۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
رسالت

هدف اصلی از آموزش پزشکی پاسخگو آشنا نمودن دانشجو و کارورز با واقعیات طبابت در جامعه و معرفی نقش پزشک دراجتماع است. فرض اصلی این الگو این است که آموزش بالینی در مکانی که بیمار در آن زندگی می کند ، متمرکز شود .  در این راستا زمانی فرد درانجام کاری مهارت پیدا می کند که آن کار را در قالب موقعیت مربوطه بیازماید . اگر افراد در همان مکان که آموزش دیده اند ، مورد امتحان قرار گیرند در امر آموزش موفق خواهند بود ونتیجه گیری منطقی آن است که اگر قرار است بیشتر مراقبت از بیماران در درمانگاه ها و مطب ها باشد ، بهتر است آموزش فراگیران طب نیز در عرصه درمانگاه های با جمعیت تعریف شده انجام پذیرد و مکان آموزشی نیز بیشترین تشابه را با مکان که دانشجو در آینده در آنجا طبابت می نماید ، داشته باشد . حداقل نتیجه گیری این است که آموزش پزشکی که بطور کامل در بیمارستانها انجام می گیرد بطور کامل در بیمارستانها انجام می گیرد بطور قطع دانشجو را برای طبابت در مطب و درمانگاهها آماده نمی کند . آموزش علوم پزشکی و بهداشتی در آزمایشگاهها و بیمارستان های شهرهای بزرگ و به دور از اکثریت جامعه انجام می گیرد. جایی که تکنولوژی پیشرفته و پر هزینه بکار می رود. محتوای آموزشی نیز الگویی از کشورهای پیشرفته می باشد. آموزش مبتنی برجامعه و پاسخگو یک برنامه اجرایی آموزشی است که در بافت جامعه و خارج از سطح سوم و در بطن جامعه انجام می گیرد. در این برنامه دانشجویان با روشهای مختلف مواجهه با مشکلات در جامعه آشنا می شوند و در مورد آنچه در آینده به عنوان حرفه خود با آن برخورد خواهند داشت آگاهی و مهارت کسب می کنند. آموزش پاسخگو بیانگر کوریکولومی است که اساس و پایه آن دریافت و پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه و آماده کردن دانشجویان برای کار و ارائه خدمات به جامعه می باشد.

تعریف:

آموزش پزشکی پاسخگو، برنامه اجرایی آموزشــی است که در باطن جامعه انجام میگیرد و محوریت فعالیتهای آموزش، پژوهش و خدمت رســــانی را بر اساس اصول اخالقی و اولویتهای جامعه تحت پوشش خود قرار میدهد. در این برنامه دانشــجویان با روشهای مختلف مواجهه با مشــکالت در جامعه آشــنا میشــوند و آ گاهی و مهارت در مورد آینده حرفه ای کســب مینمایند با توجه به رویکرد آموزش پزشکی پاسخگو، نظام آموزش پزشکی بایستی افرادی تربیت نماید که علاوه بر توانمندی در حرفه، توانایی پاسخگویی به چالشها و مشکالتی که ناشی از تغییر نیازهای جامعه و مراقبتهای بهداشتی است را داشته باشند و بتواننـــد بر روی جامعـــهای که در آن خدمــت میکنند اثــرات مثبت بگذارند.

شورای آموزش پزشکی پاسخگو : به عنوان عالی ترین مقام سیاست گزاری و تصمیم گیری دانشکده پزشکی در این زمینه عمل کرده و متشکل از معاونین دانشکده، رئیس مرکز توسعه آموزش پزشکی پاسخگو ، معاونین آموزشی بیمارستان ها و مسئول دفاتر آموزش توسعه بیمارستان ها  بوده و ریاست آن به عهده رئیس دانشکده می باشد .این شورا بسته به نیاز تشکیل جلسه داده و در مورد مباحث مربوطه تصمیم گیری می نماید و مصوبات این شورا برای کلیه بخش های دانشگاه لازم الاجرا می باشد .

تاریخ :
1400/05/16
تعداد بازدید:
299
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal