۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
تخلفات و تنبيهات

 

1-تفكيك تخلفات :

در راستاي تعميم اجراي تبصره 3 ماده 7 آيين‌نامه انضباطي دانشجويان، تخلفات مندرج در ماده 6 اين آيين‌نامه با قيد تنبيهات متناسب براساس ماده 1 از اين بخش به شرح زير تفصيل داده مي‌شوند. 

ماده 6 آيين نامه: حدود اختيارات و وظايف شوراهاي انضباطي دانشگاه و شوراي مركزي انضباطي:

 

الف ـ رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت و...)

1/الف . تهديد،تطميع،توهين، فحاشي، هتاكي، افتراء

1/1/الف . تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت
2/1/الف . تطميع براي ارتكاب جرائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه نامه يا اخاذي
3/1/الف .توهين يا فحاشي يا هتك حرمت

4/الف.افتراء يا نشر اكاذيب

2/الف.ضرب و جرح

1/2/الف.ضرب شتم

2/2/الف.جرح

3/الف . جعل و تزوير
1/3/الف . جعل اسناد دولتي (خارج از دانشگاه)
2/3/الف . جعل امضاي اساتيد يا مسئولان دانشگاه
3/3/الف . ارائه اسناد جعلي به دانشگاه
4/3/الف . جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مكتوب يا نرم افزاري)

5/3/الف . جعل عنوان

4/الف . سرقت

1/4/الف . سرقت اموالغيرمتعلق به دانشگاه

2/4/الف .سرقت اموال دانشگاه
3/4/الف . سرقت و يا خريد ، فروش يا افشاي سوالات يا ورقه هاي امتحاني

4/4/الف . سرقت و يا استفاده بدون اجازه اطلاعات و داده‌ها

5/الف . ارتشاء، كلاهبرداري، اختلاس
1/5/الف . اخذ يادادن رشوه يا كلاهبرداري از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي در خارج از دانشگاه
2/5/الف . اخذ يا دادن رشوه از يا به يكي از دانشگاهيان
3/5/الف . كلاهبرداري در دانشگاه

4/5/ الف .اختلاس

5/5/الف . فعاليت در شركت‌هاي هرمي و امثال آن

6/الف . نگهداري، حمل، خريد و فروش و استفاده از سلاح

1/6/الف . نگهداري، حمل، خريد و فروش

2/6/الف . تهديد يا استفاده از سلاح

7/الف . قتل

1/7/الف . ارتكاب قتل عمد

2/7/الف . مباشرت يا مشاركت يا معاونت در قتل عمد

3/7/الف . قتل غير عمد يا مشاركت در آن

 

 ب ـ رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

 

1/ب . تقلب در امتحان يا تكاليف مربوط

2/ب . فرستادن شخص ديگري بجاي خود به امتحان يا شركت بجاي ديگري در امتحان 

1/2/ب . فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان

2/2/ب . شركت به جاي ديگري در امتحان

3/2/ب . فرستادن ديگري به جاي خود در كلاس درس يا شركت به جاي ديگري در كلاس درس

3/ب . ارتكاب هر فعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

1/3/ب . اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه‌ها يا نظم خوابگاه

2/3/ب . اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه‌ها يا نظم دانشگاه

3/3/ب . عدم رعايت مقررات دانشگاه

4/3/ب . عدم رعايت مقررات خوابگاه

5/3/ب .دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا كتمان حقايق

4/ب . ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت

1/4/ب . ايراد خسارت به اموال عمومي و يا خيانت در امانت داري از اموال عمومي

2/4/ب . ايراد خسارت به اموال شخصي و يا خيانت در امانت داري از اموال شخصي

 

ج ـرسيدگي به تعرضات ديني تخلفات سياسي و يا امنيتي

1/ج . دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبتبه خود يا گروهك‌هاي محارب يا مفسد يا افرادوابسته به آنها

2/ج . عضويت در گروهك‌هاي محارب يا مفاسد يا ملحد يا هواداري وانجام هر عمل به نفع آنها

1/2/ج . عضويت يا هواداري از گروه‌هاي غيرقانوني منحله(گروه‌هاي كه به موجب احكام قضايي فعاليت آن‌ها ممنوع شده باشد)

2/2/ج . انجام اعمالي كه به نفع گروه‌هاي غيرقانوني باشد.

3/ج . فعاليت ها و تبليغ به نفع گروهك‌ها و مكاتب الحادي و غيرقانوني

 

4/ج . توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي، اديان رسمس كشور و يا ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند تظاهر به روزي خواري، توهين به حجاب،فحاشي، شعار نويسي، پخش اعلاميه ونظاير آن)

 

5/ج . ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه

 

د - رسيدگي به تخلفات اخلاقي:

1/د . استفاده از اعتياد آور(مخدر، توهم‌زا، نيرو زا، روانگردان و...) يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه موارد

1/1/د .استعمال دخانيات در دانشگاه و اماكن مرتبط

2/1/د . استفاده از مواد اعتياد‌آور

3/1/د . اعتياد به مواد اعتياد‌آور

4/1/د . نگهداري ، خريد و فروش يا توزيع مواد اعتياد‌آور

5/1/د .تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد اعتيادآور

6/1/د . استفاده از مشروبات الكلي

7/1/د . نگهداري،خريد و فروش وتوزيع مشروبات الكلي

8/1/د .  تشكيل يا مشاركت در جلسه يا جلسات براي استفاده از مشروبات الكلي و دعوت از ديگران براي شركت در آن

9/1/د . ارتكاب قمار، تجاهر به قمار يا خريد و فروش و نگهداري آلات و وسايل قمار

2/د . استفاده از فرآورده هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجازيا مداخله در خريد و فروش يا تكثير و توزيع اين گونه محصولات

1/2/د . استفاده از فرآورده هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز، نظير: عكس، نشريات، فيلم يا فرآورده‌هاي رايانه‌اي حاوي تصاوير مستهجن

2/2/د . خريد و فروش، تكثير و توزيع فرآورده‌هاي نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز، نظير: عكس، نشريات، فيلم يا فرآورده‌هاي رايانه‌اي حاوي تصاوير مستهجن

3/2/د . تخلفات رايانه‌اي و الكترونيكي

3/د . عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش و غير منطبق بر شئون دانشگاه يا آرايش مبتذل

4/د . استفاده از ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز يا مداخله در خريد و فروش يا توزيع و تكثير اين گونه ابزار.

1/4/د . استفاده از ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز، نظير: عكس، كتب، نشريات، نوارويدئو، لوح‌هاي فشرده يا آلات لهو و لعب

2/4/د . ترويج، توزيع يا تكثير ابزار نمايشي، گويشي يا نوشتاري غيرمجاز، نظير: عكس، كتب، نشريات، نوارويدئو، لوح‌هاي فشرده يا آلات لهو و لعب

5 /د ‌. عدم رعايت شؤون دانشجويي

1/5/د . ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي‌شود ( مانند عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد درگيري و )

2/5/د . عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با نامحرم

3/5/د . ايجاد مزاحمت

6/د . داشتن رابطه نامشروع

7/د . تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع

1/7/د . شركت در جلسات نامشروع

2/7/د . تشكيل يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع

8/د . انجام عمل منافي عفت

 

 

 

 

 

 

2 ـ تفكيك تنبيهات:ستناد و تطبيق دقيق‌تر احكام انضباطي تنبيهات ماده 7 آيين نامه بصورت زير تفكيك مي شوند:

الف ـ تنبيهاتي كه با حكم شوراهاي انضباطي دانشگاه و شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‌تواند اعمال شود.                                                                                                                                                                                                     1 .احضار و اخطار شفاهي

2 .تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3 . اخطاركتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4 . تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

5 . توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

6 . دادن نمره 25/0 در درس يا امتحان مربوط به تخلف

7 . محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه يا ايجاد تغيير در آنها از قبيل وام، خوابگاه و غيره از يك ماه تا مدت زمان باقي مانده از تحصيل

8 . دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت‌المال شده باشد.

  9. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

 10. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات

11. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات                                                                

12 . منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب‌ سنوات   

13. منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات

14 . منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات                                                                              

 15 . منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات                                                         

 16 . منع موقت از تحصيل به مدت چهارنيمسال با احتساب سنوات                                                                 

17 . تغيير محل تحصيل دانشجو (همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم)                                            

 18 . تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه

19 . اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي                                              

20. محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‌ها از1 تا 5 سال با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
1802
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal