۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
بسته توسعه راهبردي

بسته توسعه راهبردي، هدفمند و مأموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت

محور:

بازنگري و ارتقاء راهبردي و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش علوم پزشكي

اهداف:

تدوين برنامه دانشگاه ها براي ايجاد رشته هاي جديد مبتني بر مزيت هاي منطقه اي و ماموريت هر دانشگاه توسط خود دانشگاه

بازنگري برنامه درسي دوره پزشكي عمومي براساس نيازهاي نظام سلامت و با مدنظر قرار دادن

سياست استقرار پزشك خانواده

طراحي و تدوين برنامه آموزشي دوره تخصصي پزشك خانواده و اجراي آن در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

طراحي مدل هاي جديد ارائه رشته آموزش پزشكي جهت شركت حداكثري اعضاي هيأت علمي دانشگاه در آن در راستاي توسعه توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در آموزش

شاخص هاي پايش:

تعداد دانشگاه هايي كه برنامه توسعه رشته هاي خود را مبتني بر مزيت هاي منطقه اي و ماموريت­شان ارائه نموده اند.

تعداد برنامه هاي بازنگري شده پزشكي عمومي مبتني بر نيازهاي نظام سلامت و استقرار پزشك خانواده

ارائه برنامه آموزشي تخصصي پزشك خانواده

طراحي مدل يا مدل هاي جديد ارائه رشته آموزش پزشكي

تعداد اعضاي هيأت علمي كه دوره آموزشي استفاده از مدل هاي جديد رشته آموزش پزشكي را سپري مي­كنند.

محور:

توسعه رشته ها و مقاطع تحصيلي علوم پزشكي مبتني بر اسناد بالادستي

اهداف:

تدوين برنامه جامع توسعه رشته هاي جديد تا سال1404 مبتني بر اسناد بالادستي به ويژه نقشه جامع علمي سلامت

تعيين مأموريت براي دانشگا هها متناسب با ظرفيت و امكانات آن براي تهيه برنامه آموزشي رشته هاي جديد

اجرايي سازي سند راهبردي رشته ها و مقاطع بصورت هدفمند و مبتني بر اولويت ها

بازنگري بنيادي در رشته هاي موجود كه نياز كشور به دانش آموختگان آنها به حداقل رسيده و تبديل آنها به رشته هاي مورد نياز

شاخص هاي پايش:

تدوين و تصويب برنامه جامع توسعه رشته هاي جديد

تدوين و تصويب سند تقسيم كار بين دانشگاه هاي علوم پزشكي براي تهيه برنامه آموزشي رشته هاي جديد

تعداد رشته هاي جديد هدفمند و مبتني بر اسناد بالادستي كه راه اندازي مي شوند.

تعداد برنامه هايي كه دستخوش بازنگري بنيادين شده است.

محور:

شناسايي ظرفيت هاي فرابخشي حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه هاي ميان رشته اي

اهداف:

بررسي و شناسايي ظرفيت هاي آموزش عالي، صنعت و ... فراتر از حوزه سلامت بطور ملي و استاني

شناسايي نيازهاي درازمدت آينده مبتني بر اسناد آينده نگاري

طراحي رشته هاي ميان رشته اي جديد مبتني بر ظرفيت ها و نيازها

تقسيم كار بين دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور براي تدوين برنامه رشته هاي جديد ميان رشته اي

شاخص هاي پايش:

تدوين مستند شناسايي ظرفيت هاي فراتر از حوزه سلامت

تعداد برنامه هاي تدوين شده رشته هاي جديد ميان رشته اي

درصد دانشگا ههايي كه در اين زمينه مشاركت داشته اند.

تعداد رشته هاي ميان رشته اي جديد راه اندازي شده

محور:

طراحي و استقرار نظام تربيت نيروهاي حدواسط

اهداف:

طراحي و تاسيس نهاد سياستگذار در خصوص تربيت نيروهاي حدواسط و آموزشهاي مهارتي و حرفه اي

تدوين مقررات و آيين نامه هاي ناظر بر نظام اعتباربخشي آموزش هاي حدواسط مهارتي و حرفه اي در نظام سلامت

اعتلاي ارائه خدمات سلامت، شامل افزايش يكفيت و تنوع كليه خدمات از جمله خدمات پرستاري، پيرادندانپزشكي، ارتقاء دانش سلامت دهان و دندان در جامعه، بهره مندي از رفتارهاي سلامت محور، پيدايش باورهاي اجتماعي و ترويج عمومي رفتارهاي سلامت محور و ... در جامعه

اشتغال زايي هدفمند نظام سلامت از طريق رويكرد حرفه-محور

افزايش بهره وري از طريق تربيت نيروي انساني ماهر در حوزه سلامت

شاخص هاي پايش:

تاسيس نهاد سياستگذار آموزش هاي عالي حرفه اي و مهارتي در نظام سلامت

تعداد آيين نامه هاي تدوين و تصويب شده ناظر بر نظام اعتباربخشي آموزش هاي حرفه اي در نظام سلامت

تعداد مراكز اعتباربخشي شده و مجري آموزش هاي مهارتي و حرفه اي و تربيت نيروهاي حدواسط

تعداد فراگيران فعال در مراكز مجري آموزش هاي مهارتي و حرفه اي و تربيت نيروهاي حدواسط

تعداد برنامه هاي مهارتي و حرفه اي اعتباربخشي شده و داراي نيازسنجي

تعداد نيروهاي تربيت شده در دوره هاي مهارتي، حرفه اي و حدواسط

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
1723
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal