۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
سايت دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني اراك

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني اردبيل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني اروميه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني اهواز

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ايران

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ايلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني بندرعباس

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني بيرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني خراسان شمالي

http://www.nkh-cms.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني زابل

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شاهرود

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهركرد

http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شهيد بهشتي

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني شيراز

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني قزوين

http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني قم

http://www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كردستان

http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني كرمانشاه

www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني گيلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني گلستان

http://www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني گناباد

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني مازندران

http://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ياسوج

http://portal.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني يزد

http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم توانبخشي و بهزيستي

http://portal.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني جهرم

http://www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

http://www.bmsu.ac.ir

 

تاریخ :
1394/10/29
تعداد بازدید:
1432
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal