۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد
طرح دوره
طرح درس كارورزي گوش و حلق و بيني
نام درس : كارورزي گوش وحلق وبيني (اينترني) تعداد واحد : 5 واحد
شركت كنندگان : دانشجويان پزشكي باليني
مقطع : كارورزي مدت زمان ارائه درس : 1 ماه
پيش نياز : كارآموزي گوش و حلق و بيني
هدف دوره :
دانشجو در دوره كارورزي بايستي آموخته هاي خود را در تشخيص و درمان بيماريهاي شايع گوش و حلق و بيني و اورژانسهاي مربوطه كامل كند . همچنين با كار باليني بيشتر و مستقل توانائيهاي خود را در نحوه برخورد ، تشخيص و درمان بيماريهاي درمانگاهي و اورژانسهاي گوش و حلق و بيني افزايش دهد .

اهداف كلي دوره :
دانشجو درپايان دوره بتواند:
1- قادر باشد علائم و نشانه هاي بيماري شايع گوش و حلق و بيني را بيان كند .
2- بصورت منطقي و سيستماتيك شرح حال بيمار را بگيرد.
3-قادرباشد يك معاينه كامل و صحيح گوش و حلق و بيني را انجام دهد .
4- توانايي كنترل و درمان بيماران اورژانسي گوش و حلق و بيني را داشته باشد .
5- يافته هاي نرمال و پاتولوژيك را تشخيص و توضيح دهد.
6- آزمايشاتي از قبيل اديوگرام و عكس سينوس و سي تي اسكن را بطور صحيح تفسير نمايد.
7- توانائيهاي عملي از قبيل بخيه زدن Pack كردن ، لارنگوسكوپي غيرمستقيم و خارج كردن اجسام خارجي را بصورت صحيح داشته باشد .
8- نسخه نويسي صحيح گوش و حلق و بيني را انجام دهد .

اهداف اختصاصي:
سينوزيت
1- براساس علائم باليني بتواند سينوزيت را تشخيص دهد .
2- تشخيص هاي افتراقي انواع سردرد را بيان نمايد .
3- درمانهاي صحيح وموثر و به روز سينوزيت را بيان نمايد .
4- با درمانهاي جراحي كلاسيك و جديد آشنا باشد .
اوتيت مياني
1- دانشجو قادر باشد اتوسكوپي صحيح را انجام دهد .
2- دانشجو قادر باشد يافته هاي نرمال و پاتولوژيك را بخوبي تشخيص دهد و بعد تفسير كند .
3- دانشجو قادر باشد انواع اوتيت مياني را تشخيص دهد .
4- دانشجو با درمانهاي جراحي جهت انواع اوتيت مياني آشنا باشد .
اوتيت خارجي:
-انواع اوتيت خارجي را تشخيص دهد.
به روش صحيح آنتي بيوتيك را بتواند در مجراي گوش خارجي قرار دهد.
-ساكشن كردن ترشحات چركي گوش را انجام دهد.

بيماري هاي حلق
1- دانشجو قادر باشد بيماري هاي عفوني و غيرعفوني حلق و گلو را از هم تشخيص دهد. .
2- دانشجو قادر باشد موارد آبسه را بخوبي تشخيص دهد و بتواند آسپيراسيون آبسه را انجام دهد .
3- دانشجو درمان موثر عفونتهاي گلو راشرح دهد.
4- دانشجو با درمانهاي جراحي ، عوارض و نحوه برخورد با عوارض جراحي بيماريهاي گلو را توضيح دهد.

حنجره:
-اورژانس هاي حنجره را به خوبي و به موقع تشحيص دهد.
-علائم انسدادي مجراي تنفس فوقاني را بخوبي تشخيص دهد و نحوه درمان و يا ارجاع بيمار را بداند.
-لارنگوسكوپي غير مستقيم را بدرستي انجام دهد.
گردن :
- طرز معاينه گردن را به خوبي بداند.
- استفاده از روشهاي پاراكلينيكي از قبيل سونوگرافي و FNA را بيان كند.
- موارد اورژانس را از قبيل تروما و آبسه را سريعاً كنترل نموده و بيمار را ارجاع كند.
آزمايشات:
1-اديوگرام را بخواند و تفسير نمايد.
2-موارد حسي - عصبي مختلط كاهش شنوايي را بر روي اديوگرام تشخيص دهد.
3-اصول آزمايشات اديولوژيك را بيان نمايد.
4-به نحوه خواندن و تفسير تمپانومتري آشنا باشد.
5-عكس هاي راديولوژيك و سي تي اسكن مناسب رابراي بيمار تجويز نموده و بتواند بخوبي عكس ها را بخواند.
توانايي هاي عملي:
1-اتوسكوپي صحيح را انجام دهد.
2-لارنگوسكوپي غير مستقيم را به تنهايي انجام دهد.
3-ساكشن كردن ترشحات گوش را به تنهايي انجام دهد.
4-اجسام خارجي در دسترس بتواند از گوش و بيني و حلق خارج نمايد.
5- آبسه حلق و سر و گردن را بتواند آسپيره نمايد.
6- پك قدامي بيني را به تنهايي انجام دهد.
7- از چراغ پيشاني و ابزار معاينه به خوبي استفاده نمايد.
8- سوچر كردن تمام نواحي سر و گردن و صورت را بخوبي انجام دهد.
روش تدريس : در اين واحد درسي از روش سخنراني و بحث گروهي ، و همچنين از روش آموزش بر بالين بيمار ، روش حل مشكل در درمانگاه و بيماران سرپائي استفاده خواهد شد .
محل آموزش : بخش جراحي بيمارستان پيمانيه و درمانگاههاي بيمارستان مطهري و پيمانيه .
شرايط اجرا :
 امكانات آموزشي بخش
1-داشتن سالن كنفرانس در بخش
2-وجود دو درمانگاه گوش و حلق و بيني در بيمارستان هاي پيمانيه و مطهري
3-در دسترس بودن وسايل كامل معاينه گوش و حلق و بيني
4-وجود كتابهاي رفرانس و امكانات جستجو در اينترنت
5-اتاق عمل با وسايل كامل جراحي گوش و حلق و بيني

 مكان آموزش
بخش گوش و حلق و بيني بيمارستان پيمانيه و درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستانهاي پيمانيه و مطهري
اتاق عمل بيمارستان پيمانيه
 استراتژي هاي آموزشي
Lecture Based
Group Discussion
Bed Side Teaching
Self Directed Learning
Case Study
كنفرانسهاي تئوري باليني كه به صورت Lecture based در طي دوره برگزار مي شود .
حضور در درمانگاه
آموزش در اتاق عمل
 زمانبندي آموزش
نوع فعاليت زمان تقريبي
ويزيت بيمارستان سه پائي در درمانگاه 3ساعت در روز
بحث گروهي با حضور استاد 2 ساعت در روز
حضور در اتاق عمل يك روز در هفته
كشيك شبانه 10 شب در ماه
 Student responsibilities
1-حضور در درمانگاه طبق برنامه تعيين شده
2-حضور در اتاق عمل
3-حضور در راند آموزش
4-حضور فعال در كشيك هاي برنامه ريزي شده
منابع آموزشي
1- (آخرين چاپ) Otolaryngology.Head . Neck Surgery . Deweese
2- مطالب كنفراس هاي ارائه شده
نحوه ارزشيابي :
 ارزشيابي تكويني (formative evaluation)
نظارت مستمر به فعاليت هاي آموزش درماني دانشجو و ارائه بازخورد مناسب
 ارزشيابي تصديقي (summative evaluation) :
- ارزشيابي كتبي تئوري باليني در پايان دوره بصورت سوالات كوتاه . MCQ
- ارزشيابي عملي در پايان هر ماه توسط استاد
نحوه محاسبه نمره كل :
آزمون تئوري 33/0
- ارائه كنفرانس 33/0
- نمره عملي 33/0
مقررات مواردي كه دانشجو ملزم به تكرار بخش مي باشد .
 نمره نهايي زير 12 غيبت غيرموجه و عدم حضور در بخش


تاریخ :
1398/07/11
تعداد بازدید:
209
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal