۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي

بسته بين المللي سازي آموزش علوم پزشكي

محور:

تدوين و بسترسازي براي استقرار نقشه آمايش بين الملل آموزش علوم پزشكي كشور

اهداف:

شناسايي ظرفيت هاي موجود در دانشگاه­هاي داخل كشور براي فعاليت هاي بين المللي و ماموريت محور كردن دانشگاه هاي كشور جهت برقراري ارتباط با كشورهاي منطقه و جهان

شناسايي بازارهاي آموزش عالي سلامت موجود در منطقه و جهان جهت حضور دانشگاه­هاي داخل كشور در عرصه هاي بين المللي و جلب ذهن هاي فعال و برتر از مليت هاي مختلف و نتيجتاً پيشرفت علمي و تحقيقاتي موثرتر دانشگا ههاي علوم پزشكي

بهبود و گسترش حضور جهاني دانشگاه هاي علوم پزشكي در مجامع علمي بين المللي و شناساندن توانائي­هاي علمي و آموزشي جمهوري اسلامي ايران در زمينه علوم پزشكي در سطح دنيا

ايجاد همكاري با صنعت و اقتصاد برتر ملل مختلف از طريق ايجاد همكاري هاي تحقيقاتي با آنها و بهبود بخشيدن و ايجاد تنوع مفيد علمي و فرهنگي از طريق تبادل دانشجو با دانشگاه هاي برتر جهان

شاخص هاي پايش:

تعداد دانشگاه هايي كه در جهت بين المللي سازي آموزش فعاليت مي كنند.

تعداد كوريكولوم هاي ترجمه شده

تعداد شعب دائر شده در خارج از كشور جهت پذيرش و تربيت دانشجو

تعداد برنامه هاي مشترك در حال اجرا با دانشگاه هاي خارجي

تعداد دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي علوم پزشكي

تعداد اساتيد دانشگاه كه با دانشگاه هاي خارج همكاري دارند.

تعداد اساتيد خارجي كه با دانشگاه همكاري مشترك علمي و تحقيقاتي دارند.

نسبت دانشجويان خارجي شاغل به تحصيل در دانشگا ههاي علوم پزشكي كشور

تعداد رشته محل هاي داراي استانداردهاي لازم براي پذيرش دانشجويان خارجي

محور:

طراحي مسير راه (Road Map) و اجرايي سازي شبكه تبادلات علمي و برنامه هاي آموزشي مشترك با دانشگاه هاي معتبر جهان

اهداف:

گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي از طريق راه اندازي دپارتمان­هاي مجازي مشترك

برگزاري دوره هاي آموزش علوم پزشكي مشترك با دپارتمانهاي معتبر بين المللي

اجراي مشترك طرحهاي پژوهش در آموزش با دپارتمانهاي آموزش پزشكي مراكز معتبر دنيا و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تا يكد بر كشورهاي منطقه و جهان اسلام

جلب حمايتهاي قانوني لازم در راستاي تشويق طرفهاي خارجي قراردادهاي بين المللي

شاخص هاي پايش:

تعداد دوره هاي كوتاه مدت آموزش علوم پزشكي كه در هر سال بطور مشترك با دانشگاه هاي معتبر جهان برگزار مي­شود.

تعداد متخصصان ايراني شاغل در دانشگاه هاي معتبر دنيا كه با دانشگاه هاي داخل كشور همكاري مي­كنند.

تعداد متخصصان خارجي كه با دانشگاه هاي داخل كشور همكاري مي كنند.

تعداد قراردادهاي همكاري علمي و فناوري مشترك منعقد شده با ساير دانشگا هها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي خارج كشور

تعداد كنگره ها و سمينارهاي علمي مشترك با دانشگاه هاي خارج از كشور

تعداد دپارتمان هاي مجازي مشترك با موسسات معتبر بين المللي

محور:

طراحي و ساماندهي پورتال آموزش علوم پزشكي كشور (EducationIran) به منظور معرفي ظرفيت آموزش عالي سلامت كشور در سطح دنيا

اهداف:

معرفي دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور به زبان رايج بين المللي به ساير كشورها

معرفي ظرفيت پذيرش دانشجويان بين الملل در دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور

گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي

كمك به تربيت نيروي انساني سلامت براي كشورهاي منطقه

ورود به عرصه هاي بين المللي در آموزش پزشكي

شاخص هاي پايش:

تعداد دانشگاه هاي علوم پزشكي ثبت شده در پورتال

تعداد درخواستهاي ثبت شده براي تحصيل در دانشگاه هاي ثبت شده در پورتال

ميزان بازديد مراجعين خارج از كشور از پورتال

تعداد صفحات ايجاد شده و اطلاعات وارد شده در پورتال براي هر دانشگاه

محور:

اعتباربخشي بين المللي دانشگاه ها و موسسات آموزش علوم پزشكي كشور

اهداف:

فراهم نمودن زمينه اعتبار بخشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور توسط سازمان هاي اعتباربخشي معتبر بين المللي

نظام مند نمودن و استانداردسازي بين المللي فرآيند نظارت و ارزيابي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

اجراي برنامه اعتباربخشي در دانشگاه ها مطابق با چارچوب استاندارهاي بين المللي

ايجاد سيستم رتبه بندي استاندارد در كشور

شاخص هاي پايش:

تعداد دانشگاه هايي كه وارد فرايند اعتباربخشي بين المللي مي شوند.

تعداد دانشگاه هايي كه اعتباربخشي بين المللي آنها مورد تاييد قرار مي گيرد.

اجراي رتبه بندي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با توجه به سيستم رتبه بندي استاندارد بين المللي

تعداد برنامه هاي آموزشي كه مورد اعتبار بخشي و ارزشيابي بين المللي قرار مي گيرند.

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
1743
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal