۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
کارشناسان آموزش

 

تصویر

معرفی

 

 مریم زارعیان

نام و نام خانوادگی: مریم زارعیان

سمت: کارشناس آموزش بالینی دانشگاه

شماره تماس: 07154331521

داخلی: 241

 

سوابق

 

 

کارشناس اموزش بالینی بیمارستان مطهری از سال 1393

 

شرح وظایف

 

 

 
 
 
 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: سعیده مکارم نیا

سمت: کارشناس آموزش بالینی 

شماره تماس: 07154340501

داخلی: 

 

سوابق

 

 

 

شرح وظایف

 

 

 
 
 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: معصومه نظافت

سمت: کارشناس آموزش بالینی 

شماره تماس: 07154230009

داخلی: 

 

سوابق

 

 
 

 

شرح وظایف

 

 

 
 
 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: زکیه حاجی پور

سمت: کارشناس آموزش بالینی 

شماره تماس: 07154230009

داخلی: 

 

سوابق

 

 
 

 

شرح وظایف

 

 

 
 
 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: مریم رحمانیان

سمت: کارشناس خدمات آموزشی

شماره تماس: 07154331521

داخلی: 

 

سوابق

 

 
 

 

شرح وظایف

 

 

 
 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: زهرا جعفرزادگان

سمت: کارشناس آموزش دستیار تخصصی

شماره تماس: 07154340501

داخلی: 241

 

سوابق

 

 
 

 

شرح وظایف

 

 

مطالعه کامل دستور العمل های اجرایی واصله از وزارت متبوع و تسلط کامل به قوانین و مقررات آموزشی و اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیئت رئیسه در حیطه وظایف محوله

برگزاری کارگاه های آموزشی و هماهنگی های آن با دستیاران جدیدالورود در مراکز آموزشی و درمانی و حضور و غیاب دستیاران و اعلام آن به دانشگاه جهت صدور گواهی

اعلام شروع به کار دستیاران به واحد کارگزینی جهت صدور حکم

صدور بیمه نامه برای تمامی دستیاران و ارسال به اداره بیمه

تکمیل مدارک دستیاران جدیدالورود در دانشکده و ثبت پرونده آموزشی در بایگانی

ثبت مرخصی دستیاران به صورت ماهانه که از مراکز آموزشی درمانی وصول می گردد.

مکاتبات آموزشی و اداری در زمینه های مختلف

انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی

اعلام پایان کار دستیاران سال آخر به دانشگاه

پیگیری نمرات درون بخشی دستیاران از مراکز آموزشی و درمانی

ارسال نمرات آزمون ارتقاء به تفکیک هر گروه آموزشی در مراکز آموزشی و درمانی

بررسی و پیگیری کارکرد دستیاران از مراکز آموزشی و درمانی و آماده کردن و تحویل به امور مالی دانشکده

بررسی عیدی دستیاران و آماده سازی لیست مربوطه جهت تحویل به امور مالی

لاگ بوک الکترونیکی دستیاران و راهنمایی های لازم به دستیاران و اساتید

انجام امور مربوط به دستیاران محروم از تحصیل و انصرافی و اعلام به مدیر آموزش دانشگاه

شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت به منظور افزایش توانایی ها و مهارت های شغلی با هماهنگی مسئول مافوق

همکاری در زمینه برنامه های مختلف آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه حسب دستور ریاست محترم دانشکده

انجام سایرامور محوله

 
 
 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: رقیه خداجو

سمت: کارشناس آموزش دستیار تخصصی

شماره تماس: 07154340501

داخلی: 

 

سوابق

 

 
 

 

شرح وظایف

 

 

مطالعه کامل دستور العمل های اجرایی واصله از وزارت متبوع و تسلط کامل به قوانین و مقررات آموزشی و اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیئت رئیسه در حیطه وظایف محوله

برگزاری کارگاه های آموزشی و هماهنگی های آن با دستیاران جدیدالورود در مراکز آموزشی و درمانی و حضور و غیاب دستیاران و اعلام آن به دانشگاه جهت صدور گواهی

اعلام شروع به کار دستیاران به واحد کارگزینی جهت صدور حکم

صدور بیمه نامه برای تمامی دستیاران و ارسال به اداره بیمه

تکمیل مدارک دستیاران جدیدالورود در دانشکده و ثبت پرونده آموزشی در بایگانی

ثبت مرخصی دستیاران به صورت ماهانه که از مراکز آموزشی درمانی وصول می گردد.

مکاتبات آموزشی و اداری در زمینه های مختلف

انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی

اعلام پایان کار دستیاران سال آخر به دانشگاه

پیگیری نمرات درون بخشی دستیاران از مراکز آموزشی و درمانی

ارسال نمرات آزمون ارتقاء به تفکیک هر گروه آموزشی در مراکز آموزشی و درمانی

بررسی و پیگیری کارکرد دستیاران از مراکز آموزشی و درمانی و آماده کردن و تحویل به امور مالی دانشکده

بررسی عیدی دستیاران و آماده سازی لیست مربوطه جهت تحویل به امور مالی

لاگ بوک الکترونیکی دستیاران و راهنمایی های لازم به دستیاران و اساتید

انجام امور مربوط به دستیاران محروم از تحصیل و انصرافی و اعلام به مدیر آموزش دانشگاه

شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت به منظور افزایش توانایی ها و مهارت های شغلی با هماهنگی مسئول مافوق

همکاری در زمینه برنامه های مختلف آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه حسب دستور ریاست محترم دانشکده

انجام سایرامور محوله

 

 

تاریخ :
1399/10/17
تعداد بازدید:
62
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal