۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
معرفی کارشناس

 

 

 

تصویر

معرفی

 

نام و نام خانوادگی: رقیه خداجو

سمت: کارشناس دفتر توسعه آموزش بیمارستان مطهری

تلفن :54340501 -071

پست الکترونیک:

khodajoo6010@gmail.com

 

سوابق

 

                                                     

 

شرح وظایف

 

 

1-     تنظیم برنامه آموزشی و برنامه درمانگاه های اموزشی به صورت ماهیانه

2-     تنظیم لیست اسامی دانشجویان و فرم نمرات عملی  جهت حضور و غیاب ماهیانه به اساتید بالینی

3-     اخذ برنامه کشیک از دانشجویان و تایپ برنامه و ارسال آن به سوپروایزر، مسئولین بخش ها و واحد تغذیه

4-     توزیع لاگ بوک به دانشجویان در ابتدای هر ماه و دریافت و چک آن در پایان هر ماه جهت نمره دهی.

5-     هماهنگی جهت برگزاری مورنینگ ها و کنفرانس ها با اساتید و اعلام در گروه واتساپی به دانشجویان

6-     رزرو سالن های آموزشی و نظارت بر نظافت و سیستم ها

7-     حضور در مورنینگ و ژورنال کلاب و حضور و غیاب دانشجویان و ارائه فرم مربوطه جهت تکمیل.

8-     اخذ سوالات پایان بخش از اساتید، تایپ آن و ارسال آن به دانشگاه جهت برگزاری آزمون آنلاین

9-     ارسال اسامی دانشجویان به مرکز آموزش مجازی جهت آزمون آنلاین computer base.

10- حضور در دانشگاه به عنوان مراقب جلسه امتحان.

11- تصحیح اوراق امتحان و ارسال نمرات به مدیر گروه جهت تایید و اعلام آن به دانشجویان.

12- ارسال لیست اسامی به مرکز آموزش مجازی جهت عضویت در سامانه نوید جهت مطالعه مباحث.

13- بارگذاری مباحث و فایل های آموزشی در سامانه نوید.

14- بارگذاری تکلیف در سامانه نوید.

15- ثبت نمرات دانشجویان در لیست نمره و ارسال به دانشگاه جهت ثبت در سامانه هم آوا.

16- ثبت مرخصی اساتید و ارسال به دانشگاه.

17- هماهنگی با اساتید جهت حضور در مورنینگ و کنفرانس ها.

18- همکاری با دانشکده جهت ارسال مستندات برای اعتبار بخشی دانشکده.

19- انجام امور اعتبار بخشی واحد EDO بیمارستان استاد مطهری.

20- اطلاع رسانی وبینارها ، نامه ها و جلسات به اساتید.

21- همکاری با واحد EDC و انجام پایش جهت ارزیابی اساتید بخش.

22- ثبت مرخصی دانشجویان.

23- تشکیل پرونده جهت هر رزیدنت.

24- اخذ کشیک رزیدنتی و تایپ آن.

25- معرفی رزیدنت ها به بخش در جهرم .

26- معرفی به روتیشن در شیراز ، هماهنگی جهت سلف سرویس و اسکان.

27- اقدام و پیگیری جهت دریافت نمرات ارزشیابی روتیشن گذارنده شده در شیراز از کارشناس مربوطه.

28- ارزشیابی ماهیانه در روتیشن های گزرانده شده جهرم.

29- هماهنگی جهت مورنینگ و ژورنال رزیدنتی

30- هماهنگی با اساتید مربوطه جهت کنفرانس های هفتگی برای رزیدنت ها.

31- ثبت مرخصی رزیدنتی

32- دریافت سوال از اساتید و برگزاری امتحان رزیدنتی

33- دریافت و تایپ سوالات از اساتید جهت آزمون های پذیرش دستیار، ارتقاء، گواهینامه ، بورد تخصصی، آزمون های آنلاین و جامع شیراز ، KFP.

34- ثبت اطلاعات و نمرات رزیدنت ها جهت شرکت در آزمون های ارتقاء، گواهینامه ، بورد تخصصی.

35- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و الزامی.

36- هماهنگی در خصوص پایان نامه رزیدنت ها ( از ثبت عنوان  پروپوزال الی جلسه دفاع پایان نامه)

37- ارسال نامه ماهیانه به مدیریت جهت پرداخت کارانه.

38-  تکمیل فرم ترفیعات جهت اساتید و تایید توسط مدیرگروه ها وارسال به دانشگاه

-        تمام موارد فوق زیر نظر دانشکده پزشکی ، معاونت آموزشی بالینی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می شود.

 

 

 

 

تصویر

معرفی

 

نام و نام خانوادگی: زهراجعفرزادگان

سمت: کارشناس دفتر توسعه آموزش بیمارستان مطهری

داخلی:

پست الکترونیک:

 zahrajafarzadegan03@gmail.com

 

سوابق

 

                                  

 

 

شرح وظایف

 

 

1-     تنظیم برنامه آموزشی و برنامه درمانگاه های اموزشی به صورت ماهیانه

2-     تنظیم لیست اسامی دانشجویان و فرم نمرات عملی  جهت حضور و غیاب ماهیانه به اساتید بالینی

3-     اخذ برنامه کشیک از دانشجویان و تایپ برنامه و ارسال آن به سوپروایزر، مسئولین بخش ها و واحد تغذیه

4-     توزیع لاگ بوک به دانشجویان در ابتدای هر ماه و دریافت و چک آن در پایان هر ماه جهت نمره دهی.

5-     هماهنگی جهت برگزاری مورنینگ ها و کنفرانس ها با اساتید و اعلام در گروه واتساپی به دانشجویان

6-     رزرو سالن های آموزشی و نظارت بر نظافت و سیستم ها

7-     حضور در مورنینگ و ژورنال کلاب و حضور و غیاب دانشجویان و ارائه فرم مربوطه جهت تکمیل.

8-     اخذ سوالات پایان بخش از اساتید، تایپ آن و ارسال آن به دانشگاه جهت برگزاری آزمون آنلاین

9-     ارسال اسامی دانشجویان به مرکز آموزش مجازی جهت آزمون آنلاین computer base.

10- حضور در دانشگاه به عنوان مراقب جلسه امتحان.

11- تصحیح اوراق امتحان و ارسال نمرات به مدیر گروه جهت تایید و اعلام آن به دانشجویان.

12- ارسال لیست اسامی به مرکز آموزش مجازی جهت عضویت در سامانه نوید جهت مطالعه مباحث.

13- بارگذاری مباحث و فایل های آموزشی در سامانه نوید.

14- بارگذاری تکلیف در سامانه نوید.

15- ثبت نمرات دانشجویان در لیست نمره و ارسال به دانشگاه جهت ثبت در سامانه هم آوا.

16- ثبت مرخصی اساتید و ارسال به دانشگاه.

17- هماهنگی با اساتید جهت حضور در مورنینگ و کنفرانس ها.

18- همکاری با دانشکده جهت ارسال مستندات برای اعتبار بخشی دانشکده.

19- انجام امور اعتبار بخشی واحد EDO بیمارستان استاد مطهری.

20- اطلاع رسانی وبینارها ، نامه ها و جلسات به اساتید.

21- همکاری با واحد EDC و انجام پایش جهت ارزیابی اساتید بخش.

22- ثبت مرخصی دانشجویان.

23- تشکیل پرونده جهت هر رزیدنت.

24- اخذ کشیک رزیدنتی و تایپ آن.

25- معرفی رزیدنت ها به بخش در جهرم .

26- معرفی به روتیشن در شیراز ، هماهنگی جهت سلف سرویس و اسکان.

27- اقدام و پیگیری جهت دریافت نمرات ارزشیابی روتیشن گذارنده شده در شیراز از کارشناس مربوطه.

28- ارزشیابی ماهیانه در روتیشن های گزرانده شده جهرم.

29- هماهنگی جهت مورنینگ و ژورنال رزیدنتی

30- هماهنگی با اساتید مربوطه جهت کنفرانس های هفتگی برای رزیدنت ها.

31- ثبت مرخصی رزیدنتی

32- دریافت سوال از اساتید و برگزاری امتحان رزیدنتی

33- دریافت و تایپ سوالات از اساتید جهت آزمون های پذیرش دستیار، ارتقاء، گواهینامه ، بورد تخصصی، آزمون های آنلاین و جامع شیراز ، KFP.

34- ثبت اطلاعات و نمرات رزیدنت ها جهت شرکت در آزمون های ارتقاء، گواهینامه ، بورد تخصصی.

35- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و الزامی.

36- هماهنگی در خصوص پایان نامه رزیدنت ها ( از ثبت عنوان  پروپوزال الی جلسه دفاع پایان نامه)

37- ارسال نامه ماهیانه به مدیریت جهت پرداخت کارانه.

38-  تکمیل فرم ترفیعات جهت اساتید و تایید توسط مدیرگروه ها وارسال به دانشگاه

-        تمام موارد فوق زیر نظر دانشکده پزشکی ، معاونت آموزشی بالینی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجام می شود.

 

 


 

تصویر

معرفی

 

نام و نام خانوادگی: