۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
آیین نامه ها

آئین نامه استاد مشاور

فصل اول

مقدمه:

این آئین نامه در راستای هدایت هدفمند امور تحصیلی دانشجویان جهت رشد و شکوفایی هر چه بیشتر آنان با تبیین اهدا، وظایف و ساختار اجرایی مشخصبه منظور پیشگیری از افت تحصیلی، فراهم کردن زمینه های ارتقاء علمی و رفع مشکلات آموزشی، پژوهشی، فردی، اجتماعی، عاطفی و رفاهی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته) تنظیم شده است.

ماده1: تعاریف

1-1: استاد مشاور: یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه یا دانشکده است که مسئولیت هدایت تحصیلی و مشاوره ای دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی را در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فردی و اجتماعی بر عهده می‌گیرد.

1-2: مسئول استادان مشاور: یکی از اعضاء هیأت علمی دانشگاه یا دانشکده اس تکه وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت‌های استادان مشاور را بر عهده دارد.

1-3: دوره هدایت تحصیلی و مشاوره: منظور از این دوره، علاوه بر یکسال اول تحصیل، مدت زمانی است که دانشجو دچار افت تحصیلی می شود.

1-4:کمیته مرکزی استادان مشاور: منظور کمیته مرکزی استادان مشاور در سطح دانشگاه به ریاست معاون آموزشی دانشگاه است که تصمیم گیری در جهت اجرای آیین نامه استاد مشاور را بر عهده دارد.

1-5: دانشجوی همیار: دانشجوی فرهیخته و علاقه مند در مقطع تحصیلی بالاتر که در هدایت تحصیلی دانشجویان به استاد مشاور کمک می کند.

ماده2: اهداف

2-1: هدایت و نظارتمستمر بر روند تحصیلی دانشجویان

2-2: شناسایی زمینه های آسیب پذیری و عوامل غیر آموزشی موثر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و تلاش در جهت رفع آنها

2-3: آشنا نمودن دانشجویان با شهر محل تحصیل، واحدهای مختلف دانشگاه، مقررات و فرایندهای آموزشی و پژوهشی

2-4: شناسایی و حمایت از استعدادهای درخشان و هدایت دانشجویان برتر

ماده3: دانشجویان تحت پوشش استاد مشاور

کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و کارشناسی ارشد ناپیوسته).

تبصره: چنانچه دانشگاهی به هر دلیل قادر به تأمین استاد مشاور برای کلیه دانشجویان نباشد، اولویت با دانشجویان مشروحه زیر استکه الزاماً باید برای آنان استاد مشاور تعیین گردد.

- دانشجویان سال اول

- دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط انتخاب واحد می کنند، در نیمسال بعد از انتخاب واحد مشروط

- دانشجویان دارای افت تحصیلی (کاهش 2 نمره معدل نیمسال یا دارای معدل نیمسال 99/12-12 در مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی و معدل 99/14-14 در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته)

فصل دوم:

ماده4- جایگاه استاد مشاور

1-4: استاد مشاور به عنوان اولین سطح ارتباطی دانشجو با سیستم آموزشی محسوب می شود.

4-2: استاد مشاور در زمینه مشاوره و هدایت دانشجویان در مسائل آموزشی( در محدوده مقررات مربوطه) از جمله ثبت نام ، اخذ و حذف واحدها، حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال، تغییر رشته و انتقال و میهمانی دارای مسئولیت اجرائی بوده و هر گونه تصمیم گیری در موارد فوق منوط به نظر کتبی استاد مشاور می باشد.

4-3: استاد مشاور در حیطه های پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی صرفاً نقش هدایت کننده و مشورتی دارد و می تواند نظرات کتبی خود را به معاونت پژوهشی و معاونت دانشجویی فرهنگی اعلام نماید.

ماده5: نحوه انتخاب استاد مشاور

5-1:استاد مشاور ترجیحاً از میان اعضای هیئت علمی علاقه مندی به پذیرش مسئولیت مشاوره و دانشجویان با حداقل3 سال سابقه فعالیت آموزشی به پیشنهاد مسئول استادان مشاور و تائید معاون آموزشی دانشکده و هیأت اجرایی جذب اعضا هیأت علمی دانشگاه با حکم رئیس دانشکده منصوب می گردد.

تبصره1- حتی الامکان جنسیت و رشته تحصیلی استاد مشاور با جنسیت و رشته تحصیلی دانشجو همخوانی داشته باشد و در طول تحصیل دانشجو، استاد مشاور ثابت بماند. جهت دانشجویان دوره های دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در هر مرحله از طول دوره تحصیل می تواند استاد مشاور جدیدی انتخاب

شود.

تبصره2- گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با وظایف استاد مشاور الزامی است.

5-2: در زمان حضور نداشتن استاد مشاور(حداکثر به مدت6 ماه) استاد مشاور جانشین به پیشنهاد استاد مشاور مربوطه و تائید معاون آموزشی دانشکده با همان مسئولیت ها انتخاب می شود. در صورتی که عدم حضور استاد مشاور بیش از شش ماه ادامه داشته باشد استاد مشاور جانشین یا استاد مشاور دیگری جایگزین استاد مشاور قبلی خواهد شد.

5-3: در موارد ضروری مسئول استادان مشاور دانشکده می تواند از دانشجویان فرهیخته و علاقه مند به مشاوره

به عنوان دانشجوی همیار جهت کمک به استاد مشاور بهره گیرد.

5-4: در صورت لزوم به پیشنهاد مسئول استادان مشاور دانشکده و تائید کمیته مرکزی استادان مشاور دانشگاه

می توان از کارشناسان مجرب و غیر هیأت علمی به عنوان دستیار استاد مشاور استفاده نمود.

5-5: روسا و معاونین دانشگاه ها و دانشکده ها و روسای مراکز آموزشی درمانی با توجه به گستردگی شرح

وظایف خود در زمان تصدی مشاغل فوق حتی الامکان به عنوان استاد مشاور انتخاب نشوند.

5-6: انتخاب استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در صورتی که تمامی مفاد این آئین نامه را انجام دهد با رعایت بند 5-1 به عنوان استاد مشاور دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر بلامانع است.

فصل سوم

ماده6: شرح وظایفاستاد مشاور

6-1: استاد مشاور باید آشنا و مسلط به کلیه آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی، رفاهی، فرهنگی، اجتماعی، پژوهشی و مشاوره باشد و به وظائف و اختیارات خود آگاه باشد.

تبصره: دانشگاه موظف است جهت آشنایی استادان مشاور با موارد فوق کارگاه های آموزشی برگزار نماید.

6-2: توجه خاصبه دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهای مختلف دانشگاه و مکان های مختلف شهر محل تحصیل از وظائف استاد مشاور است.

6-3: استاد مشاور باید دانشجو را با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی ، دانشجویی و انضباطی در مقاطع مربوطه آشنا نماید.

6-4:استاد مشاور باید از طریق سامانه هم آوا به اطلاعات فردی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی و همچنین کارنامه تحصیلی و خلاصه اطلاعات تحصلی دانشجو به تفکیک نیمسال، درسترسی داشته باشد.

6-5: فرم گزارش مربوط به علت مراجعات دانشجو به استاد مشاور و مشاوره های انجام شده از سوی ایشان را تهیه و سوابق ارجاعات انجام شده را نگهداری نماید.

6-6: استاد مشاور باید به دانشجو در زمینه های شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازی وی برای پذیرش

مسئولیتشغلی در آینده مشاوره های لازم را ارائه نماید.

6-7: هدایت و برنامه ریزی درسی و مشاوره دانشجویان در زمینه روش های صحیح مطالعه و ترغیب به حضور در فعالیتهای فوق برنامه علمی و فرهنگی از وظایف استاد مشاور است.

6-8:کلیه فرم های انتخاب واحد، گواهی پزشکی، میهمانی، انتقال ، جابجایی، حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی، حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال می بایست توسط استاد مشاور بررسی و تائید گردد.

6-9: وضعیت تحصیلی دانشجو در گذشته، حال و پیگیری آن در آینده را ارزیابی و پایش نماید.

6-10: استاد مشاور باید استعدادها و توانایی های بالقوه دانشجو را شناخته و به شکوفایی منطقی آنان کمک نموده و دانشجویان موفق در زمینه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را از طریق مسئول استادان مشاور به مسئولین دانشکده معرفی نماید.

6-11: مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربیات به دانشجو باید توسط استاد مشاور جهت اتخاذ تصمیم مناسب و تقویت روحیه خود تصمیمی دانشجو انجام گیرد.

6-12: استاد مشاور باید مسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلی دانشجو(عوامل اقتصادی، عاطفی، روانی، اجتماعی و فرهنگی) را بررسی و شناسایی نموده و در صورت لزوم به مراکز مربوطه ارجاع دهد و به دانشجو در جهت پیشرفت تحصیلی و جبران کاستی های وی کمک نماید.

6-13: استاد مشاور باید به شرایط محیطی، خانوادگی و تحصیلی دانشجو توجه داشته و در صورت نیاز با صاحبنظران و کارشناسان مسائل مربوط به مشکلات دانشجوان مشورت نماید.

6-14: استاد مشاور بنا به صلاحدید در زمینه مشکلات دانشجو به خانواده وی اطلاع داده و در صورت لزوم با آنان مشاوره کند.

تبصره: لازم است در این خصوص استاد مشاور تبحر لازم را از طریق گذراندن دوره های آموزشی کسب نماید.

6-15: استاد مشاور باید مشکلات دانشجویان را با هماهنگی مسئول استادان مشاور دانشکده به مدیر گروه مربوطه یا معاونت آموزشی دانشکده(حسب مورد) اعلام نماید.

6-16: در صورت لزوم در جلسات دانشگاه یا دانشکده (از جمله کمیسیون موارد خاص و کمیته انضباطی وکمیته پیشرفت تحصیلی و...) که تصمیم گیری آموزشی، رفاهی و یا انضباطی در مورد دانشجوی تحت پوشش

وی صورت می گیرد به صورت مشورتی شرکت کند.

6-17: استاد مشاور باید دانشجویان را با هماهنگی مسئول استادان مشاور به واحدهای مختلف دانشگاه از جمله مرکز مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشگاه در مواردی که نیاز به همکاری و مشاوره تخصصی داشته باشد معرفی کند.

تبصره: پیگیری پرونده های ارجاع شده به مراکز ذیربط از وظایف استاد مشاور است.

6-18: استاد مشاور باید در گردهمایی و کارگاه های توجیهی و آموزشی و جلسات مربوط به استادان مشاور شرکت کند.

6-19:استاد مشاور باید در جلسات ماهانه که توسط معاون آموزشی دانشکده و مسئول استادان مشاور در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می گردد شرکت کند.

6-20: استاد مشاور باید در پایان هر نیمسال تحصیلی گزارش عملکرد خود را تهیه و به مسئول استادان مشاور دانشکده ارائه نماید.

ماده7:

مسئولیت مشاوره دانشجویان میهمان با استاد مشاور دانشگاه مبدا است.

تبصره: در صورت لزوم مسئول استادان مشاور در دانشگاه مقصد به مشکلات این دانشجویان رسیدگی خواهد

کرد.

ماده8:

حتی الامکان دانشجویان غیر ایرانی تحت پوشش یک استاد مشاور باشند.

تبصره: دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان غیر ایرانی آنها بیشتر از سقف مجاز است تابع تبصره ماده11 این

آئین نامه می باشند.

ماده9: نحوه حضور و محاسبه امتیازات استاد مشاور

حضور استاد مشاور در دانشکده از یک روز قبل از ثبت نام تا یک روز پساز آن و همچنین در روزهای حذفو اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی الزامی است.

ماده10:

ساعات و محل ملاقات با دانشجویان باید از ابتدای هر نیمسال مشخص گردد و استاد مشاور باید به مدت حداقل یک ساعت به ازای هر5 دانشجو در هفته حضور مفید داشته باشد.

تبصره: برنامه حضور استاد مشاور با توجه به ساعت کلاس دانشجویان تحت پوشش با هماهنگی مسئول استادان

مشاور تهیه می شود.

ماده 11:

تعداد دانشجویان مرتبط با هر استاد مشاور (با استاد مشاور جانشین در غیاب استاد مشاور) حداکثر15 دانشجو در هر نیسمال تحصیلی خواهد بود که ترجیحاً از میان ورودی های یک سال تحصیلی برگزیده می شوند.

تبصره: در شرایط خاص، دانشکده می تواند تعداد دانشجویان را به حداکثر تا 30 نفر ازایش دهد.

ماده12:

به ازای هر دانشجو معادل 1/0 واحد درسی نظری در هر نیسمال تحصیلی در وظایف آموزشی استاد مشاور منظور خواهد شد و پرداخت آن منوط به ارائه مستندات وتأیید مسئول استادان مشاور دانشکده و معاون آموزشی دانشکده می باشد. در هر حال، سقف پرداخت حق التدریس در هر نیمسال تحصیلی از 2واحد درسی نظری بیشتر نخواهد بود.

تبصره: واحدهای مذکور بدون احتساب واحد موظف آموزشی و تمام وقتی عضو هیأت علمی به صورت حق التدریس به صورت مضربی از میانگین نمره ارزشیابی دانشجویان تحت پوشش و مسئول استادان مشاور دانشکده پرداخت خواهد شد. چنانچه استاد مشاور بخشی از وظایف خود را اجرا نکند، به همان میزان از امتیازات وی کسر خواهد شد.

ماده13:

به ازای هر ده دانشجو در هر سال تحصیلی2/0 امتیاز اجرائی جهت ارتقا (طبق ماده4 آئین نامه ارتقای اعضای

هیأت علمی) منظور خواهد شد.

ماده14:

امتیازات داده شده به استاد مشاور براساس عملکرد و انجام وظایف مربوطه با نظر مسئول استادان مشاور و تائید

معاون آموزشی دانشکده جهت لحاظ در سابقه آموزشی استاد مشاور ، به معاونت آموزشی دانشگاه منعکس خواهد شد.

ماده15:

در صورتی که استاد مشاور به تشخیص مسئول استادان مشاور در اجرای وظایف محوله قصور بارز داشته باشد با نظر و حکم رئیس دانشکده از این مسئولیت خلع خواهد شد.

فصل چهارم:

جایگاه و وظایف مسئول استادان مشاور

ماده16:

مسئول استادان مشاور هر دانشکده به پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده ، طی حکمی از طرف ریاست دانشکده به مدت دو سال منصوب و زیر نظر معاون آموزشی دانشکده فعالیت می کند.

تبصره1: تغییر مسئول استادان مشاور دانشکده از سمت خود با پیشنهاد معاون آموزشی دانشکده توسط ریاست دانشکده می باشد.

تبصره2: انتخاب مجدد مسئول استادان مشاور بلامانع است.

ماده17:

مسئول استادان مشاور باید دارای حداقل3 سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و یا استاد مشاور باشد.

تبصره: افرادی که علاوه بر سه سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و یا استاد مشاور در گذشته دارای سوابق اجرایی نیز بوده اند در اولویت انتخاب سمت مسئول استادان مشاور قرار می گیرند.

ماده18:

مسئول استادان مشاور در قبال نظارت بر نحوه فعالیت های استادان مشاور در صورت تائید معاون آموزشی دانشکده از امتیازی معادل سه واحد درسی(کسر از واحد موظفی) در هر نیمسال تحصیلی برخوردار می شود.