۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر
بسته آينده نگاري و مرجعيت علمي در آموزش پزشكي

بسته آينده نگاري و مرجعيت علمي در آموزش پزشكي

محور:

طراحي نظام رصد حركت در مسير مرجعيت علمي در آموزش علوم پزشكي

اهداف:

تحليل مفهومي و تعيين ويژگي هاي تعريفي مرجعيت علمي در حوزه آموزش علوم پزشكي

تعيين شاخص هاي مرجعيت علمي

توسعه سنجه ها و نظام جمع آوري اطلاعات در مورد مرجعيت علمي

شاخص هاي پايش:

تعداد شاخص هاي احصا شده براي مرجعيت علمي

ميزان سنجه هاي ارزيابي تحقق مرجعيت علمي

 

محور:

تدوين سند آينده نگاري و نقشه راه تحقق مرجعيت در آموزش علوم پزشكي در افق چشم­انداز

اهداف:

تحليل روندها و ابرروندهاي حاكم بر آموزش علوم پزشكي

تحليل پويايي يا دايناميسم زيرحوزه هاي دانش، فناوري و نوآوري در آموزش علوم پزشكي

تدوين سناريوهاي ممكن، محتمل و مطلوب براي آموزش علوم پزشكي

تعيين اهداف و غايت هاي توسعه آموزش علوم پزشكي

تعيين الزامات، زيرساخت ها و اقدامات ضروري براي نيل به تعيين اهداف و غايت هاي توسعه آموزش علوم پزشكي

شاخص هاي پايش:

تدوين سند آينده نگاري و نقشه راه مرجعيت آموزش علوم پزشكي

محور:

طراحي و استقرار نظام نوآوري در حوزه آموزش علوم پزشكي 1

اهداف:

توسعه و استقرار سامانه ملي ثبت، مرور و به اشتراك گذاري نوآوري هاي آموزشي

توسعه و استقرار سامانه مخزني2، آرشيو فايل هاي حجمي )مديا فايل( نوآوري هاي آموزشي

استقرار نظام حمايت هاي اجرايي و علمي از نوآوري هاي آموزشي

استقرار نظام حمايت هاي مالي از نوآوري هاي آموزشي

شاخص هاي پايش:

تعداد نوآوري هاي آموزشي ثبت شده در سامانه ملي

تعداد فايل هاي حجمي آرشيو شده در سامانه مخزني

تعداد نوآوري هاي آموزشي مورد حمايت

ميزان حمايت مالي از نوآوري هاي آموزشي

محور:

استقرار مركز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي

اهداف:

شناسايي، اكتساب، توسعه و بكارگيري دانش در آموزش پزشكي در سطح كشور

تعيين اولويت هاي آموزش پزشكي بر مبناي نيازهاي ملي و مبتني بر آمايش سرزميني آموزش عالي سلامت

حمايت از ترجمان و كاربست نتايج پژوهش، مخصوصاً طرح هاي كلان و استراتژ كي، در زمينه ارتقاء آموزش پزشكي

هدايت، نظارت و حمايت مادي و معنوي از نوآوريهاي آموزشي در دانشگاه هاي علوم پزشكي اعم از دولتي و غيردولتي

حمايت از دانشگاه هاي علوم پزشكي در جهت تبديل نتايج تحقيقات به اقدامات عملي در ارتقاء آموزش پزشكي كشور

شاخص هاي پايش:

استقرار مركز ملي تحقيقات راهبردي آموزش پزشكي

تعداد پروژه هاي واگذار شده از سوي مركز

ميزان اعتبارات و گرنت هاي اعطا شده براي اجراي پروژه ها

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
2392
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal