۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
بسته توسعه آموزش مجازي در علوم پزشكي

بسته توسعه آموزش مجازي در علوم پزشكي

محور:

طراحي، راه اندازي و استقرار دانشگاه مجازي علوم پزشكي

اهداف:

طراحي و راه اندازي نرم افزار سيستم مديريت يادگيري  (LMS: Learning Management System)   براي ارائه به دانشگاه هاي متقاضي به منظور استفاده در كاربري كمك آموزشي و ارائه رشته هاي مجازي )يا تركيبي(

طراحي و راه اندازي بسته نرم افزاري ملي Massine Open Online Courses (MOOCs)  براي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

تدوين محتواهاي الكترونيكي رشته هاي علوم پزشكي و ارائه آنها از طريق MOOCs با مشاركت كامل دانشگا ههاي علوم پزشكي

تعيين اولويت، طراحي و راه اندازي نرم افزارهاي تخصصي براي ادغام آموزش مجازي در برنامه هاي عملي و باليني )مانند سامانه ملي راند مجازي، سامانه هاي مشاوره پزشكي، بيمارستان مجازي، داروخانه مجازي و ...(

طراحي و راه اندازي كارپوشه (e-Porfolio) و كارنما  (e-log book)  براي ارائه به دانشگاه هاي متقاضي

شاخص هاي پايش:

راه اندازي نهايي LMS در سال اول بعد از شروع پروژه

راه اندازي نهايي بستر MOOCs در سال اول بعد از شروع پروژه

پوشش محتواي الكترونيكي مربوط به30% از برنامه در حداقل3 رشته در سال اول با مشاركت دانشگاه ها

ميزان پوشش محتوايي تم هاي طولي، Meta Skills و بسته هاي Student Support در سال اول

محور:

طراحي استانداردهاي فرايندي آموزش مجازي علوم پزشكي و اعتباربخشي برنامه هاي مربوطه

اهداف:

ايجاد ساختار جديد در ستاد معاونت آموزشي وزارت بهداشت با سطح و جايگاه مشخص براي نظارت و برنامه ريزي توسعه فعاليت هاي آموزش مجازي

تدوين و تصويب اساسنامه، آيين نامه ها و دستورالعملهاي مجموعه فوق

راه اندازي دانشكده مجازي در دانشگاه هاي واجد شرايط متقاضي

راه اندازي و استقرار مراكز آموزش مجازي فعال در ساير دانشگاه ها

تدوين و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به نحوه تعامل مجموعه ستادي با دانشگاه علوم پزشكي فضاي مجازي، دانشكده هاي مجازي و مراكز آموزشي مجازي دانشگاه ها

تدوين نظام جامع توانمندسازي و انگيزشيحمايتي استقرار آموزش مجازي در دانشگاه ها

استفاده از ظرفيت هاي آموزش مجازي براي توسعه و تسريع روند بين المللي شدن و جذب دانشجويان خارجي

ايجاد نظام اعتبار بخشي آموزش مجازي

شاخص هاي پايش:

راه اندازي ساختاري و تعداد آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تصويب شده در اين حيطه

تعداد دانشكدههاي مجازي جديد راه اندازي شده در دانشگاه هاي واجد شرايط

تعداد مراكز آموزش مجازي راه اندازي شده در ساير دانشگاه ها

تعداد دانشجويان مجازي خارجي جذب شده

ارتقاء كيفي آموزش هاي مجازي با استفاده از جذب اساتيد بنام خارجي و داخلي با استفاده از فناوري آموزش مجازي

ميزان تحقق برنامه ايجاد نظام اعتباربخشي آموزش مجازي

ايجاد ساختار نوين نظارتي و مديريتي در ستاد براي توسعه آموزش مجازي

محور:

تدارك و تامين زيرساخت ها و منابع فيزيكي، اطلاعاتي و انساني لازم براي توسعه آموزش مجازي

اهداف:

شناسايي ظرفيت هاي موجود براي توسعه آموزش مجازي

شناسايي منابع راهبردي مورد نياز براي توسعه مجازي سازي

برآورد سرمايه انساني متخصص مورد نياز براي توسعه مجازي سازي

شناسايي رشتهمقاطع نوين در زمينه يادگيري الكترونيكي و آموزش هاي مجازي در سطح جهان

تدوين كوريكولوم­ها و تصويب آنها

شاخص هاي پايش:

تعداد دانشجوي پذيرش شده در هر كدام از رشته هاي فوق حداقل در يك دانشگاه

تعداد نيروي انساني متخصص تربيت شده

فضاي فيزيكي اختصاص داده شده براي توسعه آموزش مجازي

تعداد پورتال هاي راه اندازي شده

تعداد كوريكولوم هاي تدوين و تصويب شده در اين زمينه

محور:

ظرفيت سازي در برنامه ها و كوريكولوم هاي متداول آموزشي به منظور ارائه و ارزيابي قسمتي از برنامه ها و كوريكولوم ها به صورت مجازي با تاكيد بر رشته مقاطع تحصيلات تكميلي

اهداف:

ارتقاء عدالت آموزشي از مجراي افزايش دسترسي به آموزش عالي سلامت

كاهش هزينه هاي تربيت منابع انساني

امكان دسترسي به منابع آموزشي در هر زمان و مكان ممكن

ارتقاء قابليت بين المللي سازي برنامه هاي آموزشي

ايجاد امكان سنجش و ارزشيابي فراگيران در فضاي مجازي

برآورده نمودن نيازهاي مورد نياز ذينفعان و كاربران در سامانه جامع

ارتقاء سيستم هاي اطلاعاتي )اطلاعات و فناوري( معاونت

راه اندازي كارپوشه و كارنماي الكترونيك و پيوستن به شبكه اطلاعات بيمارستاني و شبكه اطلاعات آموزشي تحت وب كشور

شاخص هاي پايش:

درصد كوريكولوم هاي مجازي سازي شده علوم پزشكي

تعداد دوره هاي ارائه شده در فضاي مجازي

درصد رشته هاي آموزشي تخصصي و فوق تخصصي متصل شده به شبكه الكترونيك كارپوشه و كارنما

درصد دستياراني كه كارپوشه و كار نماي الكترونيك را تكميل مينمايند.

درصد ورود اطلاعات بروز در كارپوشه و كارنماي الكترونيك به تفكيك دانشگاه

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
2065
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal