۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
آيين نامه خوابگاهها

آيين نامه اسكان

 

نحوه اداره و مقررات عمومي – انضباطي

خوابگاه هاي دانشجويي مجردي

دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي كشور

 

 

ماده 13- اتاق و اثاثيه در بدو ورود به خوابگاه طبق صورتجلسه به دانشجويان تحويل داده مي شود و در پايان هر نيمسال تحصيلي مطابق صورتجلسه تحويل گرفته مي شود . مسئوليت خسارات وارده بر اتاق يا كسر اموال تحويلي به عهده شخص يا اشخاص تحويل گيرنده خواهد بود.

"تبصره الف": خسارت ايجاد شده به اموال تحويلي در پايان هر نيمسال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه ها محاسبه و پس از تاييد معاون فرهنگي ، دانشجويي به حسابي كه مديريت مالي دانشگاه تعيين نموده واريز و وجوه دريافتي مي بايد در خوابگاه هاي دانشجويي هزينه گردد. اداره امور خوابگاه ها فقط در صورت پرداخت خسارت ايجاد شده به تمديد كارت سكونت دانشجو اقدام خواهد كرد.

"تبصره ب": تامين وسايل شخصي شامل پتو، ملحفه، بالش برعهده دانشجو مي باشد.

ماده 15- كليد يدك كليه اتاقها و اماكن عمومي خوابگاه لازم است با حفظ امانت داري جهت استفاده در مواقع ضروري در اختيار سرپرست شيفت خوابگاه قرار گيرد.

ماده 16-دانشگاه مي تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه ها در حد مقدورات از مشاركت دانشجويان ساكن خوابگاه ها، براي اجرا و انجام برنامه ها و طرح هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي و صنفي در قالب كار دانشجويي استفاده نمايد.

ماده 17- شناسنامه اتاق كه مشتمل بر موارد ذيل مي باشد، لازم است در هر نيمسال تحصيلي توسط اداره امور خوابگاه ها تهيه و در دفتر خوابگاه نگهداري شود:

 اطلاعات سجلي (مشخصات شناسنامه اي دانشجو) ، اطلاعات دانشجويي (شماره دانشجويي ، رشته ، مقطع ، و دوره )، اموال تحويل گرفته شده توسط هر دانشجو ، نشاني هاي تاييد شده (مشخصات و نشاني خويشاوندان دانشجو در شهر هاي مجاور و يا شهر محل دانشگاه كه توسط اولياي دانشجو به صورت كتبي و حضوري در هنگام ثبت نام اعلام گرديده) و نشاني و شماره تلفن منزل هر دانشجو .

 

18-2: نصب هر گونه اطلاعيه در محيط خوابگاه ها فقط با مجوز اداره امور خوابگاه ها امكان پذير بوده و اداره امور خوابگاه ها ملزم به جمع آوري كليه اطلاعيه هاي فاقد مجوز مي باشد.

ماده19- عرضه و فروش مواد دخاني در فروشگاه ها و بوفه هاي مستقر در اماكن دانشجويي مطلقاً ممنوع مي باشد ولازم است در قرارداد اجاره اين مكان ها به ممنوعيت آن اشاره گردد.

 

ماده21-خوابگاه دانشجويي به دانشجويان غيربومي دوره روزانه در حد امكانات و مقدورات تعلق مي گيرد.

تبصره: در صورت وجود ظرفيت، واگذاري خوابگاه به دانشجويان ساكن در شهرها و روستاهاي مجاور، دوره شبانه و در موارد خاص با نظر كميته اسكان بلامانع مي باشد.

ماده22- دانشجويان واجد شرايط اسكان لازم است در ابتداي هر نيمسال تحصيلي با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها و ارائه برگ انتخاب واحد همان نيمسال نسبت به دريافت مجوز سكونت خود اقدام نمايند.

تبصره: دانشجو موظف است در بدو ورود براي اسكان در خوابگاه تعهد محضري مربوط به صندوق رفاه دانشجويان را ارائه دهد.

ماده 23- دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره)، فرزندان خانواده هاي كم درآمد، دارندگان رتبه هاي ممتاز آزمون سراسري، المپياد هاي علمي ، فرهنگي، هنري، ورزشي، قرآني و ممتازان علمي و فرهنگي در سطح دانشگاه كشور، آسيا يا جهان ، كاركنان مأمور به تحصيل و فرزندان كاركنان دانشگاه و وزارت كه در دانشگاه ها علوم پزشكي دولتي پذيرفته شده باشند به ترتيب در اولويت واگذاري خوابگاه قرار دارند.

ماده 24- دانشجوياني كه وديعه و وام مسكن دريافت مي نمايند، مجاز به استفاده از خوابگاه نمي باشند.

24-1 :دانشجويان ميهمان، جابجايي، انتقالي از اولويت استفاده از خوابگاه برخوردار نمي باشند. در صورت وجود ظرفيت تقاضاي آنها در كميته اسكان طرح و بررسي خواهد شد.

24-2: به دانشجويان پس از فراغت از تحصيل ، انصراف و اخراج از دانشگاه همچنين دانشجوياني كه به هر دليل قطع ارتباط آموزشي دارند (مرخصي تحصيلي ،تعليق انضباطي ) مجوز استفاده و ادامه سكونت در خوابگاه داده نخواهد شد ولي در شرايط خاص تقاضاي دانشجو در كميته اسكان بررسي خواهد شد.

24-3: دانش آموختگان براي انجام امور فارغ التحصيلي با اخذ مجوز كتبي از امور دانشجويي مي توانند با پرداخت هزينه حداكثر به مدت دو هفته از خوابگاه استفاده نمايند.

ماده 25- تعويض اتاقي كه دانشجو به آن معرفي شده است فقط در موارد ضروري با اخذ مجوز كتبي از اداره امور خوابگاه ميسر خواهد بود.

ماده 26- اتاق يا خوابگاه  دانشجو در طول مدت تحصيل، بنا به ضرورت و مصلحت ممكن است تغيير يابد، دانشجو موظف است در مكان هايي كه براي وي تعيين مي گردد اقامت نمايد.

26-1: تعيين تعداد نفرات هر اتاق به عهده امور خوابگاه مي باشد و دانشجويان ساكن در اتاق حق مخالفت با افراد جديدي كه مجوز سكونت در اتاق را دريافت نموده اند ندارند.

ماده 27- دانشجوياني كه مجوز سكونت در خوابگاه را دريافت مي نمايند در صورت عدم انصراف در موعد مقرر هزينه كامل سال تحصيلي بهره مندي از خوابگاه برابر مقرارت صندوق رفاه دانشگاه براي آنها محاسبه خواهد شد.

ماده28- سكونت دانشجويان در خوابگاه در تعطيلات تابستان، بين دو نيمسال و ايام نوروز به استثناء كارورزان و دستياران ممنوع مي باشد.

"تبصره": دانشجوياني كه در ايام فوق الذكر واحد درسي دارند لازم است با ارائه مدارك لازم، از اداره امور خوابگاه ها مجوز اقامت دريافت نموده و در خوابگاه و اتاقي كه براي آنها تعيين مي شود سكونت نمايند.

ماده29- در صورت وجود امكانات، دانشجويان واجد شرايط مي توانند از آغاز تحصيل حداكثر به ترتيب: كارداني و كارشناسي ناپيوسته 4 نيمسال، كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي 8 نيمسال، كارشناسي ارشد ناپيوسته 5 نيمسال، دكتراي حرفه اي 14 نيمسال از خوابگاه دانشجويي استفاده نمايند.

29-1: كميته اسكان مي تواند در صورت كمبود ظرفيت و امكانات زمان حداكثر مدت سكونت را كاهش دهد.

29-2: افزايش دوره اسكان به پيشنهاد شوراي آموزشي دانشگاه، ستاد شاهد و ايثارگر، مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويي ويژه بيماران و در موارد خاص با تصويب كميته اسكان و با رعايت مقررات صندوق رفاه دانشجويان ميسر مي باشد.

ماده 30- چنانچه دانشجوي معرفي شده به خوابگاه در موعد تعيين شده بدون هيچ گونه عذر موجه خوابگاه را تخليه ننمايد اتاق وي با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه، رئيس يا سرپرست اداره خوابگاه و مسئول شيفت خوابگاه طي صورتجلسه اي تخليه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذيصلاح جهت پيگيري هاي بعدي گزارش مي شود.

 

فصل چهارم

مقررات عمومي

 

ماده31- همراه داشتن كارت عكس دار سكونت در خوابگاه براي دانشجويان خوابگاهي ضروري مي باشد.

ماده 32- زمان ورود و خروج مجاز در خوابگاه ها و بسته شدن درب ورودي خوابگاه در 6 ماهه اول و دوم سال به شرح ذيل مي باشد. البته برحسب شرايط اقليمي ، فرهنگي، اجتماعي وموقعيت خوابگاها،كميته اسكان مي تواند زمان تعيين شده را كاهش يا افزايش دهد.

 

  دختران

پسران

6 ماهه اول

6ماهه دوم

6 ماهه اول

6ماهه دوم

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

1 ساعت بعد از اذان مغرب

2 ساعت بعد از اذان صبح

2ساعت بعد از اذان مغرب

1ساعت بعد از اذان صبح

2ساعت بعد از اذان مغرب

2 ساعت بعد از اذان صبح

3ساعت بعد از اذان مغرب

1 ساعت بعد از اذان صبح

 

32-1: دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه براساس مقررات و سيستم حضور و غياب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نمايد.

32-2: ورود يا خروج در ساعاتي غير مجاز مانند عزيمت و يا برگشت از مسافرت ، اردوهاو فعاليتهاي آموزشي تحقيقاتي، موارد خاص و يا شرايطي كه خارج از اراده دانشجو  به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارائه مدارك بلامانع خواهد بود.

32-3: لازم است ساعت غير مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه يا خروج از آن، با ذكرعلت و مقصد دردفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست شيفت موظف است در پايان هر نوبت كاري كليه موارد را به اطلاع رئيس (مسئول) اداره خوابگاه ها برساند.

32-4: در صورت گزارش از سرپرست امور خوابگاه ها ، مبني بر عدم رعايت ساعات تعيين شده و غيبت از خوابگاه موجب لغو مجوز در خوابگاه خواهد شد و كميته اسكان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو با هماهنگي مركز مشاوره نسبت به ادامه سكونت وي در خوابگاه تصميم گيري خواهد نمود.

32-6: سرپرست شيفت خوابگاه لازم است به منظور حفظ  امنيت ، در پايان زمان تعيين شده ورود خروج به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعايت احترام ضمن رويت دانشجويان ، حضور و غياب آنها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غيبت را بررسي و با پيگيري از خانواده دانشجو  مراتب را به مقامات مافوق گزارش نمايد.

ماده 33- دانشجويان ساكن در خوابگاه مي توانند بعضي شبها فقط در منازل خويشاوندان ساكن در شهر محل تحصيل به طور موقت اقامت نمايند. لازم به ذكر است قبلا مشخصات ،آدرس،تلفن و نسبت آن با دانشجو در فرم خويشاوندان قيد شده و به تاييد اولياي قانوني دانشجو رسيده باشد.

تبصره: امضاي ولي يا سرپرست قانوني دانشجو در فرم خويشاوندان در بدو ورود به خوابگاه بايد ثبت محضري شده باشد.

33-1: برگه مرخصي دانشجو از خوابگاه پس از تطبيق با فرم نشاني و مشخصات خويشاوندان تكميل ودر صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحويل و مراتب به ادره امور خوابگاهها و خانواده دانشجو اعلام مي گردد.

33-2: مدت مسافرت بايد قبلا تعيين شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضاي مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست شيفت خوابگاه اعلام نمايد و برگه مرخصي را به تاييد ولي (مراجعه به منزل پدري ) يا خويشاوند (مراجعه به منزل خويشاوندان )رسيده به سرپرست شيفت خوابگاه تحويل نمايد. در غير اين صورت لازم است سرپرست شيفت مراتب را كتبا به اطلاع رئيس (مسئول ) اداره امور خوابگاه ها برساند.

33-3: رئيس ادره امور خوابگاه ها مي تواند از طريق تماس تلفني حضور دانشجو را در منزل خويشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگي با مسئولان ذيربط با مراجعه به محل حضور دانشجو را بررسي نمايد.

ماده 34- با توجه به شان دانشجو، رعايت پوشش مناسب و برمبناي موازين اسلامي ، عرف و هنجارهاي اجتماعي براي تمامي دانشجويان الزامي بوده و هر آنچه دانشجو در داخل از اتاق خود رفتار مي نمايد بايد در محدوده قوانين و مقرات جاري كشور و بخش نامه ها و آئين نامه هاي مصوب باشد.

"تبصره": ظاهر شدن با لباس نامناسب و نامتعارف (تنگ ،كوتاه، بدن نما، لباس زير و....) كه مغاير با آداب اسلامي ، شئونات دانشجويي و عرف جامعه مي باشد به طور كلي در فضاهاي عمومي خوابگاه ها ممنوع بوده و در خوابگاه هاي خواهران از ورود خواهران بدحجاب به درون خوابگاها جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ماده 35- هرگونه جابجايي يا انتقال اموال عمومي خوابگاه توسط دانشجو ممنوع است.

تبصره: هر گونه تغيير يا تفويض قفل در اتاق، تغيير و جابجايي اموال داخل اتاق يا واحد مربوطه بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها يا سرپرست خوابگاه ممنوع است.

ماده 36- استفاده از وسايلي نظير VCD ، ويدئو و كامپيوتر توسط دانشجو در اتاق با رعايت شرايط تعيين شده از طرف اداره امور خوابگاه ها امكان پذير مي باشد.

تبصره: نحوه استفاده از امكانات اينترنت در خوابگاه ها با توجه به شرايط و امكانات هر دانشگاه و براساس سياست هاي شوراي فرهنگي آن دانشگاه تعيين مي گردد. هماهنگي و نظارت بر اجراي صحيح اين سياست ها به عهده معاونت دانشجويي ، فرهنگي و واحدهاي تابعه آن مي باشد.

ماده 37- ايجاد هرگونه مزاحمت كه سبب سلب آسايش ساكنان خوابگاه شود (از قبيل سروصدا، درگيري يا،بلند نمودن بيش از حد صداي راديو و تلويزيون و..... ) ممنوع مي باشد .

ماده38- رفتار و كردار دانشجويان ساكن خوابگاههايي كه به علت وضعيت خاص ساختماني مشرف به اماكن مسكوني مجاور مي باشند، بايد طوري باشد كه موجب سلب آسايش همسايگان خوابگاه نشود.

ماده 39- به منظور حفظ امنيت شئونات دانشجويي، در محيط خوابگاه تهيه عكس يا فيلمبرداري از محيط داخلي خوابگاه دانشجويان و استفاده از دوربين عكاسي و تصوير برداري يا تلفن همراه داراي فناوري عكس و فيلم بدون اخذ مجوز از اداره امور خوابگاهها ممنوع است.

تبصره: با هر گونه سوء استفاده از فناوري تلفن همراه، دوربين و... در خوابگاه هاي دانشجويي علاوه بر پيگرد قانوني برابر مقررات شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.

ماده40- اسراف و زياده روي در مصرف آب، برق و گاز اشكال شرعي دارد همچنين هر نوع استفاده از وسايل پر مصرف انرژي ، اضافه كردن لامپهاي گازي يا وسايلي كه ايمني خوابگاه را به خطر مي اندازد و طبخ غذا در داخل اتاق به طور كلي ممنوع بوده و علاوه بر جمع آوري لوازم مربوطه ، هزينه برق مصرفي  اضافي و افزون بر استاندارد تعيين شده و كليه خسارات احتمالي وارده مرتبط برآن همچون: آتش سوزي،تخريب اموال و ابنيه و... به عهده دانشجو يا دانشجويان استفاده كننده خواهد بود.

"تبصره1":دانشجويان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامي وسايل برقي،گاز سوز و سامانه گرمايش و سرمايش اتاق خود را خاموش نمايند.

"تبصره2": رعايت بهداشت محيط و نظافت اتاق يا واحد اسكان دانشجويي و وسايل موجود در آن (خصوصاً يخچال) به عهده دانشجويان ساكن آن اتاق يا واحد خواهد بود و نحوه نظارت برآن به عهده اداره امور خوابگاه ها مي باشد.

ماده 41- دانشجو به هيچ وجه اجازه دخالت در امور تاسيساتي را ندارد و در صورت بروز مشكل به منظور پيشگيري از خسارت احتمالي لازم است مراتب را به صورت كتبي و شفاهي به مسئول خوابگاه اعلام نمايد و مسئوليت عدم اعلام نيازمندي ها يا دخالت مستقيم در امور تاسيساتي كه موجب ضايعات احتمالي جاني و مالي شود، به عهده ساكنين اتاق مي باشد.

ماده42- سرپرستي خوابگاه هيچ گونه مسئوليتي در قبال وسايل و لوازم شخصي داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصي خود مي باشد.

"تبصره ": در صورت بروز سرقت،دانشجو بايد مراتب را به سرپرست شيفت خوابگاه گزارش نمايد تا برابر ضوابط به موضوع رسيدگي شود.

ماده 43- استعمال دخانيات و نگهداري وسايل مرتبط با استعمال دخانيات در تمامي اماكن دانشگاهي از جمله خوابگاه ممنوع است و با متخلفين براساس آيين نامه و دستورالعمل هاي صادره از سوي شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.

ماده44 نگهداري، توزيع و خريد و فروش و استفاده ابزار آلات غير قانوني از قبيل قمار، نوارها وCD هاي  غير مجاز ، كليه ابزار آلات موسيقي، اسلحه سرد و گرم ، توزيع و مصرف هرگونه مواد افيوني ، مشروبات الكلي و مواد روان گردان ، به طور كلي ممنوع است و با متخلفين بر اساس آيين نامه و دستور العمل هاي صادره از سوي شوراي انضباطي دانشجويان رفتار خواهد شد.

ماده45- استفاده از ابزارآلات موسيقي در خوابگاه ها ممنوع مي باشد.

ماده 46- رئيس اداره خوابگاه ضمن هماهنگي با مسئول مافوق و با حضور نماينده معرفي شده از طرف حراست دانشگاه در صورت لزوم و مشاهده موارد مشكوك مجازند نسبت به بازديد اتاق و بازرسي كمد، ساك، كيف ، چمدان و لوازم موجود شخصي در اتاق دانشجو اقدام نمايند.

ماده 47- چنانچه دانشجويي بر خلاف آيين نامه و مقررات رفتار نمايد، هيچ يك از دانشجويان حق برخورد لفظي يا فيزيكي با وي نداشته وصرفا موظف هستند به مسئولين مربوطه گزارش دهند.

"تبصره": هرگونه در گيري فيزيكي و لفظي ضمن انعكاس به شوراي انضباطي دانشجويان منجر به محروميت مقصر يا مقصرين دانشجو از خوابگاه خواهد شد.

ماده48- مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحيت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني مي تواند بدون استرداد شهريه لغو گردد ، تشخيص عدم صلاحيت بر عهده شوراي انضباطي يا رئيس دانشگاه است.

ماده49- شوراي صنفي خوابگاه ها بر اساس آيين نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستاي توسعه مشاركت دانشجويان در امور صنفي خود و كمك به بهبود خدمات رساني در امور رفاهي و صنفي ساكنين خوابگاه در چارچوب ضوابط و اختيارات مصوب، فعاليت مي نمايد.

"تبصره": شوراهاي صنفي مجاز به انجام فعاليتهاي فرهنگي ، علمي و سياسي در محيط خوابگاه نمي باشند.

ماده50- ورود و اقامت افراد غير دانشجو تحت عنوان ميهمان، معلم يا شاگرد خصوصي و... درخوابگاههاي دانشجويي ممنوع مي باشد.

50-1: اقامت دانشجوي غيرساكن درخوابگاه فقط با رضايت هم اتاقي هاي ميزبان ودريافت مجوزكتبي ازاداره امور خوابگاه هابه صورت محدود مجازاست.

50-2:درصورت وجود ضرورت و امكانات معاونت فرهنگي،دانشجويي دانشگاه در ارتباط با حضوركوتاه مدت بستگان درجه يك دانشجو در خوابگاه به صورت ميهمان تصميم گيري خواهد نمود.

 ماده51 - شرايط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران:

51-1: ساعت ملاقات حداكثرتاپايان زمان تعيين شده تردد در خوابگاه مي باشد.

51-2: در خوابگاه دختران ملاقات كننده مرد بايد از محارم دانشجو باشد و كارت شناسايي عكس دار معتبر و يا شناسنامه خود را به سرپرست خوابگاه ارائه نمايد و فرم مخصوص ملاقات و يا دفتر مربوطه را تكميل و امضا نمايد، سرپرست شيفت خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات كننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامي نزديكان دانشجو (كه قبلاً در فرم مخصوص قيد شده است) تطبيق و در صورت مغايرت از ملاقات جلوگيري و مراتب را به رئيس اداره امور خوابگاه ها گزارش كند.

( فرم مربوط به ملاقات كنندگان در ابتداي ورود به خوابگاه حتما بايد به تاييد اولياي دانشجو برسد و در دفتر خوابگاه نگهداري شود)

51-3: در خوابگاه دختران، همسر دانشجوي متاهل به هنگام ملاقات لازم است شناسنامه خود را به سرپرست شيفت خوابگاه ارائه نمايد( كارت شناسايي كافي نيست) و سرپرست شيفت خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات كننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامي نزديكان دانشجو (كه قبلا در فرم مخصوص قيد شده است) تطبيق و در صورت مغايرت از ملاقات جلوگيري و مراتب را به رييس اداره امور خوابگاه ها گزارش نمايد.

51-4: ملاقات دراتاق عمومي يا محلي كه به همين منظور تعيين شده و در ساعات اعلام شده قابل انجام خواهد بود.

ماده52- ساعت سكوت عمومي در خوابگاه به تناسب فصول و شرايط ، توسط اداره خوابگاه ها تعيين واعلام مي گردد.

ماده53- كليه ساكنين خوابگاه ها  اعم از كاركنان، مسئولين خوابگاه ها  و دانشجويان ملزم به رعايت مندرجات اين آيين نامه مي باشند و چنانچه فرد يا افرادي خلاف آن اقدامي نمايند موارد خلاف در مراجع ذيصلاح قانوني دانشگاه قابل پيگرد خواهد بود.

ماده54- تهيه و تنظيم فرم هاي مربوط به بعضي از مواد آيين نامه به عهده معاونت دانشجويي، فرهنگي دانشگاه مي باشد.

 

دانشگاه علوم پزشكي جهرم

معاونت دانشجويي فرهنگي

امور خوابگاه ها

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
7514
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal