۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
دوره علوم پایه

 واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي ترم اول

 

 

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

1

بيوشيمي مولكول و سلول

10153396

9/1

تئوري

ندارد

2

فيزيك پزشكي

101401

2

تئوري -عملي

ندارد

3

فارسي عمومي

237203

3

تئوري

ندارد

4

زبان پيش

221207

3

تئوري

ندارد

5

روانشناسي سلامت

235293

2

تئوري

ندارد

6

انسان در اسلام

260206

2

تئوري

ندارد

7

مقدمات علوم تشريح

10154196

2/2

تئوري

ندارد

8

مقدمات علوم تشريحي ع.1

101541196

3/

عملي

هم زمان با تئوري

9

تربيت بدني1

649201

1

عملي

ندارد

10

زبان عمومي 1

22120196

3

ت

ندارد

11

بيوشيمي ع.1

104971

4/0

ع

همزمان با تئوري

12

فيزيولوژي سلول

961405

8/0

ن

ندارد

13

آداب پزشكي1

10144496

5/0

ع

ندارد

14

مهارت زندگي

261300

1

ن

ندارد

جمع واحد1/20

 

 

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي- ترم دوم

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

1

علوم تشريح دستگاه قلب و عروق

104961

1

ن

مقدمات علوم تشريح­

علوم تشريح عملي2

104973

9/

ع

 همزمان با تئوري

2

فيزيولوژي عملي1

104972

7/0

ع

فيزيو لوژي سلول(همزمان با تئوري)

3

بيوشيمي ديسيپلين

104970

3/1

ن

بيوشيمي مولكول و سلول

بيوشيمي ديسيپلين عملي 2

9610451

4/

ع

همزمان با تئوري

4

زبان عمومي 2

22120296

3

ن

زبا عمومي1

5

زبان عمومي 1

22120196

3

ن

زبان پيش

6

آداب پزشكي2

104974

5/

ع

...............

7

انديشه اسلامي

260207

2

ن

..................

10

علوم تشريح غدد درون ريز

961046

2/0

ن

مقدمات علوم تشريح

13

تربيت بدني2

649202

1

ع

تربيت بدني 1

14

علوم تشريح دستگاه تنفس

104965

5/0

ن

مقدمات علوم تشريح

15

انقلاب

260240

2

ن

ندارد

16

فيزيولوژي قلب

104962

5/0

ن

فيزيولوژي سلول

17

فيزيولوژي گردش خون

104963

1/1

ن

فيزيولوژي سلول

18

فيزيولوژي خون

104964

3/0

ن

فيزيولوژي سلول

19

فيزيولوژي تنفس

104966

6/0

ن

فيزيولوژي سلول

20

فيزيولوژي غدد

104968

1

ن

فيزيولوژي سلول

21

بيوشيمي هورمون ها

104969

7/0

ن

بيوشيمي مولكول و سلول- بيوشيمي ديسيپلين هم نياز

22

خلاقيت كار آفريني و نوآوري

261400

1

ن

ندارد

جمع واحد:7/18

 

 

  

 

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي ترم سوم

 

رديف

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

1

علوم تشريحي دستگاه گوارش

104975

5/1

ن

مقدمات علوم تشريح

2

فيزيولوژي گوارش

1049765

6/0

ن

فيزيولوژي سلول

3

علوم تشريحي دستگاه ادراري

1049777

2/0

ن

مقدمات علوم تشريح

4

فيزيولوژي كليه

1049780

7/0

ن

فيزيولوژي سلول

5

بيوشيمي كليه

104979

2/0

ن

بيوشيمي مولكول و سلول ببوشيمي ديسيپلين

6

باكتري شناسي پزشكي

10153796

4/2

ن

ندارد

7

باكتري شناسي پزشكي عملي

10153996

6/0

ع

همزمان با تئوري

8

ايمني شناسي پزشكي

10154696

8/1

ن

ندارد

9

ايمني شناسي پزشكي عملي

101546196

2/0

ع

هم نياز با تئوري ايمني شناسي پزشكي

11

آداب پزشكي 3

104984

5/0

ع

-------

12

زبان تخصصي 1

221203

3

ن

زبان عمومي 2

13

زبان عمومي 2

22120296

3

ن

زبان عمومي 1

14

تفسير

262205

2

ن

ندارد

15

آيين زندگي

261220

2

ن

ندارد

16

علوم تشريح دستگاه تناسلي

104980

6/0

ن

مقدمات علوم تشريح

17

فيزيولوژي توليد مثل

104981

2/0

ن

فيزيولوژي سلول

18

علوم تشريح عملي 3

104982

7/0

ع

مقدمات علوم تشريح(همزمان با تئوري)

19

مهارت زندگي

261300

1

ن

ندارد

جمع واحد:2/18

 


 

 

                واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي ترم چهارم

 

 

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

1

علوم تشريح دستگاه اعصاب

104991

5/1

ن

مقدمات علوم تشريح

2

علوم تشريح سر و گردن

104993

2/1

ن

مقدمات علوم تشريح

3

علوم تشريح حواس ويژه

1044994

8/.

ن

مقدمات علوم تشريح

4

علوم تشريح عملي4

1049941

1

ع

مقدمات علوم تشريح(همزمان با تئوري)

5

فيريولوژي اعصاب و حواس ويژه

104995

4/1

ن

فيزيولوژي سلولي

6

فيزيولوژي عملي2

1049951

1/.

ع

فيزيو لو ژي سلول(همزمان با تئوري)

7

ويروس شناسي

101538

1

ن

.......

8

ژنتيك پزشكي

101410

2

ن

بيوشيمي سلول مولكول

 فيزيو لوژي سلول

9

اصول كلي تغذيه

104997

2

ن

بيوشيمي سلول و مولكول

10

اصول خدمات سلامت

104998

5/1

ن

---------

11

آداب پزشكي4

104999

5/.

ع

-

12

ايمني شناسي باليني

105009

1

ن

ايمني شناسي پزشكي

13

زبان تخصصي1 يا زبان تخصصي 2

221203   101508

3

ن

زبان عمومي2 زبان تخصصي 1

14

تاريخ تحليلي صدر اسلام

261207

2

ن

...........

15

ايمني شناسي كاربردي(درس اختياري- اجباري)

105010

1

ن

هم نياز با ايمني شناسي باليني

جمع واحد:20

 

 

 

 

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان پزشكي - ترم پنجم

 

 

رديف

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

1

انگل شناسي پزشكي

105000

6/1

ن

ندارد

2

انگل شناسي پزشكي عملي

105001

4/.

ع

همزمان با تئوري

3

قارچ شناسي پزشكي

105002

9/.

ن

ندارد

4

قارچ شناسي پزشكي عملي

105003

1/.

ع

هم زمان با تئوري

5

علوم تشريح اسكلتي - عضلاني

105004

8/1

ن

مقدمات علوم تشريح

6

علوم تشريح عملي5(اندام عملي)

105005

6/.

ع

همزمان با تئوري

7

پاتولوژي عمومي

105006

3

ن

مقدمات علوم تشريح ايمني شناسي

8

پاتولوژي عملي

105007

1

ع

همزمان با تئوري

9

اصول اپيدميولوژي

105008

2

ن

ندارد

10

زبان تخصصي 2

101508

3

ن

زبان تخصصي 1

11

فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

261209

2

ن

ندارد

12

دانش خانواده و جمعيت

2612081

2

ن

ندارد

جمع واحد:4/18

 

 


تاریخ :
1398/03/27
تعداد بازدید:
7191
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal