۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين
اساسنامه
باسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
اساسنامه مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
ماده 1- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتي و به موجب اين اساسنامه مركز تحقيقات
"عوامل اجتماعي موثر بر سلامت" كه در اين اساسنامه مركز تحقيقات ناميده مي شود . براي تامين اهداف زير
مورد موافقت قرار گرفت.
م ماده 2- اهداف:، ترجمه دانش سلامت، ارائه رھنمود و مشاوره به سياستگذاران و متوليان سلامت، توانمندسازي و جلب مشاركت
1 - حفظ و ارتقاء سلامت جامعه ايراني
-2 توسعه مطالعات درباره عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت
-3ترغيب محققان به تحقيق درباره عوامل فوق الذكر
-4 ترغيب محققان حوزه سلامت به توجه و تعامل با علوم انساني و اجتماعي
-5 كاربردي كردن تحقيقات انجام شده در نظام سلامت
-6 همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي
-7 تربيت نيروي انساني لازم و شايسته در جهت اهداف مركز
-8 ارتقاء توانمندي هاي اعضاء نظام سلامت و سازمانهاي مرتبط در جهت برآوردن اهداف مركز
-9 بستر سازي و افزايش كمي و كيفي پژوهش در حوزه تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت و عدالت در سلامت
10-و عدالت در سلامت SDH  هدفمند كردن پژوهش در حوزه
11-و عدالت در سلامت SDH  بكارگيري و استفاده از نتايج پژوهشهاي حوزة
12-افزايش جذب منابع
مستمر كميت و كيفيت پژوھش ھاي مرتبط و اشاعھ دانش حاصلھ گامي در جھت كمال انساني و تحقق جامعھ اي سالم با اتكاي بر عدالت در سلامت بر
دارد.
ماده 3- اركان مركز عبارتند از :
الف : شورايعالي
ب : رئيس مركز
ماده 4- اعضاء شورايعالي مركز عبارتند از :
-1 رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
-2 معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
-3 معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
-4 رئيس مركز
-5 سه نفر از اعضاء هيات علمي با پيشنهاد رئيس مركز و تاييد رئيس دانشگاه
ماده 5- وظايف شورايعالي مركز بشرح زير مي باشد:
-1 تصويب خط مشي پژوهشي مركز
-2 تصويب طرحهاي تحقيقاتي مشترك با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج كشور و
سازمانهاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
-3 بررسي و تصويب گزارش سالانه فعاليتهاي مركز
-4 بررسي و تصويب بودجه سالانه مركز در محدوده امتيازات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني
-5 تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي شورايعالي و دستورالعملهاي اجرائي مركز تحقيقات
-6 پيشنهاد ساختار سازمان و تشكيلات مركز
تبصره : مصوبات شورايعالي مركز بر اساس سياستها و خط مشي ها و هماهنگي با وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي خواهد بود.
ماده 6- رئيس مركز به پيشنهاد شورايعالي مركز و حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي هر چهار سال يكبار
منصوب ميگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 7-وظايف رئيس مركز:
رئيس مركز بالاترين مقام اجرائي مركز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورايعالي وظايف و امور محوله
انجام ميدهد.
ماده 8- اعضاء مركز: مركز داراي دو نوع عضو بشرح زير است :
الف) اعضاء پيوسته : كه اعضاء هيات علمي و كارشناسان تمام وقت مركز هستند.
ب) اعضاء وابسته : كه اعضاء هيات علمي ساير گروههاي دانشگاه علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهها و
موسسات آموزش عالي هستند.
ماده 9- منابع مالي مركز:
الف) درآمدهاي حاصله از خدمات مركز طبق ضوابط قانوني
ب) كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي
ج) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص
   91/7/17 به تصويب شوراي پژوهشي اين اساسنامه در 9 ماده و يك تبصره تهيه شده است و در تاريخ .. 
دانشگاه رسيد. پس از تصويب و موافقت با راه اندازي مركز از طرف معاونت تحقيقات و فناوري وزرات بهداشت
قابل اجرا خواهد بود.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
1622
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal