۱۴۰۰ پنج شنبه ۲ ارديبهشت
برنامه ترمي علوم پايه پزشكي

 واحدهای ارائه شده به دانشجویان پزشکی ترم اول

 

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

سقف نمره

1

بیوشیمی مولکول و سلول

10153396

1/9

اختصاصی (پایه)ن

ندارد

10

2

فیزیک پزشکی

101401

2

اختصاصی (پایه)ن-ع

ندارد

10

3

فارسی عمومی

237203

3

عمومی ن

ندارد

10

4

زبان پیش

221207

3

عمومی ن

ندارد

10

5

روانشناسی سلامت

235293

2

اختصاصی (پایه)ن

ندارد

10

6

انسان در اسلام

260206

2

عمومی ن

ندارد

10

7

مقدمات علوم تشریح

10154196

2/2

اختصاصی(پایه)ن

ندارد

10

8

مقدمات علوم تشریحی ع.1

101541196

3/

اختصاصی(پایه)ع

هم زمان با تئوری

10

9

تربیت بدنی1

649201

1

عمومی ع

ندارد

10

10

زبان عمومی 1

22120196

3

عمومی ع

ندارد

10

11

بیوشیمی ع.1

104971

0/4

اختصاصی(پایه)ع

همزمان با تئوری

10

12

فیزیولوژی سلول

961405

0/8

اختصاصی(پایه)ن

ندارد

10

13

آداب پزشکی1

10144496

0/5

اختصاصی(پایه)ع

ندارد

10

14

مهارت زندگی

261300

1

انتخابی اختصاصین

ندارد

10

جمع واحد20/1

 

ن: نظری   ع: عملی

 

واحدهای ارائه شده به دانشجویان پزشکی- ترم دوم

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

سقف نمره

1

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق

104961

1

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح­

10

علوم تشریح عملی2

104973

9/

اختصاصی(پایه)ع

 همزمان با تئوری

10

2

فیزیولوژی عملی1

104972

0/7

اختصاصی(پایه)ع

فیزیو لوژی سلول(همزمان با تئوری)

10

3

بیوشیمی دیسیپلین

104970

1/3

اختصاصی(پایه)ن

بیوشیمی مولکول و سلول

10

بیوشیمی دیسیپلین عملی 2

9610451

4/

اختصاصی(پایه)ع

همزمان با تئوری

10

4

زبان عمومی 2

22120296

3

عمومی ن

زبا عمومی1

10

5

زبان عمومی 1

22120196

3

عمومین

زبان پیش

10

6

آداب پزشکی2

104974

5/

اختصاصی(پایه)ع

...............

10

7

اندیشه اسلامی

260207

2

عمومین

..................

10

10

علوم تشریح غدد درون ریز

104617

0/2

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح

10

13

تربیت بدنی2

649202

1

عمومی ع

تربیت بدنی 1

10

14

علوم تشریح دستگاه تنفس

104965

0/5

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح

10

15

انقلاب

260240

2

عمومی ن

ندارد

10

16

فیزیولوژی قلب

104962

0/5

اختصاصی(پایه)ن

فیزیولوژی سلول

10

17

فیزیولوژی گردش خون

104963

1/1

اختصاصی(پایه)ن

فیزیولوژی سلول

10

18

فیزیولوژی خون

104964

0/3

اختصاصی(پایه)ن

فیزیولوژی سلول

10

19

فیزیولوژی تنفس

104966

0/6

اختصاصی(پایه)ن

فیزیولوژی سلول

10

20

فیزیولوژی غدد

104968

1

اختصاصی(پایه)ن

فیزیولوژی سلول

10

21

بیوشیمی هورمون ها

104969

0/7

اختصاصی(پایه)ن

بیوشیمی مولکول و سلول- بیوشیمی دیسیپلین هم نیاز

10

22

خلاقیت کار آفرینی و نوآوری

261400

1

انتخابی اختصاصین

ندارد

10

جمع واحد:18/7

 

ن: نظری   ع: عملی

 

 

واحدهای ارائه شده به دانشجویان پزشکی ترم سوم

 

ردیف

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

سقف نمره

1

علوم تشریحی دستگاه گوارش

104975

1/5

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح

10

2

فیزیولوژی گوارش

1049765

0/6

اختصاصی(پایه)ن

فیزیولوژی سلول

10

3

علوم تشریحی دستگاه ادراری

1049777

0/2

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح

10

4

فیزیولوژی کلیه

1049780

0/7

اختصاصی(پایه)ن

فیزیولوژی سلول

10

5

بیوشیمی کلیه

104979

0/2

اختصاصی(پایه)ن

بیوشیمی مولکول و سلول ببوشیمی دیسیپلین

10

6

باکتری شناسی پزشکی

10153796

2/4

اختصاصی(پایه)ن

ندارد

10

7

باکتری شناسی پزشکی عملی

10153996

0/6

اختصاصی(پایه)ع

همزمان با تئوری

10

8

ایمنی شناسی پزشکی

10154696

1/8

اختصاصی(پایه)ن

ندارد

10

9

ایمنی شناسی پزشکی عملی

101546196

0/2

اختصاصی(پایه)ع

هم نیاز با تئوری ایمنی شناسی پزشکی

10

11

آداب پزشکی 3

104984

0/5

اختصاصی(پایه)ع

-------

10

12

زبان تخصصی 1

221203

3

اختصاصی(پایه)ن

زبان عمومی 2

10

13

زبان عمومی 2

22120296

3

عمومی ن

زبان عمومی 1

10

14

تفسیر

262205

2

عمومی ن

ندارد

10

15

آیین زندگی

261220

2

عمومی ن

ندارد

10

16

علوم تشریح دستگاه تناسلی

104980

0/6

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح

10

17

فیزیولوژی تولید مثل

104981

0/2

اختصاصی(پایه)ن

فیزیولوژی سلول

10

18

علوم تشریح عملی 3

104982

0/7

اختصاصی(پایه

مقدمات علوم تشریح(همزمان با تئوری)

10

19

مهارت زندگی

261300

1

انتخابی اختصاصی ن

ندارد

10

جمع واحد:18/2

 

 ن: نظری   ع: عملی

 

         واحدهای ارائه شده به دانشجویان پزشکی ترم چهارم

 

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

سقف نمره

1

علوم تشریح دستگاه اعصاب

104991

1/5

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح

10

2

علوم تشریح سر و گردن

104993

1/2

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح

10

3

علوم تشریح حواس ویژه

104994

0/8

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح

10

4

علوم تشریح عملی4

1049941

1

اختصاصی(پایه)ع

مقدمات علوم تشریح(همزمان با تئوری)

10

5

فیریولوژی اعصاب و حواس ویژه

104995

1/4

اختصاصی(پایه)ن

فیزیولوژی سلولی

10

6

فیزیولوژی عملی2

1049951

1/.

اختصاصی(پایه)ع

فیزیو لو ژی سلول(همزمان با تئوری)

10

7

ویروس شناسی

101538

1

اختصاصی(پایه)ن

.......

10

8

ژنتیک پزشکی

101410

2

اختصاصی(پایه)ن

بیوشیمی سلول مولکول

 فیزیو لوژی سلول

10

9

اصول کلی تغذیه

104997

2

اختصاصی(پایه)ن

بیوشیمی سلول و مولکول

10

10

اصول خدمات سلامت

104998

1/5

اختصاصی(پایه)ن

---------

10

11

آداب پزشکی4

104999

5/.

اختصاصی(پایه)ع

-

10

12

ایمنی شناسی بالینی

105009

1

اختصاصی(پایه)ن

ایمنی شناسی پزشکی

10

13

زبان تخصصی1 یا زبان تخصصی 2

221203   101508

3

اختصاصی(پایه)ن

زبان عمومی2 زبان تخصصی 1

10

14

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

261207

2

عمومی ن

...........

10

15

ایمنی شناسی کاربردی(درس اختیاری- اجباری)

105010

1

انتخابی اختصاصی ن

هم نیاز با ایمنی شناسی بالینی

10

جمع واحد:20

 

ن: نظری   ع: عملی

 

واحدهای ارائه شده به دانشجویان پزشکی - ترم پنجم

 

 

ردیف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

سقف نمره

1

انگل شناسی پزشکی

105000

1/6

اختصاصی(پایه)ن

ندارد

10

2

انگل شناسی پزشکی عملی

105001

4/.

اختصاصی(پایه)ع

همزمان با تئوری

10

3

قارچ شناسی پزشکی

105002

9/.

اختصاصی(پایه)ن

ندارد

10

4

قارچ شناسی پزشکی عملی

105003

1/.

اختصاصی(پایه)ع

هم زمان با تئوری

10

5

علوم تشریح اسکلتی - عضلانی

105004

1/8

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح

10

6

علوم تشریح عملی5(اندام عملی)

105005

6/.

اختصاصی(پایه)ع

همزمان با تئوری

10

7

پاتولوژی عمومی

105006

3

اختصاصی(پایه)ن

مقدمات علوم تشریح ایمنی شناسی

10

8

پاتولوژی عملی

105007

1

اختصاصی(پایه)ع

همزمان با تئوری

10

9

اصول اپیدمیولوژی

105008

2

اختصاصی(پایه)ن

ندارد

10

10

زبان تخصصی 2

101508

3

اختصاصی(پایه)ن

زبان تخصصی 1

10

11

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

261209

2

عمومی ن

ندارد

10

12

دانش خانواده و جمعیت

2612081

2

عمومی ن

ندارد

10

جمع واحد:18/4

ن: نظری   ع: عملی

 

 

تاریخ :
1399/11/07
تعداد بازدید:
1026
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal