۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
معرفی
 
 

مقدمه :

اعتباربخشی فرایندی سیستماتیک می باشد که هدف اصلی آن اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط هر سازمان و یا موسسه می باشد.

با توجه به ضرورت تحقق اهداف و دستیابی به شاخص های بسته های طرح تحول که از سال 1394 به دانشگاهها محول گردیده است در مرکز توسعه متناسب با بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی مانند بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور، ارتقای سنجش و آزمونهای علوم پزشکی، بسته اعتباربخشی موسسات و مراکز آموزش عالی سلامت، کمیته های مرتبط به شرح زیر تشکیل گردیده است. از آنجا که مسئولیت اجرا و دستیابی به شاخص ها به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی واگذار شد، لذا در راستای حصول اهداف، اقداماتی از سال 94 تاکنون انجام و پروژه‌هایی در سال 1396 طراحی و در مرحله اجرا می‌باشد .

در حوزه معاونت آموزشی کمیته های مختلف اعتباربخشی از جمله اعتباربخشی موسسه،اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی ، کمیته اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی ، اعتباربخشی آموزش مداوم شکل گرفته است. فرایند اعتبار بخشی براساس دو مرحله خود-ارزیابی (ارزیابی درونی) و مرحله ارزیابی بیرونی (گروهی از افراد -خارج از سازمان و یا موسسه مذکور به ارزیابی عملکرد آن  موسسه می‌پردازند.

کمیته اعتبار بخشی موسسه ای

 کمیته اعتباربخشی موسسه با توجه به ضرورت بررسی فرایندی و سیستماتیک  فعالیت های آموزشی و حصول اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده مطابق با استانداردها و تعیین نیازها جهت ارتقاء مستمر کیفیت در مرکز توسعه راه اندازی شد. نقش کمیته اعتباربخشی موسسه، برنامه‌ریزی و ارائه نقشه راه جهت تعیین شاخصهای هر استاندارد و تعیین راهکار جهت حصول به آن می‌باشد.

حوزه های اعتباربخشی موسسه شامل :

1.        حوزه خدمات دانشجویی

2.        حوزه رسالت و اهداف

3.        حوزه آموزش دانشجو

4.        حوزه آموزش کارکنان

5.        حوزه منابع و امکانات

6.        حوزه پژوهش

7.        حوزه مدیریت

8.        حوزه هیئت علمی

  لذا طی این فرایند دو مرحله ارزیابی انجام شد. مرحله اول بصورت خود-ارزیابی (ارزیابی درونی) می‌باشد و مرحله دوم، ارزیابی بیرونی است که گروهی از افراد خارج از سازمان و یا موسسه مذکور به ارزیابی عملکرد براساس استانداردها پرداخته شد.

اعضای کمیته اعتبار بخشی موسسه:

 شامل نمایندگانی از معاونت های مختلف دانشگاه جناب آقای دکتر محمد رحمانیان(رئیس دانشگاه-عضو کمیته)/جناب آقای دکتر رعیت دوست (معاون آموزشی دانشگاه- عضو کمیته)/سرکار خانم دکتر نجفی پور (مدیر مرکز مطالعات و توسعه- دبیر بسته اعتباربخشی موسسه‌ای)/جناب آقای دکتر مصلی نژاد (معاون توسعه-عضو کمیته)/جناب آقای دکتر صلح جو (معاون پژوهشی-عضو کمیته)/جناب آقای دکتر حجت (معاون دانشجویی فرهنگی-عضو کمیته)/سرکار خانم دکتر دهقانپور (رئیس اداره خدمات آموزشی-عضو کمیته)/جناب آقای دکتر شریفی (عضو هیات علمی و عضو کمیته)/جناب آقای دکتر موسوی فرد(عضو هیات علمی و عضو کمیته)/سرکار خانم ممتاز (کارشناس معاون آموزشی و عضو کمیته)/سرکار خانم زاهدی نیا (کارشناس معاون پژوهشی و عضو کمیته)/سرکار خانم زهرا کلوانی (کارشناس امور هیات علمی-عضو کمیته)/سرکار خانم حمیده احسانیان ( کارشناس مرکز مطالعات و توسعه-عضو کمیته)

 اقدامات و اهم فعالیت های کمیته:

در این راستا پس از تشکیل جلسات توجیهی متعدد با واحدهای مختلف دانشگاه، تک تک واحد ها اقدام به خود ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت نمودند. سپس همزمان ارایه راهکار و اصلاح  فرایندها انجام شد. با توجه به اینکه در تاریخ 25/11/95 ارزیابی بیرونی از طرف وزارتخانه انجام شد، در ادامه مرکز توسعه در مهر 1396به منظور شفاف نمودن استانداردها و قابل بررسی بودن توسط ذینفعان اقدام به طراحی و تدوین پرسشنامه جهت هر کدام از استانداردها نمود تا بدین ترتیب فرصتی برای خود ارزیابی مجدد و مقایسه آن با نتایج ارزیابی بیرونی فراهم گردد. لذا با تبدیل استاندارهای خودارزیابی به پرسشنامه، و برگزاری جلسات با حوزه های مختلف در خصوص تبیین سوالات پرسشنامه، خود ارزیابی مجدد انجام شد. در مرحله بعد پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها نتایج آن به وزارتخانه ارسال شد وپروژه خود ارزیابی تحت عنوان "بررسی توانمندیهای حوزه‌های مختلف دانشگاه بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی از دیدگاه مسئولین، کارشناسان و ذی نفعان در سال 96" اجرا گردید.

همچنین از سال 1396تاکنون جلسات متعددی به شرح زیر برگزار گردید :

ردیف

سال

تعدادجلسه

1

96

5

2

97

5

3

98

6

4

99

1

5

400

1

مسئول کمیته : سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور

کار شناس کمیته: سرکار خانم حمیده احسانیان

کمیته اعتبار بخشی بیمارستان های آموزشی :

اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی بر اساس ابلاغ استانداردهای ارسالی وزارت در 26 آبان ماه 1394 و تعیین سنجههای ارزیابی در سه سطح کاملا ضروری، ضروری و توسعهای تعیین می‌شود. منظور از سنجه کاملا ضروری، سطحی از استاندارد است که بیمارستان آموزشی همواره باید آن را اجرا نماید. سنجه ضروری، سطحی از استاندارد است که بیمارستان تا دو سال پس از تاریخ ابلاغ سنجه‌ها باید اجرا نماید و سطح توسعه‌ای، سطحی از استاندارد است که بیمارستان تا چهار سال پس از ابلاغ سنجه‌ها باید به آن دست یابند. اعتبار بخشی و ارزشیابی از فعالیت های مهمی است که اگر با اهداف مشخص، متدولوژی صحیح و اجرای درست انجام گیرد می تواند تاثیر مهمی در ارتقاء خدمات آموزشی و درمانی مراکز آموزشی و درمانی داشته باشد. اعتباربخشی بیمارستانی فرآیند خودارزیابی و ارزیابی خارجی سازمان‌های بهداشتی و درمانی است که جهت ارزیابی دقیق سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و راه های اجرای بهبود مستمر صورت می‌گیرد.

 دبیرخانه اعتبار بخشی مراکز آموزشی و درمانی و موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی جهرم همزمان با طرح تحول و نوآوری در آموزش شروع به فعالیت نمود.

اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی یکی از انواع اعتباربخشی می‌باشد که ابعاد مختلف عملکرد این مراکز را در 9 حیطه متناسب با ارائه آموزش بالینی در سطوح مختلف از طریق انطباق آن با استانداردهای تعریف شده موجود، توسط کارشناسان خبره مورد بررسی قرار می‌دهد.

عناوین حیطه ها شامل :

1.      مدیریت آموزش در بیمارستان های آموزشی

2.      پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی

3.      اعضاء هیئت علمی

4.      فراگیران

5.      مدیریت تسهیلات، فضا، امکانات، تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی

6.      آموزش فراگیران در بخش‌های اورژانس و پاراکلینیک

7.      برنامه ها و فرآیندهای آموزشی

8.      رعایت حقوق بیمار در فرآیندهای آموزشی

9.      بیمارستان‌های آموزشی به عنوان عرصه پژوهش‌های بالینی

 

اعضای کمیته اعتبار بخشی آموزشی در سال 99-1400 :

سرکارخانم ها/جناب آقایان :

دکتر عبیری-دکتر پورمختاری-خانم عدنانی-خانم سامانی-خانم صالح-خانم رقیب نژاد-دکتر حق بین-دکتر متین-دکتر رعیت دوست-خانم نظافت- خانم جعفرزادگان-آقای جوکار-آقای رنجبر-دکتر عبدالوهاب رحمانیان-خانم زارعیان-خانم هوشمند-خانم رحمانیان -دکتر معمار-دکتر چگین-دکتر سفیدفرد-دکتر غلامی-آقای قیومی-خانم مکارم نیا- دکتر دهقان پور-دکتر نجفی پور-دکتر لیلی مصلی نژاد- خانم خداجو-خانم کرم زاده-آقای جاماسبی

مسئول : سرکارخانم دکتر سمانه عبیری /سرکارخانم دکتر سارامتین

کارشناس مربوطه: سرکارخانم ها مکارم نیا و سرکارخانم جعفرزادگان

اقدامات و اهم فعالیت های این کمیته شامل :

مشخص شدن اعضا، کمیته، تشکیل جلسات منظم در مورد چگونگی اجرای استانداردهای تعیین شده از وزارتخانه و بحث و تبادل نظر، سپس بررسی وضعیت موجود بیمارستانهای پیمانیه و استاد مطهری و مقایسه آن با استانداردها و انجام اقدامات لازم جهت رفع مشکلات و تطبیق آنها با سنجه‌های استاندارد بود که تمام این موارد با انجام مرحله اول اعتبار بخشی و انجام خود ارزیابی بیمارستان محقق شد. در ادامه به تاریخ 28/4/96 ارزیابی بیرونی توسط تیمی از وزارتخانه انجام و بر اساس خود اظهاری، مستندات مرتبط به هر حوزه و سنجه مورد بررسی قرار گرفت. با پیگیری‌های متعدد نهایتا" نتایج ارزیاب بیرونی در تاریخ 22/9/96 به این دانشگاه ابلاغ گردید. در این ارزیابی 63% سنجه های کاملا ضروری و حدود 59% از سنجه های ضروری مطابق با استاندارد اعلام شدند. لذا جهت بررسی راههای رفع نواقص، تاکنون جلسات متعددی با اعضاء برگزار شده است. اقدامات عملی جهت دستیابی به سنجه‌ها از جمله اختصاص فضا و امکانات آموزشی بیشتر، اصلاح فرایندها و ساختار، مستند سازی و سایر اصلاحات نیز ادامه دارد. همچنین با نگاه پروژه‌ای در راستای اصلاح فرایندهای آموزش بالینی و جهت مقایسه وضعیت موجود برگزاری فرآیند آموزش بالینی و چگونگی اجرای ژورنال کلاب، گزارش صبحگاهی، راند آموزشی، درمانگاه سرپایی با استانداردهای ارسالی از وزارت بهداشت نیز پزوژه ای تحت عنوان " مقایسه وضعیت موجود فرایندهای آموزش بالینی با استانداردهای وزارتخانه" اجرا گردیده است.با توجه به اهمیت نقش اساتید و مسئولین ارشد نیاز است در کمیته‌های مختلف از توانمندی آنان در راستای برنامه ریزی و ارایه راهکار استفاده بهینه صورت گیرد تا دستیابی به شاخصهای اعتبار بخشی محقق گردد. 

همچنین از سال 1396تاکنون جلسات متعددی به شرح زیر برگزار گردید :

ردیف

سال

تعدادجلسه

1

96

4

2

97

3

3

98

10

4

99

12

5

400

10

 

 

 

 

ضرورت راه اندازی دبیرخانه اعتباربخشی درمعاونت آموزشی و دانشگاه :

راه اندازی دبیرخانه اعتبار بخشی تحول بزرگی در جهت استاندارد سازی هست و با اینکه ما قبلا کمیته اعتبار بخشی که در راستای اهداف طرح تحول آموزش تشکیل شده بود داشتیم و اعضاء کمیته در این زمینه همفکری و فعالیت می کردن اما جای خالی یک دبیر خانه که هم بتواند در راستای اهداف طرح تحول فعالیت کند وهم جمع آوری مستندات ، انعکاس به وزارتخانه و بازخورد به گروهها و ارزیابی ها را بدون موازی کاری انجام بدهد خالی بود ه است .

لذا ضروری است با توجه به اینکه اعتبار بخشی در ابعاد مختلف از جمله برنامه دانشکده پزشکی، اعتبار بخشی موسسه،اعتبار بخشی مراکز درمانی و اعتبار بخشی مرکز مطالعات در حال انجام هست و از طرفی هر چند سالی یکبار تکرار می شود، لذا به منظور هماهنگی و جلوگیری از موازی کاری و تعیین یک سیاست کلی ضروری بنظر رسید یک دبیرخانه کلی اعتبار بخشی راه اندازی شود با یک دبیر مشخص تا با همکاری بین بخشی تحقق شاخص های اعتبار بخشی میسر گردد.

بر اساس سیاست دانشگاه راه اندازی دبیر خانه اعتباربخشی  در شورای آموزشی مطرح شود، تا چنانچه اعضای محترم در خصوص شرح وظایف آن پیشنهادی مد نظرشان هست بفرمایند .

شرح وظایف دبیرخانه :

1-    علاوه برکسب امتیاز لازم در اعتبار بخشی ها

2-     جلوگیری از موازی کاری و انباشته شدن مستندات

3-    پایش مستمر

4-    دسترسی راحت به مستندات

5-    مشارکت در تهیه مستندات ، اجرا و پیگیری های ضروری

6-    معرفی مسئول به کل سیستم به عنوان فرد معتمد : که اجازه دریافت مستندات و اطلاعات رو با پرهیز از نامه نگاری های وقت گیر و غیر ضروری البته با نظارت edc و معاونت آموزشی پیدا خواهد کرد .

7-    فرصت رصد کردن شاخص ها جز یکی از شرح وظایف دبیرخانه دایمی اعتبار بخشی می باشد.

8-    پایش مکرر میزان تحقق شاخص ها نیز یکی از شرح وظایف دبیر خانه می باشد

9-    اطلاع رسانی مستندات و اقدامات در حال انجام جهت مسئول هر اعتبار بخشی و استفاده از ان جهت بار گذاری در سامانه های اعتبار بخشی از جمله شرح وظایف دبیر خانه هست .

* تبصره 2: مسئولیت تعامل جهت دریافت مستندات برعهده دبیر دبیر خانه می باشد.

* تبصره3: مسئولیت سیاست گذاری با شورای دبیرخانه می باشد.

 

جایگاه دبیرخانه و تعامل با کمیته های اعتباربخشی سایر بخش های حوزه معاونت :

اهداف کلی دبیرخانه اعتباربخشی:

1-    متمرکز شدن دبیر خانه منجر به اطلاع رسانی کلی و هماهنگی و ساماندهی شاخص ها کمک شایانی می باشد.

2-    پیشگیری از موازی کاری در راستای دستیابی به شاخص های اعتباربخشی

3-    ارائه شفاف ، کتبی و شفاهی شاخص های اعتبار بخشی به اعضای هیات علمی، مدیران گروه ها و مدیران دانشکده ها و کلیه دست اندرکاران درون معاونت آموزشی از طرق مختلف

4-    آگاهی ذینفعان از اهداف و انتظارات و شاخص های ارزشیابی

5-    ایجاد هماهنگی بین مسئولین و بخش های مرتبط با اعتباربخشی های مختلف

6-    تعیین سیاستهای کلان درون دانشگاهی به منظور دستیابی به شاخص های اعتباربخشی بادید راهبردی

7-    ایجاد فرصت جهت هم افزایی و افزایش تشریک مساعی و استفاده از توانمندی های مختلف بین کلیه اجزای سیستم و جهش تولید

فواید اعتبار بخشی:

·         ایجاد تغییر رفتار

·         افزایش تعهد به کیفیت

·        تقویت ارتباطات را درمحیط آموزشی

·         تقویت مشارکت یا collaboration 

·         کاهش نیاز به صرف وقت ، انرژی و هماهنگی

·         کاهش موازی کاری

·         اطلاع رسانی کلی

·         هماهنگی و سامان دهی شاخص ها

 

آدرس سامانه کشوری اعتباربخشی :

https://eas.behdasht.gov.ir/

 

 

 

تاریخ :
1400/04/02
تعداد بازدید:
478
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal