۱۴۰۲ شنبه ۵ فروردين
بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

محور:

طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزيابي نيازهاي آموزشي مبتني بر نيازهاي جامعه )بار بيماري­ها و ريسك فاكتورها(، فناوري هاي مرتبط با پيشگيري، تشخيص و درمان در حوزه سلامت )مداخلات سلامت( و مرزهاي دانش در حوزه سلامت در كشور

اهداف:

طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزيابي نيازهاي آموزشي مبتني بر نيازهاي جامعه )بار بيماري­ها و ريسك فاكتورها(

طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزيابي نيازهاي آموزشي مبتني بر فناوري هاي تشخيصي و درماني )مداخلات سلامت(

طراحي و استقرار نظام شناسائي و ارزيابي نيازهاي آموزشي مبتني بر مرزهاي دانش

تهيه راهنماهاي باليني )گايدلاينها( براساس نيازهاي جامعه )بار بيماري ها و ريسك فاكتورها(،

فناوري هاي تشخيصي و درماني )مداخلات سلامت( و مرزهاي دانش در حوزه سلامت در كشور

شاخص هاي پايش:

تعداد برنامه هاي آموزشي )كوريكولومها( تهيه/ بازنگري شده براساس نيازهاي آموزشي مبتني بر نيازهاي جامعه )بار بيماري ها و ريسك فاكتورها( به كل برنامه هاي آموزشي

تعداد برنامه هاي آموزشي )كوريكولوم ها( تهيه/ بازنگري شده براساس فناوري هاي تشخيصي و درماني)مداخلات سلامت( به كل برنامه هاي آموزشي

تعداد برنامه هاي آموزشي )كوريكولوم ها( تهيه/ بازنگري شده براساس مرزهاي دانش به كل برنامه هاي آموزشي

تعداد راهنماهاي باليني )گايدلاين ها( تهيه/ بازنگري شده براساس نيازهاي جامعه )بار بيماري ها و ريسك فاكتورها(، فناوري هاي تشخيصي و درماني )مداخلات سلامت( و مرزهاي دانش در حوزه سلامت در كشور

محور:

بازنگري و تدوين برنامه هاي آموزشي )كوريكولومها( در راستاي پاسخگوئي به نيازهاي جامعه، فناوري هاي تشخيصي و درماني و مرزهاي دانش )مرجعيت علمي( به تف كيك رشته و مقطع تحصيلي

اهداف:

بازنگري و تدوين كوريكولوم تمامي رشته ها براساس نيازهاي جامعه، فناوري هاي تشخيصي و درماني و مرزهاي دانش )مرجعيت علمي(

اجرا ي كوريكولوم تمامي رشته ها براساس نيازهاي جامعه، فناوري هاي تشخيصي و درماني و مرزهاي دانش )مرجعيت علمي(

ارزيابي كوريكولوم تمامي رشته ها براساس نيازهاي جامعه، فناوري هاي تشخيصي و درماني و مرزهاي دانش )مرجعيت علمي(

شاخص هاي پايش:

تعداد كوريكولوم بازنگري شده رشته ها براساس نيازهاي جامعه، فناوري هاي تشخيصي و درماني و مرزهاي دانش )مرجعيت علمي(

تعداد كوريكولوم اجرا شده رشته ها براساس نيازهاي جامعه، فناوري هاي تشخيصي و درماني و مرزهاي دانش )مرجعيت علمي(

تعداد كوريكولوم ارزيابي شده رشته ها براساس نيازهاي جامعه، فناوري هاي تشخيصي و درماني و مرزهاي دانش )مرجعيت علمي(

محور:

طراحي نظام ايجاد حساسيت و انگيزشي مناسب براي سياستگذاران، ذينفعان، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي واقعي جامعه و توجه به تعيين كنندههاي اجتماعي سلامت (SDH)

اهداف:

تعيين و استقرار راههاي ايجاد حساسيت در سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي جامعه

تعيين و استقرار راههاي انگيزشي مناسب در سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي جامعه

تعيين و استقرار راههاي ايجاد حساسيت در سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور توجه به تعيين كننده­هاي اجتماعي سلامت

تعيين و استقرار راههاي انگيزشي مناسب در سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور توجه به تعيين كننده­هاي اجتماعي سلامت

شاخص هاي پايش:

تعداد برنامه هاي اجرا شده جهت ايجاد حساسيت در سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي جامعه

تعداد برنامه­­هاي اجرا شده جهت انگيزش مناسب در سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئي به نيازهاي جامعه

تعداد برنامه هاي اجرا شده جهت ايجاد حساسيت در سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور توجه به تعيين كننده­هاي اجتماعي سلامت

تعداد برنامه هاي اجرا شده جهت انگيزش مناسب در سياستگذاران، اساتيد، دانشجويان، ارائه كنندگان خدمات به منظور توجه به تعيين­كننده­هاي اجتماعي سلامت

محور:

طراحي و استقرار نظام برنامه ريزي و مديريت تربيت نيروي انساني علوم پزشكي

اهداف:

ايجاد بانك اطلاعات پزشكان و دندانپزشكان و كليه رشته هاي علوم پزشكي

برآورد تعداد مورد نياز دانش آموخته كليه رشته هاي علوم پزشكي سال1404

تعيين بهترين راهكارها جهت استفاده از فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي در مناطق محروم و داراي كمبود

تعيين بهترين راهكارها جهت پذيرش دانشجويان بومي

اجرايي نمودن راهكارهاي استفاده از فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي در مناطق محروم و داراي كمبود

اجرايي نمودن راهكارهاي پذيرش دانشجويان بومي

شاخص هاي پايش:

تعداد بانك اطلاعات پزشكان و دندانپزشكان و كليه رشته هاي علوم پزشكي

ميزان پوشش هر بانك اطلاعات

تعداد رشته هاي برآورد شده براي سال1404

وجود ليست راهكارها جهت استفاده از فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي در مناطق محروم و داراي كمبود

وجود ليست راهكارها جهت پذيرش دانشجويان بومي

ميزان كاهش نابرابري با استفاده از ضريب جيني در توزيع فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي

ميزان پذيرش و فعاليت دانشجويان بومي در منطقه خود

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
2457
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal