۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
بسته آمايش سرزميني

بسته آمايش سرزميني، مأموريت گرايي، تمركززدايي و ارتقاء توانمندي دانشگاه ها

محور:

ماموريت محور نمودن مناطق آمايش سرزميني

اهداف:

تشكيل دبيرخانه هاي كلان منطقه هاي مصوب جلسه762 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان«سياست ها و ضوابط اجرائي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري اسلامي ايران»

استقرار كامل سياست ها و ضوابط اجرايي آمايش سرزمين با مشاركت كلان منطقه ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

ماموريت محور نمودن دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و موسسات  آموزش عالي سلامت

تدوين آئين نامه و دستورالعملهاي واگذاري )تفويض( اختيارات در امور مالي، اداري و آموزشي به كلان منطقه­ها و دانشگاه هاي ملي و استاني علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در راستاي تمركززدايي و نظام مند نمودن گسترش آموزش عالي سلامت

طراحي و اجرايي سازي الگوهاي ارتقاء اختيارات دانشگاه هاي علوم پزشكي در حوزه آموزش عالي سلامت

شاخص هاي پايش:

تعداد آئين نام هها و دستورالعمل هاي تدوين و ابلاغ شده درخصوص تمركز زدايي در حوزه آموزش عالي سلامت

ميزان تحقق سياست ها و ضوابط اجرايي آمايش سرزمين با مشاركت كلان مناطق و دانشگاه­ها

تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي سلامت ماموريت محور شده

ميزان تحقق برنامه هاي طراحي و اجرايي سازي الگوهاي ارتقاء اختيارات دانشگا ههاي علوم پزشكي

تعداد دبيرخانه هاي كلان منطقه اي تشكيل شده

محور:

گسترش محيطي آموزش عالي سلامت در كشور

اهداف :

اجرائي نمودن مصوبه جلسه762 شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص «سياست­ها و ضوابط اجرائي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري اسلامي ايران»

افزايش دسترسي محيطي به رشته مقاطع كارداني و كارشناسي آموزش عالي سلامت

كاهش نياز دانشجويان به مهاجرت به ساير شهرها براي آموزش علوم پزشكي

افزايش ماندگاري دانش آموختگان بومي همگام با توسعه امكان ارائه خدمات

استفاده از امكانات و توان بخش غير دولتي در ناوگان آموزش عالي سلامت

هدفمندي در توسعه مراكز آموزشي و رشته مقاطع داراي اولويت در نظام سلامت

شاخص هاي پايش :

تعداد دانش آموختگان تربيت شده در مناطق آمايشي براساس توزيع در آن منطقه

تعداد و درصد رشته مقاطع جديد مجوز داده شده )دولتي و خصوصي(

تعداد مراكز آموزشي و مجتمع هاي آموزش عالي سلامت تاسيس شده

ميزان افزايش درصد دانشجويان بومي

ميزان برآورد شده كاهش نياز نظام سلامت به دانش آموختگان گروه علوم پزشكي

محور:

طراحي و اجرايي سازي الگوهاي واسپاري خدمات آموزش عالي علوم پزشكي به بخش غيردولتي

اهداف:

طراحي و اجرايي سازي الگوهاي نقش آفريني بخش غيردولتي در آموزش عالي علوم پزشكي

واسپاري ماموريتهاي قابل واگذاري حوزه آموزش به ساير مراكز و نهادها از قبيل سازمان نظام پزشكي، انجمن هاي علمي و ... در راستاي تحقق سياست­هاي وزارت بهداشت

نظام مند نمودن آموزش علوم پزشكي در بخش غيردولتي با توجه به سند راهبردي گسترش جغرافيايي آموزش عالي سلامت

نظارت بر آموزش علوم پزشكي در بخش غيردولتي

شاخص هاي پايش:

تدوين و تصويب سند راهبردي گسترش جغرافيايي آموزش عالي سلامت در بخش غيردولتي

تعداد مصوبات مرتبط با واسپاري از سوي شوراي گسترش علوم پزشكي

ميزان مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي در حوزه آموزش عالي

تعداد برنامه هاي واگذار شده به بخش غيردولتي

محور:

اجراي نظام اعتباربخشي آموزشي مراكز و برنامه هاي آموزش مداوم و آموزشهاي مهارتي و حرفه اي در نظام سلامت

اهداف:

طراحي و پياده سازي نظام اعتبار بخشي آموزش هاي مهارتي و حرفه اي در حوزه نظام سلامت

به روزرساني اطلاعات و اطلاع رساني به موقع فعاليت هاي مربوط به مشمولين

اعتبار بخشي مراكز و برنامه هاي آموزش مداوم حوزه سلامت

ارتقاء كيفيت آموزش هاي مداوم

استفاده بهينه از توان و ظرفيت هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي در برنامه هاي آموزش مداوم

خود ارزيابي و ارزيابي بروني مراكز آموزش مداوم

افزايش كارآمدي برنامه هاي آموزش مداوم از طريق ترغيب آموزش هاي گروه كوچك، تعاملي و الكترونيك

شاخص هاي پايش:

تعداد برنامه هاي آموزش مهارتي و حرفه اي اعتباربخشي شده

تعداد مراكز و برنامه هاي آموزش مداوم اعتباربخشي شده

تعداد ارزيابيهاي دروني و بروني كليه مراكز آموزش مداوم در كشور

اجراي فرآيندهاي پيش بيني شده براي نظارت بر مراكز و تفويض اختيار برنامه ها به مراكز آموزش مداوم مطابق مصوبات سي و سومين و سي و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش مداوم

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/08/04
تعداد بازدید:
1925
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal