابل احتساب خواهد بود.
10 . نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل مربوطه براي ستاد و دانشگاه محفوظ مي باشد و در صورت مشاهده هر گونه تخطي از ضوابط ، نسبت به لغو گواهي نهائي صادره و اعلام آن به سازمان نظام پزشكي استان به منظور ملغي نمودن اعتبار پروانه اقدام خواهد شد.
اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي جهرم
 
 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/28
تعداد بازدید:
3282
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal