۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
رسالت گروه

معرفی و شرح وظایف گروه معارف اسلامی دانشگاه

1- تعریف گروه آموزشی معارف اسلامی

        از آنجا که گروه معارف اسلامی ، یک گروه آموزشی همچون سایر گروه های آموزشی می باشد ، بنابر این تعریف مذکور در « آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی » در مورد آن نیز صادق است :

« گروه آموزشی ، واحدی است متشکل از اعضای هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده یا آموزشکده ای دایر است و اعضای هیات علمی هر گروه مجموعاً شورای گروه را تشکیل می دهند .» و گروه معارف نیز گروهی است متشکل از اعضاء هیأت علمی متخصص در رشته معارف اسلامی که بعنوان زیر مجموعه معاونت دانشگاه انجام وظیفه    می نماید .

 2- اعضای گروه

اعضای اصلی

1

محمد حسین مدبر

دکترای تفسیر قرآن و متون اسلامی

مدیر گروه هیأت علمی

2

مجید توکل

دکترای مبانی نظری اسلام

هیأت علمی

اعضای مدعو

1

 استاد زین العابدین دست داده

2

دکتر غلامرضا عارفیان

3

دکتر محمد عدنانی

4

دکتر حیدرعلی میمنه

5

منصور تفویضی

6

 

 

 3-دروس معارف اسلامی و اوصاف آن

        دروس معارف  « دروس عمومی » نیز خوانده می شوند ، این تعبیر با آن که درمعنای اصلی  بیانگر نقطه قوت این دروس است ، گاه از معنای اصلی خود دور افتاده و در معنای « غیر تخصصی بودن » دروس معارف به کار می رود  در حالی که مراد مراجع قانونگذار از دروس عمومی ، آن دسته از دروسی است که به حسب دامنه مخاطبین ، فراگیر بوده و اختصاص به یک رشته و یا یک مقطع خاص تحصیلی ندارد .

به عبارت دیگر ، عمومی بودن دروس معارف ، نشــان دهنده « غیر اختصاصی  بودن » به رشته ای خاص  است و نه « غیر تخصصی بودن » . و در تائید این برداشت ، اصولاً تعبیر به « دروس عمومی » اختصاص به دروس معارف نداشته و در مورد درس هایی چون تربیت بدنی 1و2، زبان فارسی و زبان خارجه نیز به کار می رود .این دروس نیز تخصص هائی را در بر دارد که به رشته های مختلف آموزش می دهد .

 

 دروس عمومی معارف اسلامی در پنج گروه و با این عناوین درسی می باشند :

 

الف) مبانی نظری اسلام :

          * اندیشه اسلامی 1 (مبدا و معاد)

          *اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت)

          * انسان در اسلام

          * حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

دو مورد (4 واحد ) از عناوین فوق بصورت انتخابی بایستی گذرانده شود

 

ب) اخلاق اسلامی :

* فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی )

                *اخلاق اسلامی ( مبانی  و مفاهیم )

                *آئین زندگی ( اخلاق کاربردی )

                عرفان عملی اسلام

یک مورد ( 2 واحد ) بصورت انتخابی بایستی گذرانده شود .

 

ج) انقلاب اسلامی :

                * انقلاب اسلامی ایران

                * آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

                * اندیشه سیاسی امام خمینی

یک مورد ( 2 واحد ) بصورت انتخابی بایستی گذرانده شود .

 

د) تاریخ و تمدن اسلامی :

                * تاریخ تحلیلی صدر اسلام

                * تاریخ امامت

از دو عنوان یک مورد ( 2 واحد ) اجباری می باشد .

 

هـ: آشنایی با منابع اسلامی :

                * تفسیر موضوعی قرآن

                * تفسیر موضوعی نهج البلاغه

از دو عنوان  یک مورد ( 2 واحد ) بصورت انتخابی اخذ می شود .

 

و: تاریخ  فرهنگ  وتمدن اسلامی ( 2 واحد )

 

ز: دانش خانواده و جمعیت ( 2و احد )

 

دروس معارف اسلامی مشتمل بر هفت گروه و 18 عنوان و 16 واحد می باشد .

 3- جایگاه سازمانی گروه معارف اسلامی

جایگاه « گروه معارف اسلامی » مطابق مصوبه « شورای عالی انقلاب فرهنگی » اینگونه تعیین شده است :

« گروه معارف اسلامی در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی زیر نظر معاون آموزشی دانشگاه  انجام وظیفه خواهد کرد ...»

             بنابراین ،جایگاه سازمانی گروه معارف اسلامی زیرنظر«معاونت آموزشی دانشگاه» تعریف شده است .

مطابق بند الف مصوبه 249 مورخه 11/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، گروه معارف اسلامی در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالی زیر نظر معاون آموزشی انجام وظیفه خواهد کرد . ولی بر اساس نامه شماره 16/242904 مورخه 10/7/86 معاون اموزشی وزارت بهداشت ومصوبه چهاردهمین جلسه کمیته معارف اسلامی وزارت بهداشت و درمان مورخه 14/6/86 مقرر گردیده است جایگاه گروه معارف اسلامی در دانشگاه های علوم پزشکی در دانشکده پزشکی قرار گیرد.

 

4- ارتباط گروه معارف اسلامی با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
مطابق مصوبه 347 مورخه 16/12/73 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، گزینش علمی و عمومی اساتید معارف اسلامی ، ارزشیابی عملکرد و نظارت بر کیفیت ارائه دروس و تأیید مدیر پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی، از سوی نهاد (معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی ) به صورت متمرکز انجام می پذیرد

 

5- گروه معارف با اهداف ذیل انجام وظیفه می کند:                                                                               

1-     آشنایی دانشجویان با مبانی نظری اسلام در جنبه های مختلف

2-     تقویت و تعمیق باور های دینی دانشجویان

3-     آشنایی با مبانی نظری و تاریخی انقلاب اسلامی و تمدن تاریخی اسلام و ایران

4-     پژوهش و تحقیق پیرامون مسائل اسلامی و بین رشته ای اسلام و پزشکی

6- گروه معارف برای رسیدن به اهداف فوق در قالب مسائل زیر انجام وظیفه میکند:

-          ارائه دروس معارف اسلامی طبق برنامه آموزشی دانشکده ها

-          پاسخگویی به سؤالات مختلف دینی دانشگاهیان

-          مشاوره و گفتگو با دانشجویان در زمینه مسائل مورد نیاز آنان

-          شرکت در کنفرانس ها و کار گاهها و آموزشهای مرتبط با رشته تخصصی استادان

-          انجام پژوهشهای مرتبط با رشته تخصصی استادان

-          همکاری با دانشگاه در بر نامه های فرهنگی و هم اندیشی

-          انجام وظایف محوله آموزشی و پژوهشی از طرف دانشگاه

-          ارتباط با مراکز اسلامی و فرهنگی خارج از دانشگاه

همانطور که دیدیم گروه معارف اسلامی در نظام آموزش عالی کشور به عنوان یک گروه آموزشی مطرح است . بنابراین گذشته از لزوم توجه به ویژگی های ارائه این دروس به عنوان انجام یک رسالت الهی ، تمامی وظایــف تعریف شــده برای گروههای آموزشی ، از وظایف گروه آموزشی معارف اسلامی نیز قلمداد می شود .

واین وظایف شامل دودسته : « اداری و اجرایی » و « آموزشی ، پژوهشی و برنامه ریزی » میباشد .

وظایف اداری و اجرایی : انتخاب مدیر گروه ، تصحیح اوراق امتحانی ، اعلام نمرات و رسیدگی به اعتراضات آن و ...

وظایف آموزشی ، پژوهشی و برنامــه ریزی : هماهنگ ساختن فعالیت هــای آموزشی و پژوهشی و تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در هر رشته لازم است ، برنامه ریزی در مورد دروس ، اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه و ...

 

7- وظایف مدیرگروه معارف اسلامی

                مدیرگروه پس از انتخاب از طرف اعضای هیأت علمی گروه از طریق معاونت آموزشی جهت صدور حکم به ریاست دانشگاه معرفی می گردد که ریاست دانشگاه پس از تأئید معاونت امور اساتید اقدام به صدور حکم به مدت 2سال برای مدیرگروه می نماید .

مدیرگروه آموزشی معارف اسلامی ، گذشته از وظایفی که به عنوان یکی از اعضای گروه به عهده دارد ، عهده داری وظایف خاصی به شرح ذیل  نیز می باشد :

*انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه

* تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به معاونت آموزشی.

* پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات  مورد نیاز گروه به معاونت آموزشی

* تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اساتید و ارسال به دانشکده ها .

* تجدید نظر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها

* پیشنهاد طرح های پژوهشی

* پیشنها د نیازهای مالی گروه به معاونت آموزشی

* ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به معاونت آموزشی

* نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه

* پیشنهاد ترفیع اعضای گروه به معاونت آموزشی

 

 

 

 

8- وظایف کارشناس گروه معارف اسلامی

1-     مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های آموزشی با هماهنگی گروه های آموزشی و ارائه به مرکز خدمات آموزش.

2-     تهیه و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل های لازم

3-     بررسی لازم جهت تهیه و تدوین مواد آموزشی منطبق با برنامه های معاونت امور اساتید نهاد نماینگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

4-     همکاری در آموزش اعضای هیئت علمی و برنامه ریزی آموزشی و روش های آموزش

5-     نظارت و پیگیری های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های آموزشی.

6-     مشارکت در برنامه ریزی، اجرا ، ارزشیابی و بهبود کیفیت فعالیت ها و برنامه های واحد.

7-     تدریس، راهنمایی و اداره کارگاه های آموزشی.

8-     همکاری در طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در ابعاد مختلف و با توجه به نیاز دانشگاه.

9-     تهیه گزارشات فعالیت ها و ارسال به  معاونت امور اساتید نهاد نماینگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.

10- انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.

 

تاریخ :
1399/11/14
تعداد بازدید:
811
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal