۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
رسالت

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

معاونت آموزشی دانشگاه

دانشکده پزشکی

رسالت گروه آموزش پزشکی :

گروه آموزش پزشکی دانشگاه با هدف ارتقای کیفی آموزشی و با تاکید بر شرح وظایف  گروه های اموزشی دانشکده پزشکی، پرستاری و هم چنین شرح وظایف مرکز مطالعات وتوسعه (EDC) و دفاتر توسعه (EDO) درسال98شکل گرفت . این گروه با همکاری با مرکز توسعه در دانشگاه علوم پزشکی ماموریتهای زیر را در سه سطح دانشجویی، اعضای هیات علمی و سطح کلان دانشگاه برعهده دارد:

ماموریتهای گروه آموزش پزشکی در سطح دانشجویی:

1-    تقویت کمیته دانشجویی در توسعه آموزش به منظور حمایت از کلیه دانشجویان عضو

2-    تقویت بنیه علمی دانشجویان از طریق همکاری با مرکز توسعه در راه اندازی مرکز آموزش همتایان

3-    تقویت تعامل بین کمیته دانشجویی توسعه آموزش با کمیته تحقیقات دانشجویی در قالب تفاهم نامه

4-    برگزاری دوره های توانمندسازی متناسب اب نیازسنجی انجام شده جهت دانشجویان عضو کمیته های EDC و سایر دانشجویان علاقمند

5-    تاکید برنهادینه شدن برنامه مواجهه زودرس در فرایند آموزشی دانشجویان با همکاری اساتید علوم بالینی

6-    حمایت از دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه/ دانشکده به منظور شناسایی و هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان

7-    تقویت اصول حرفه ای گری ، مهارت های ارتباطی در دانشجویان با برگزاری دوره های آموزش در مرکز مهارتهای بالینی

8-    تقویت مراکز مهارتهای بالینی دانشکده/بیمارستان ها در راستای توانمندسازی دانشجویان قبل از ورود به بالین و درحین آموزش بالینی

9-      حمایت از طرح های پژوهش در آموزش دانشجویی و جلب مشارکت دانشجویان در انجام پروژه های آموزشی

10- همکاری با دفاتر توسعه و مرکز مطالعات و توسعه در راستای اجرای شرح وظایف

11- مشارکت در آموزش درس آداب پزشکی 1الی 4 و درس خلاقیت جهت دانشجویان پزشکی ورودی 96 به بعد در قالب کارگاه/ کلاس حضوری یا غیرحضوری

*تعریف درس آداب پزشکی :

*مسئولیت ارائه درس مذکور با گروه آموزش پزشکی است.

12- حمایت علمی از برنامه کمیته المپیاد دانشجویی به منظور توانمندسازی دانشجویان مشارکت کننده، تشویق بیشترمشارکت دانشجویان، اساتید همکار و ایجاد انگیزه در راستای کسب مدال المپیاد

13- همکاری و تعامل گروه با کمیته المپیاد در برگزاری کلاس های المپیاد علمی بخصوص حیطه آموزش پزشکی و پذیرش مسئولیت کمیته ها

14- حمایت از برگزاری برنامه های کمیته هایی دانشجویی در توسعه آموزش در قالب وبینار، سمینار و همایش در سطح درون دانشگاهی ،کلان منطقه یا کشوری

15- تعامل گروه با دانشجویان جهت دریافت نقطه نظرات آموزشی در جهت ارتقای کیفی آموزش

ماموریتهای گروه آموزش پزشکی درسطح  تعامل بین بخشی با اساتید و اعضای هیات علمی سایر گروه های آموزشی :

1-     همکاری با مرکز توسعه در برگزاری دوره های توانمندسازی  کوتاه مدت جهت اساتید جدیدالورود و دوره های تکمیلی جهت کلیه اساتید

2-    ارائه مشاوره با تاکید بر الگوهای یاددهی-یادگیری، حمایت و همکاری در طراحی،اجرا و ارزشیابی روشهای آموزش فعال حضوری و غیرحضوری توسط اساتید

3-    ارائه مشاوره ، حمایت و همکاری در نگارش طرح های نوآورانه

4-    ارائه مشاوره ، حمایت و همکاری در تنظیم فعالیتهای دانش پژوهی

5-    برگزاری دوره های توانمندسازی در خصوص روش های ارزیابی از دانشجو در محیط بالینی ، آزمایشگاهی و محیط شبیه سازی شده

6-    مشارکت در طراحی ، اجرای برنامه ارزشیابی درونی گروه های علوم پایه و بالینی و همچنین ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی که توسط مرکز توسعه یا دفاتر توسعه پیش بینی شده است

7-    ارائه مشاوره  به اساتید در راستای استانداردسازی سوالات آزمون ها

8-    ارائه مشاوره و حمایت در راستای نهادینه شدن شاخص های استانداردهای اعتباربخشی دانشکده/ دانشگاه / مرکز توسعه

9-     همکاری با کمیته  ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید

10- همکاری با معاونت آموزشی در خصوص بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

11-  همکاری در برگزاری دوره های  توانمند سازی تدوین شده  بصورت ترکیبی/ در قالب وبیناری  

12- تدوین شرح وظایف گروه و اطلاع رسانی آن بنحو مقتضی 

13- ارایه مشاوره آموزشی ، پژوهش در آموزش به گروه های آموزشی در صورت نیاز

14- انجام نیاز سنجی دوره ای با توجه به شاخص های اعتبار بخشی موسسه ای

15- همکاری در  تدوین طرح دوره  و ارایه درس آداب پزشکی  با همکاری بین بخشی سایر گروه های ذیربط بصورت حضوری و غیر حضوری

16- ارائه مشاوره و حضور فعال درخصوص به کارگیری روشهای فعال آموزشی و فرایندهای یاددهی-یادگیری

ماموریتهای گروه آموزش پزشکی درسطح  کلان دانشگاه :

1-    ارائه مشاوره تخصصی در خصوص شاخص های اعتباربخشی توسط اعضای گروه در راستای اعتبار بخشی  موسسه ای/ برنامه دوره پزشکی عمومی  و اعتبار بخشی مر کز توسعه دانشگاه، مرکز آموزش مجازی ، اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

2-     ضرورت حضور فعال اعضای گروه آموزش پزشکی در راستای ارائه مشاوره ،مسئولیت پایش و یا پذیرش مسئولیت کمیته های مرکز توسعه ( کمیته دانش پژوهی- پژوهش در آموزش- توانمند سازی اساتید- ارزشیابی برنامه- ارزیابی آزمون ها- برنامه ریزی درسی- ارزشیابی کیفیت تدریس-آموزش پاسخگو- کمیته های دانشجویی در توسعه آموزش   )

-تبصره : درصورت نیاز بیمارستان های آموزشی به دریافت مشاوره از طرف اعضای هیات علمی و یا کارشناسان تحصیل کرده آموزش پزشکی گروه برنامه ای درجهت رفع نیاز ارائه نماید.

-تبصره: این گروه در صورت نیاز به جامعه هدف (کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشجویان، دانشکده های وجود درجهرم،دانشگاه آزاد، دانشگاه دولتی ، دانشکده/دانشگاه های علوم پزشکی همجوار مانند گراش،فسا، بوشهر و...) جهت توانمندسازی،ارائه مشاوره جهت طرح های آموزشی مشترک بین دانشگاهی درقالب تفاهم نامه برنامه ارائه و اجرا نماید.

3-    تعامل اعضای گروه در برنامه های مرکز توسعه ، دفاتر توسعه، دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی

4-    همکاری اعضای گروه در انجام نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی در سطح کلان دانشگاه / دانشکده ها/معاونت های دانشگاه بر حسب شاخص های اعتبار بخشی

5-    ارتقای تعامل بین بخشی گروه آموزش پزشکی با سایر گروه های آموزشی دانشگاه

6-    مشارکت در طراحی ، اجرا  و پایش برنامه های مرتبط به آموزش پاسخگو مبتنی بر نیاز دانشجو و جامعه در راستای  توانمند سازی  دانشجویان  و تربیت فارغ التحصیلان پاسخگو به اجتماع

7-    ارائه مشاوره جهت بازنگری شرح وظایف گروه های آموزشی دانشکده های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی ،  مرکز توسعه و دفاتر توسعه در سطح دانشگاه ، کلان منطقه و کشوری  

8-    ارائه مشاوره در زمینه پایش بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش از طریق تعامل با دبیرخانه تحول

9-    ارایه مشاوره و پایش در زمینه  سیاست های راهبردی دانشگاه و دانشکده ها در زمینه ارتقای آموزش به شورای آموزشی دانشکده ها و دانشگاه

10-  پایش برنامه های مرتبط  به دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستان ها

11-  ارایه مشاوره در زمینه طراحی ، اجرا  و پایش برنامه های  توسعه ای به حوزه معاونت آموزشی  

12-  ارایه مشاوره در زمینه طراحی ، اجرا و پایش شاخص های مرتبط به کمیته کوریکولوم دانشکده ها

دورنما:

این گروه آموزشی انتظار دارد طی 5سال آینده باهمکاری

- کلیه اساتید آموزش علوم پایه و بالینی با بکارگیری مبانی آموزش پزشکی به سمت یک دانشگاه علوم پزشکی با استانداردهای آموزشی گام بردارد.

-       از روشهای تدریس فعال مانند TBL-PBL و Flipped توسط اساتید در کلاس های حضوری یا غیر حضوری و یا بصورت ترکیبی استفاده شود.

-      از روشهای ارزیابی عینی مانند آسکی ، داپس در ارزیابی مهارتهای حرفه ای دانشجویان استفاده نمایند.

-      بتواند با مداخلات آموزشی هدفمند و دارای معیارهای گلاسیک در راستای تقویت دانش پژوهی آموزشی و ارتقای کیفی آموزش گام بردارد.

-      کلیه استانداردها در حوزه های مختلف دانشجویی، هیات علمی و منابع نهادینه گردد.

-      اصول حرفه ای گری و اصول مهارتهای ارتباطی، رشد فردی در دانشجویان نهادینه شود.

-        با مشارکت و همکاری گروه های مختلف آموزشی زمینه فارغ التحصیلی دانشجویان توانمند، پاسخگو به نیازهای جامعه و حرفه ای فراهم گردد.

-        این گروه سعی دارد زمینه رشد و تعالی فعالیت های کمیته های دانشجویی مرتبط به مرکز توسعه ( کمیته دانشجویی در توسعه آموزش، کمیته المپیاد و کمیته مرتبط به دفتر استعداد درخشان)  با  جلب همکاری بین بخشی ارتقاء دهد

-        این گروه سعی دارد در زمینه توسعه آموزش حضوری و غیر حضوری با  محوریت مرکز مطالعات و توسعه و همکاری مرکز مجازی دانشگاه ، کمیته های دانشجویی در توسعه اموزش و سایر گروه های آموزشی  پایه و بالینی دوره های کوتاه مدت آموزش پزشکی، وبینار و همایش های آموزش پزشکی در سطح کلان منطقه و کشوری برگزار نماید 

ارزشها :

این گروه تلاش می نماید درراستای تحقق استانداردهای اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی و حرکت به سمت دانشگاه استاندارد ، ارتقای سلامت جامعه با رعایت ارزشهای زیر گام موثر بردارد :

1- ارج نهادن به جایگاه علم و مقام استاد و دانشجو

2- ایجاد تعهد در دانش آموختگان در امر درمان بیماران و تامین سلامت افراد جامعه

3- ارج نهادن به اخلاق پژوهش در آموزش و طرح های نوآورانه در آموزش مطابق آئین نامه و ضوابط بیانیه ها  و ارز ش های اخلاقی  

4- پاسخگویی به نیازهای ذینفعان( دانشجویان ، اساتید و کارکنان ) گروه ذیربط با حفظ چارچوب رسالت و قوانین گروه

6- استفاده از دیدگاه اساتید گروه  و سایر گروه های آموزشی در اجرای شزح وظایف مرتبط به گروه

7-اهمیت دادن به تعامل بین بخشی  با سایر گروه های آموزشی  در راهبری گروه

7- توجه به نقش الگوئی اعضای هیات علمی

8-توجه به اخلاق مداری ، عدالت محوری و پرورش خلاقیت و استعدادها

9- توجه به شاخص های اعتبار بخشی مرکزتوسعه و اعتبار بخشی موسسه  و برنامه دوره پزشکی عمومی

10-اهمیت به شاخص های  آموزش پاسخگویی به نیازهای جامعه و دانشجویان

 
تاریخ :
1399/12/12
تعداد بازدید:
478
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal