۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
بسته حركت به سوي دانشگاه هاي نسل سوم

بسته حركت به سوي دانشگاه هاي نسل سوم

محور:

بازبيني و بازنگري ساختار و عملكرد دانشگاه هاي علوم پزشكي در گذار به دانشگاه هاي نسل سوم

اهداف:

بازنگري رسالت، غايات و كاركردهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي بر اساس مدل دانشگاه هاي كارآفرين

بازبيني ساختار دانشگاه هاي علوم پزشكي بر اساس كاركردهاي دانشگاه كارآفرين

مهندسي فرايندهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي بر اساس مدل دانشگاه كارآفرين

توسعه زيرساخت ها و منابع دانشگاه هاي علوم پزشكي بر اساس مدل دانشگاه كارآفرين

شاخص هاي پايش:

ميزان تحقق استانداردهاي ساختاري دانشگاه هاي كارآفرين

ميزان تحقق استانداردهاي كاركردي دانشگاه هاي كارآفرين

ميزان تحقق استانداردهاي فرايندي دانشگاه هاي كارآفرين

ميزان تحقق استانداردهاي زيرساختي دانشگاه هاي كارآفرين

محور:

كارآفريني و خلق ثروت دانش بنيان در دانشگاه هاي علوم پزشكي در قالب نظام نوآوري )ملي  منطقه اي(

اهداف:

طراحي نظام نوآوري منطقه اي در مناطق آمايشي مبتني بر تعامل مراكز آموزش عالي سلامت،

دانشگاه هاي وزارت علوم و بخش صنعت و خدمات در منطقه آمايشي

طراحي و اجراي مدل هاي راهاندازي شركت هاي دانش بنيان در حوزه آموزش عالي سلامت

طراحي و اجراي الگوهاي كارآفريني در حوزه سلامت به منظور ايجاد و ارتقاء جايگاه هاي شغلي دانش آموختگان علوم پزشكي

طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي جديد توليدمحور و علمي كاربردي براساس نيازهاي بومي و ملي در حوزه علوم پزشكي

راه اندازي مراكز رشد )انكوباتور( و پارك هاي دانش و فناوري در هر يك از مناطق آمايشي

راه اندازي صندوق حمايت از نوآوري ها )سرمايه گذاري خطرپذير( در هر يك از مناطق آمايشي

شاخص هاي پايش:

تعداد پروژه هاي پژوهشي يا R&D مشترك ميان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات

تعداد دانشجويان و اساتيد كه در برنامه هاي تبادل در بخش صنعت و خدمات حضور پيدا مي كنند.

تعداد شركت هاي دانش بنيان تاسيس شده

ميزان درآمد هاي اختصاصي دانشگاه از محل تعامل با بخش صنعت و خدمات

تعداد رساله ها و پژوهش هاي دانشگاهي كه از سوي بخش صنعت و خدمات تامين مالي مي شوند.

تعداد مشاغل جديد )با درآمد غير دولتي( ايجاد شده در حوزه علوم پزشكي

محور:

طراحي و توسعه سامانه محاسبه هزينه تمام شده تربيت نيروي انساني در رشتهمقاطع مختلف آموزش عالي سلامت و حمايت از تحقيقات مرتبط

اهداف:

طراحي و استقرار سامانه محاسبه هزينه تمام شده رشته مقاطع دانشگاهي

حمايت از انجام مطالعات هزينه اثربخشي آموزش عالي سلامت

حمايت از انجام مطالعات بازگشت سرمايه آموزش عالي سلامت

حمايت از انجام مطالعات افزايش بهره وري آموزش عالي سلامت

شاخص هاي پايش:

تعداد دانشگاه هايي كه شهريه خود را بر اساس محاسبات هزينه تمام شده تعيين مي كنند.

تعداد مطالعات انجام شده با موضوع هزينه اثربخشي آموزش عالي سلامت

تعداد مطالعات انجام شده با موضوع بازگشت سرمايه آموزش عالي سلامت

تعداد مطالعات انجام شده با موضوع افزايش بهره وري آموزش عالي سلامت

محور:

طراحي و استقرار نظام تامين و تخصيص مالي پايدار، عدالت محور و غير بودجه اي3 آموزش عالي سلامت مبتني بر مطالعات هزينه اثربخشي، بازگشت سرمايه و افزايش بهره وري

اهداف:

توسعه مدل جامع درآمدزايي دانشگاه هاي علوم پزشكي

طراحي مدل گرانت هاي آموزشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي

طراحي مدل وام هاي آموزشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي

طراحي مدل سوبسيدهاي دروني )از رشته هاي كم اولويت به رشته هاي پر اولويت، از رشته هاي پرتقاضا به رشته هاي كم تقاضا و از فراگيران برخوردار به فراگيران محروم( در دانشگاه هاي علوم پزشكي

شاخص هاي پايش:

درصد درآمد دانشگاه هاي علوم پزشكي كه از محل هاي غير بودجه اي تامين مي گردد.

ميزان سوبسيد غني به فقير در صندوق درآمدهاي شهريه اي دانشگاه ها

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
1675
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal