۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
طرح درس

دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات بهداشتي درماني جهرم

دانشكده پزشكي

گروه بهداشت

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس:  بهداشت حرفه اي

ترم:پنجم

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس:

تعاريف، مفاهيم و اهداف بهداشت حرفه اي

مدت كلاس: 2 ساعت

 

منبع درس:

 • دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

 

 سرفصل دروس:

 فصل يك :

هدف كلي:يادگيري تاريخچه، تعاريف و آشنايي با سازمانهاي مختلف  بهداشت حرفه اي در ايران وجهان

هدف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1 ـ بهداشت حرفه اي را تعريف كند.

2 ـ مختصري از تاريخچه بهداشت حرفه اي را بداند.

3- اهداف بهداشت حرفه اي را تشريح نمايد.

4- سازمانهاي مختلف بهداشت حرفه اي در ايران و جهان را نام ببرد.

5- برنامه هاي بهداشت حرفه اي را بشناسد.

6- عوامل زيان آور محيط كار را بداند.

روش آموزش: سخنراني، پرسش و پاسخ بر مبناي مشاركت فعال دانشجو

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه  و دوره

15

تعريف بهداشت حرفه اي

10

تاريخچه بهداشت حرفه اي

20

استراحت

5

اهداف  بهداشت حرفه اي

10

سازمانهاي مختلف بهداشت حرفه اي

10

برنامه هاي بهداشت حرفه اي

10

عوامل زيان آور محيط كار

15

پرسش و پاسخ

10

 

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار

مدت كلاس: 2 ساعت

 

        منبع درس:

 

 • دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت

 حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387

سرفصل دروس:

فصل: دوم

 هدف كلي: يادگيري عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    با انواع صدا و بيماريهاي ناشي از آن در محيط كار آشنا شود.

2-    با انواع ارتعاش و بيماريهاي ناشي از آن در محيط كار آشنا شود.

3-    با انواع پرتوها و بيماريهاي ناشي از آن در محيط كار آشنا شود.

روش آموزش: ارائه كنفرانس توسط دانشجويان

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

انواع صدا و بيماريهاي ناشي از آن در محيط كار

25

با انواع ارتعاش و بيماريهاي ناشي از آن در محيط كار

25

استراحت

5

با انواع پرتوها و بيماريهاي ناشي از آن در محيط كار

35

 

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار

مدت كلاس: 2 ساعت

 

منبع درس:

 •  دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

سر فصل دروس:

فصل: سوم

هدف كلي: يادگيري عوامل فيزيكي زيان آور محيط كار

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    با اثرات ناشي از روشنايي در محيط كار آشنا شود.

2-    با اثرات ناشي از سرما در محيط كار آشنا شود.

3-    با اثرات ناشي از گرما در محيط كار و آشنا شود.

4-    با اثرات ناشي از فشار در محيط كار و آشنا شود.

5-    با اثرات ناشي از جريان الكتريكي در محيط كار آشنا شود.

روش آموزش: ارائه كنفرانس توسط دانشجويان

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

اثرات ناشي از روشنايي در محيط كار

20

اثرات ناشي از سرما در محيط كار

15

اثرات ناشي از گرما در محيط كار

20

استراحت

5

اثرات ناشي از فشار در محيط كار

15

اثرات ناشي از جريان الكتريكي در محيط كار

20

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: عوامل شيميايي محيط كار

مدت كلاس: 2 ساعت

 

 • منبع درس:
 •  دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

 

فصل: چهارم

هدف كلي: يادگيري عوامل شيميايي محيط كار

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    اهميت آلاينده هاي شيميايي را بداند.

2-     دسته بندي آلاينده هاي شيميايي بر پايه حالت فيزيكي را بداند.

3-    دسته بندي آلاينده هاي شيميايي بر پايه تركيب شيميايي را بداند.

4-    دسته بندي آلاينده هاي شيميايي بر پايه اثرهاي فيزيولوژيك را بداند.

5-    اثر ذرات و گرد و غبارهاي شيميايي را بداند.

روش آموزش: سخنراني، پرسش و پاسخ بر مبناي مشاركت فعال دانشجو

 

 

 

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

طرح درس روزانه

                                   5

اهميت آلاينده هاي شيميايي

10 

 دسته بندي آلاينده هاي شيميايي بر پايه حالت فيزيكي

30

استراحت

5

دسته بندي آلاينده هاي شيميايي بر پايه تركيب شيميايي

5

دسته بندي آلاينده هاي شيميايي بر پايه اثرهاي فيزيولوژيك

30

اثر ذرات و گرد و غبارهاي شيميايي

20

پرسش و پاسخ

10

 

 

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: سم شناسي صنعتي

مدت كلاس: 2 ساعت

 

 

   منبع درس:

 •  دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

 

فصل: پنجم

 • هدف كلي: شناخت سم شناسي صنعتي

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    راههاي ورود، جذب، سوخت و ساز، ذخيره و دفع مواد سمي را توضيح دهد.

2-    سم شناسي برخي فلزات(سرب، جيوه،آرسنيك، كروم، كادميوم و منگنز) را تشريح نمايد.

3-    سم شناسي حشره كشها را تشريح نمايد.

روش آموزش: ارائه كنفرانس توسط دانشجويان

 

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

راههاي ورود، جذب، سوخت و ساز، ذخيره و دفع مواد سمي

15

سم شناسي برخي فلزات(سرب، جيوه،آرسنيك، كروم، كادميوم و منگنز)

40

استراحت

5

سم شناسي حشره كشها

30

پرسش و پاسخ

10

 

                                                  

 

 

 

 

طرح درس روزانه

 

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: سم شناسي صنعتي

مدت كلاس: 2 ساعت

 

منبع درس:

 • دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov
 • فصل: ششم

هدف كلي: شناخت سم شناسي صنعتي

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    مقادير حد آستانه مجاز مواجهه با موادسمي را تشريح نمايد.

2-    نمونه برداري و تعيين مقدار عوامل شيميايي زيان آور در محيط كار را تشريح نمايد.

3-    كنترل عوامل شيميايي در بهداشت حرفه اي را تشريح نمايد.

روش آموزش: سخنراني، پرسش و پاسخ بر مبناي مشاركت فعال دانشجو

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

مقادير حد آستانه مجاز مواجهه با موادسمي

15

نمونه برداري و تعيين مقدار عوامل شيميايي زيان آور در محيط كار

35

استراحت

5

كنترل عوامل شيميايي در بهداشت حرفه اي

30

پرسش و پاسخ

10

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: بيماريهاي ناشي از كار

مدت كلاس: 2 ساعت

 

 منبع درس:

 • دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

فصل: هفتم

هدف كلي: شناخت بيماريهاي ناشي از كار

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    بيماريهاي ناشي از سرو صدا را بشناسد.

2-    بيماريهاي ناشي از تغييرات فشار را بشناسد.

3-    بيماريهاي ناشي از گرما و سرما را بشناسد.

4-    بيماريهاي ناشي از پرتوهاي يونساز را بشناسد.

روش آموزش: ارائه كنفرانس توسط دانشجويان

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

بيماريهاي ناشي از سرو صدا

20

بيماريهاي ناشي از تغييرات فشار

20

استراحت

5

بيماريهاي ناشي از گرما

15

بيماريهاي ناشي از سرما

15

بيماريهاي ناشي از پرتوهاي يونساز

15

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: بيماريهاي ناشي از كار

مدت كلاس: 2 ساعت

 منبع درس:

 • دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

فصل: هشتم

هدف كلي: شناخت بيماريهاي ناشي از كار

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    آسيبهاي ناشي از حركات تكراري يا آسيب تجمعي را بداند.

2-    اختلالات دست و بازو را تشريح نمايد.

3-    بيماريهاي ناشي از عوامل زيست شناختي محيط كار را بداند.

4-    سرطانهاي شغلي را طبقه بندي و تشريح نمايد.

روش آموزش: ارائه كنفرانس توسط دانشجويان

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

آسيبهاي ناشي از حركات تكراري يا آسيب تجمعي

10

اختلالات دست و بازو

30

استراحت

5

بيماريهاي ناشي از عوامل زيست شناختي محيط كار

30

طبقه بندي سرطانهاي شغلي و تشريح آنها

20

پرسش و پاسخ

10

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: ارگونومي

مدت كلاس: 2 ساعت

 

 منبع درس:

 • دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

فصل: نهم

هدف كلي: شناخت ارگونومي

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    تعريف، پيشينه و چشم انداز ارگونومي را بداند.

2-    هزينه ها و دست آوردهاي ارگونومي را بداند.

3-    اجزاي ارگونومي را بداند.

4-    برخي مباحث مطرح در ارگونومي خرد را تشريح نمايد.

5-    نوبت كاري و اثر آن بر بهره وري كار را بداند.

روش آموزش: سخنراني، پرسش و پاسخ بر مبناي مشاركت فعال دانشجو

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

تعريف، پيشينه و چشم انداز ارگونومي

20

هزينه ها و دست آوردهاي ارگونومي

15

استراحت

5

اجزاي ارگونومي

5

برخي مباحث مطرح در ارگونومي خرد

30

نوبت كاري و اثر آن بر بهره وري كار

10

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: ايمني شناسي صنعتي

مدت كلاس: 2 ساعت

 

 منبع درس:

 • دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

 

فصل: دهم

هدف كلي: شناخت ايمني شناسي صنعتي

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    تعريف، اهميت و محدوده كار ايمني صنعتي را بداند.

2-    مختصري از آمار حوادث شغلي را بداند.

3-    مختصري در مورد ايمني، حادثه و الگوي حادثه بداند.

4-    روشهاي پيشگيري از زيان را تشريح نمايد.

5-    روشهاي كنترل خطرها براي پيشگيري از رخداد حادثه را توضيح دهد.

روش آموزش: سخنراني، پرسش و پاسخ بر مبناي مشاركت فعال دانشجو

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

تعريف، اهميت و محدوده كار ايمني صنعتي

20

مختصري از آمار حوادث شغلي

20

استراحت

5

 ايمني، حادثه و الگوي حادثه و پيشگيري از زيان  

30

 كنترل خطرها براي پيشگيري از رخداد حادثه

10

پرسش و پاسخ

10

 

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: عوامل رواني زيان آور محيط و خدمات بهداشت حرفه اي

مدت كلاس: 2 ساعت

 

 منبع درس:

 • دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

 

فصل: يازدهم

هدف كلي: شناخت عوامل رواني زيان آور محيط و خدمات بهداشت حرفه اي

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    عوامل رواني زيان آور محيط كار را تشريح كند.

2-    خدمات بهداشت حرفه اي در بخش كشاورزي را تشريح كند.

3-    خدمات بهداشت حرفه اي در صنايع كوچك را تشريح كند.

4-    بيمه و موارد قانوني كار را تشريح كند.

5-    نحوه خدمات بهداشت حرفه اي در مورد گروههاي خاص در صنعت را توضيح دهد.

روش آموزش: ارائه كنفرانس توسط دانشجويان

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

عوامل رواني زيان آور محيط كار

15

خدمات بهداشت حرفه اي در بخش كشاورزي

40

خدمات بهداشت حرفه اي در صنايع كوچك

10

بيمه و موارد قانوني كار

15

خدمات بهداشت حرفه اي در مورد گروههاي خاص در صنعت

10

پرسش و پاسخ

10

 

 

طرح درس روزانه

دانشكده پزشكي

نوع درس: نظري

مقطع: كارشناسي

درس: بهداشت حرفه اي

ترم: اول

مدرس: مهندس ابراهيم شاهسوني

عنوان درس: تشكيلات بهداشت حرفه اي و بهسازي محيط كار

مدت كلاس: 2 ساعت

 

 منبع درس:

 • دكتر عليرضا چوبينه، فريد اميرزاده، شيرازه ارقامي."كليات  بهداشت حرفه اي". ويرايش دوم. چاپ نخست. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز. 1383.
 •  دكتر آرام تيرگر، دكتر عليرضا كوهپايي، دكتر تيمور الهياري، دكتر ايرج عليمحمدي. " بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. مؤسسه انتشاراتي انديشه رفيع. 1387.
 •  عليرضا حاجي قاسمخان. "مباني  بهداشت حرفه اي". چاپ سوم. انتشارات براي فردا. 1388.
 • www.ilo.org
 • www.who.int
 • https://www.osha.gov

 

فصل: دوازدهم

هدف كلي:آشنايي با تشكيلات بهداشت حرفه اي و بهسازي محيط كار

اهداف جزئي: دانشجو در پايان جلسه بايستي بتواند:

1-    نقش وزارت كار، رفاه و تأمين اجتماعي را تشكيلات بهداشت حرفه اي را تشريح نمايد.

2-    نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تشكيلات بهداشت حرفه اي را تشريح نمايد.

3-    وظايف و تشكيلات مركز بهداشت كار را بداند.

4-    وظايف مهندس بهداشت حرفه اي را تشريح كند.

5-    سازمانهاي بين المللي فعال در زمينه ي بهداشت حرفه اي را تشريح نمايد.

6-    اهميت و نحوه بهسازي محيط كار را بداند.

 

 

روش آموزش: سخنراني، پرسش و پاسخ بر مبناي مشاركت فعال دانشجو

 

 

     مطالب

مدت زمان(دقيقه)

 طرح درس روزانه

5

نقش وزارت كار، رفاه و تأمين اجتماعي در تشكيلات بهداشت حرفه اي

10

نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تشكيلات بهداشت حرفه اي

15

وظايف و تشكيلات مركز بهداشت كار

10

استراحت

5

وظايف مهندس بهداشت حرفه اي

10

سازمانهاي بين المللي فعال در زمينه ي بهداشت حرفه اي

20

اهميت و نحوه بهسازي محيط كار

15

 

 

 

تاریخ :
1394/05/19
تعداد بازدید:
1059
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal