۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
مسئولین و کارشناسان اعتباربخشی
 
 

 

اسامی اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم -1400

نام و نام خانوادگی

سمت

 

جناب آقای دکتر محمدرحمانیان

ریاست دانشگاه

عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

جناب آقای دکتراسماعیل رعیت دوست

معاون آموزشی

رئیس اعتباربخشی آموزشی

سرکارخانم دکترصدیقه نجفی پور

مدیر EDC

مسئول دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

سرکارخانم عاطفه کرم زاده

مدیر داخلی EDC

دبیر دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

اسامی اعضای کمیته اعتباربخشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم -1400

نام و نام خانوادگی

سمت

 

سرکارخانم دکترصدیقه نجفی پور

مدیر EDC

مسئول اعتباربخشی موسسه

سرکارخانم حمیده احسانیان

کارشناس EDC

کارشناس اعتباربخشی موسسه

سرکارخانم دکتر مرضیه حق بین

رئیس دانشکده پزشکی

مسئول اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی

سرکارخانم عاطفه کرم زاده

مدیر داخلی EDC

دبیر اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی

سرکارخانم دکتر سمانه عبیری

سرکارخانم دکتر سارامتین

مسئول EDO دانشکده پزشکی

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

مسئولین اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

سرکارخانم سعیده مکارم نیا

کارشناس EDO بیمارستان مطهری

کارشناس اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

مدیر مرکز آموزش مجازی

مسئول اعتباربخشی آموزش مجازی

سرکارخانم مریم صباغی

کارشناس مرکز آموزش مجازی

کارشناس اعتباربخشی آموزش مجازی

جناب آقای دکترعلی دهقانی

دبیر اداره آموزش مداوم

مسئول اعتباربخشی آموزش مداوم

سرکارخانم فاطمه ممتاز

کارشناس اداره آموزش مداوم

کارشناس اعتباربخشی آموزش مداوم

سرکارخانم دکتر شکوفه آتش پور

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

مسئول اعتباربخشی علوم پایه

 

اسامی اعضای پیشنهادی شورای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم -1400

نام و نام خانوادگی

سمت

 

سرکارخانم دکترصدیقه نجفی پور

مدیر EDC- مسئول اعتباربخشی موسسه

مسئول دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

سرکارخانم حمیده احسانیان

کارشناس EDC- کارشناس اعتباربخشی موسسه

عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

جناب آقای دکتر محمد رحمانیان-جناب آقای دکتر رعیت دوست -جناب آقای دکتر مصلی نژاد -جناب آقای دکتر صلح جو-جناب آقای دکتر حجت-سرکار خانم دکتر دهقانپور -جناب آقای دکتر شریفی-جناب آقای دکتر موسوی فرد-سرکار خانم ممتاز -سرکار خانم زاهدی نیا -سرکار خانم زهرا کلوانی

اعضای کمیته اعتباربخشی موسسه

اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

سرکارخانم دکتر مرضیه حق بین

رئیس دانشکده پزشکی- مسئول اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی

عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

سرکارخانم عاطفه کرم زاده

مدیر داخلی EDC -دبیر اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی

دبیر دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

جناب آقای دکتررعیت دوست - سرکارخانم دکتر متین-سرکارخانم دکترآتش پور- سرکارخانم دکتر عبیری- سرکارخانم دکتر پورمختاری- سرکارخانم دکتر نجفی پور- سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد- جناب آقای دکتر چگین- سرکارخانم دکتر سفیدفرد-سرکارخانم دکتر معمار

اعضای کمیته اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی

اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

سرکارخانم دکتر سمانه عبیری

سرکارخانم دکتر سارامتین

مسئول EDO دانشکده پزشکی

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

مسئولین اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

سرکارخانم سعیده مکارم نیا

کارشناس EDO بیمارستان مطهری- کارشناس اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

سرکارخانم دکتر حق بین -جناب آقای دکتر رعیت دوست- سرکارخانم دکتر پورمختاری- جناب آقای دکتر عبدالوهاب رحمانیان- سرکارخانم دکتر دهقان پور- سرکارخانم دکتر نجفی پور- سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد- جناب آقای دکتر چگین- سرکارخانم دکتر سفیدفرد-جناب آقای دکتر غلامی- سرکارخانم عدنانی- سرکارخانم سامانی- سرکارخانم صالح- سرکارخانم رقیب نژاد- سرکارخانم ظافت- سرکارخانم جعفرزادگان-آقای جوکار-آقای رنجبر- سرکارخانم زارعیان- سرکارخانم هوشمند- سرکارخانم رحمانیان -سرکارخانم دکتر معمار- جناب آقای قیومی- سرکارخانم مکارم- سرکارخانم خداجو- سرکارخانم کرم زاده-آقای جاماسبی

اعضای کمیته اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

اعضای دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

سرکارخانم دکتر لیلی مصلی نژاد

مدیر مرکز آموزش مجازی- مسئول اعتباربخشی آموزش مجازی

عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

سرکارخانم مریم صباغی

کارشناس مرکز آموزش مجازی- کارشناس اعتباربخشی آموزش مجازی

عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

جناب آقای دکترعلی دهقانی

دبیر اداره آموزش مداوم -مسئول اعتباربخشی آموزش مداوم

عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

سرکارخانم فاطمه ممتاز

کارشناس اداره آموزش مداوم- کارشناس اعتباربخشی آموزش مداوم

عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

سرکارخانم دکتر شکوفه آتش پور

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی- مسئول اعتباربخشی علوم پایه

عضو دبیرخانه اعتباربخشی آموزشی

 

 

 
تاریخ :
1400/04/02
تعداد بازدید:
561
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal