۱۴۰۰ دوشنبه ۸ آذر
اهداف و برنامه ها

هدف کلی:

ارتقای کیفیت آموزش بالینی  ازطریق ارزشیابی همه جانبه

اهداف جزیی:

ü      هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه کیفیت آموزشی

ü      سازمان دهی ، اجراء و نظارت برارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایند های یاددهی یادگیری

ü      هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمونها با هدف ارتقای کیفی

وظایف مورد انتظار:

ü      مشارکت در برنامه  ارزشیابی اساتید بالینی

ü      طراحی و پایش نظرسنجی از استاد و فراگیر در خصوص فرایندیاددهی و یادگیری و امکانات رفاهی 

ü      مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

ü      انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقاء و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

ü      ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

ü      ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

ü      ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

ü      همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونها در دانشکده ها  (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)

ü      تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم

ü      مشارکت، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی  و بیرونی گروههای آموزشی با نظارت  EDC

ü      گزارش شاخص های آموزشی دانشکده، بیمارستان و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی

ü      نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی 

ü      پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

ü      ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه

ü      اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه با همکاری EDC

ü      تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاری  EDC

 

برنامه ها

ü      پیگیری و نتیجه گیری پسخوراند نظرات اساتید در مورد ارزشیابی سالیانه

ü      بهبود روند ارزشیابی اساتیدبالینی در دانشکده علوم پزشکی توسط دانشجویان

ü      ارزیابی مدیر گروه بالینی توسط اعضای هیات علمی گروه ، مقام مافوق (رئیس دانشکده ) و (رتبه بیمارستان) به صورت سالیانه

ü      ارزیابی اعضای هیات علمی توسط مدیر گروه بالینی، مقام مافوق (رئیس دانشکده ) و (رتبه بیمارستان) به صورت سالیانه

ü      آشنا کردن بیشتر هم دانشجویان و هم مدیران گروه و هم اساتید محترم از اهداف ارزشیابی

ü      همکاری با مراکز توسعه دانشکده ها برای فعال کردن هرچه بیشتر روندهای ارزشیابی

ü      همکاری با مرکز توسعه اموزش بالینی بیمارستان های اموزشی در راستای  برقراری ارزشیابی جامع بالینی

کمیته ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی بصورت دوره ای(ترجیحاً ماهیانه) برگزار می گردد.

تاریخ :
1400/05/13
تعداد بازدید:
99
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal