۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
برنامه هاي درسي

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان بهداشت 93

نيمسال اول 95-94

 

 

رديف

 

گروه

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

ساعت كلاس

روز كلاس

شماره اتاق

روز امتحان

تاريخ امتحان پايان ترم

ساعت امتحان

تاريخ امتحان ميان  ترم

محل امتحان

 

نام استاد

1

معارف

انسان در اسلام گ 3

260206

2

ن

ندارد

15-13

شنبه

4

پنج شنبه

1/11/94

9

21/8/94

سالن

منصور تفويضي

2

زبانهاي خارجي

زبان انگليسي عمومي

گ1

2212051

4

ن

ندارد

10-8

15-13

شنبه

دو شنبه

4

8

دو شنبه

28/10/94

10

18/8/94

سالن

 

مرتضي غلامي

3

فيزيولوژي

بيوفيزيك

341201

2

ن

ندارد

15-13

يكشنبه

2

دو شنبه

21/10/94

30-9

11/8/94

سالن

مجيد كوثري

4

پرستاري

بهداشت رواني و اعتياد

342236

2

ن

روانشناسي و بهداشت روان

15-13

سه شنبه

8

8

يكشنبه

20/10/94

9

10/8/94

سالن

 

دكتر ليلا مصلي نژاد

5

بهداشت

كليات بهداشت پزشكي

341210

2

ن

ندارد

12-10

دوشنبه

3

چهار شنبه

23/10/94

30-9

13/8/94

سالن

دكتر مهدي عبدالهي

6

ميكروب

ميكروب شناسي 1

(قارچ شناسي و انگل شناسي)

3411315

3

ن-ع

---

10-8

5-3

دو شنبه

شنبه عملي

9

شنبه

19/10/94

30-12

9/8/94

سالن

دكتر صلح جو-

دكتر حسن رضانژاد-

دكتر دوامي

7

پزشكي اجتماعي

 

آمار حياتي 2

341206

2

ن-ع

آمار حياتي 1

12-10

15-13

شنبه

چهار شنبه

4

شنبه

26/10/94

30-9

16/8/94

سالن

 

خانم بيگي زاده

8

بهداشت

كاربرد كامپيوتر در تجزيه و تحليل داده هاي بهداشتي

342221

2

ن

----

10-8

سه شنبه

8

چهارشنبه

30/10/94

9

20/8/94

سالن

 

خانم بيگي زاده

9

بهداشت

بهداشت محيط 2

342132

1

ن

---

12-10

سه شنبه

8

سه شنبه

29/10/94

9

19/8/94

سالن

آقاي ابراهيم شاهسوني

 

 

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان بهداشت 92

نيمسال اول 95-94

 

 

رديف

 

گروه

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

ساعت كلاس

روز كلاس

شماره اتاق

روز امتحان

تاريخ امتحان پايان ترم

ساعت امتحان

تاريخ امتحان ميان ترم

محل امتحان

 

نام استاد

1

معارف

انديشه اسلامي گ 2

260207

2

ن

---

15-13

يكشنبه

9

يكشنبه

20/10/94

8

10/8/94

سالن 2

دكتر اسحاق آسوده 

2

معارف

تفسير موضوعي قرآن

262205

2

ن

---

12-10

يك شنبه

9

سه شنبه

22/10/94

12

12/8/94

سالن 1

دكتر عدناني

3

زبانهاي خارجي

زبان تخصصي

342245

2

ن

زبان عمومي

10- 8

يكشنبه

9

پنج شنبه

1/11/94

10

21/8/94

سالن 2

دكتر محمد هادي ثامني  

4

بهداشت

بهداشت حرفه اي

342234

2

ن

---

12-10

شنبه

9

سه شنبه

29/10/94

30-12

19/8/94

سالن 2

ابراهيم شاهسوني

5

بهداشت

اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران  

342226

2

ن

---

10-8

سه شنبه

9

شنبه

26/10/94

10

16/8/94

سالن 2

فاطمه رضايي

6

بهداشت

بهداشت دانش آموزان و مدارس

342220

2

ن

---

12-10

3-1

دو شنبه عملي

9

دو شنبه

21/10/94

30-10

11/8/94

سالن 2

زهرا برقرار جهرمي

7

بهداشت

روش تحقيق در علوم بهداشتي

342224

3

ن

آمار حياتي 2 اصول و كليات اپيدميولوژي

10-8

15-13

شنبه

سه شنبه

9

شنبه

19/10/94

30-8

9/8/94

سالن 2

خانم بيگي زاده

 

8

بهداشت

حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين سموم آفت كش و كاربرد آنها

342227

2

ن-ع

---

16-13

شنبه

 

9

چهارشنبه

23/10/94

12

13/8/94

سالن 1

خانم هايده پروين

9

بهداشت

مصون سازي فعال و انفعالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

341113

1

ن

---

12-10

چهار شنبه

9

يكشنبه

27/10/94

12

17/8/94

سالن 1

عبدالرضا ستوده

10

بهداشت

اصول مديريتدر خدمات بهداشتي 

342235

2

ن

ن

12-10

سه شنبه

9

دوشنبه

28/10/94

9

18/8/94

سالن 2

آقاي ياسرساريخاني

 

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان بهداشت 91

نيمسال اول95-94

 

 

رديف

 

گروه ي

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

ساعت كلاس

روز كلاس

شماره اتاق

روز امتحان

تاريخ امتحان پايان ترم

ساعت امتحان

تاريخ امتحان ميان ترم

محل امتحان

 

نام استاد

1

گروه معارف

فرهنگ و تمدن اسلام گ2

261209

2

ن

ندارد

15-13

يكشنبه

4

پنج شنبه

1/11/93

30-13

21/8/94

سالن

عليرضا بهادري

2

پزشكي اجتماعي

پاتولوژي جغرافيايي ايران

342243

2

ن

 

12-10

سه شنبه

4

يك شنبه

20/10/93

30-12

10/8/94

سالن

خانم فاطمه رضايي

3

بهداشت

تكنولوژي آموزشي

342225

2

ن-ع

ندارد

12-

12-1010

 چهار شنبه

دوشنبه عملي

 

4

دوشنبه

21/10/93

30-10

11/8/94

سالن

فاطمه سادات حسيني

4

پرستاري

بهداشت باروري

342239

2

ن

تشريح و فيزيولوژي

10-8

چهار شنبه

4

 شنبه

26/10/93

10

16/8/94

سالن

خانم صفيه جمالي

5

پرستاري

بيماريهاي شايع كودكان و طرق پيشگيري از آن

342229

2

ن

ندارد

15-13

سه شنبه

4

چهارشنبه

23/10/93

14

13/8/94

سالن

خانم صفيه جمالي

6

بهداشت

برنامه مبارزه با بيماريهاي غيرواگير و اپيدميولوژي آنها

342230

2

ن

ندارد

110-8

يك شنبه

7

شنبه

19/10/93

9

9/8/94

سالن

فاطمه رضايي

7

بهداشت

اقتصاد بهداشت

342219

2

ن

ندارد

10-8

سه شنبه

4

يك شنبه

27/10/93

12

17/8/94

سالن

ياسر ساريخاني

8

بهداشت

اصول برنامه ريزي بهداشتي

342240

2

ن

اصول مديريت در خدمات بهداشتي

12-10

يك شنبه

4

دوشنبه

28-10/93

8

18/8/94

سالن

آقاي ياسر ساريخاني

9

بهداشت

مديريت و نظارت در مراكز بهداشتي درماني

342224

2

ن

ندارد

10-8

دوشنبه

4

يك شنبه

29/10/93

11

19/8/94

سالن

آقاي ساريخاني

10

پرستاري

بهداشت سالمندان

342223

2

ن-ع

ندارد

15-13

دو شنبه

4

چهارشنبه

30/10/93

10

20/8/94

سالن

فاطمه سادات حسيني

و زهرا برقرار

 

 

 

 

واحدهاي ارائه شده به دانشجويان بهداشت 90

نيمسال اول 95-94

 

 

رديف

 

گروه

 

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

نوع درس

پيشنياز

ساعت كلاس

 

روز كلاس

شماره اتاق

روز امتحان

تاريخ امتحان پايان ترم

ساعت امتحان

تاريخ امتحان ميان ترم

 

محل امتحان

1

بهداشت

كارآموزي در عرصه 2

3421649

8

ع

كليه دروس

30/12-30/7

شنبه

لغايت چهارشنبه

---

پنجشنبه

1/11/94

30-8

سالن

اعظم نامدار

ياسر ساريخاني

ابراهيم شاهسوني و

صفيه جمالي

 

 

تاریخ :
1394/07/07
تعداد بازدید:
2107
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal